Teritórium Hlavného mesta Austrálie (ACT)

 

Plocha teritória je 2,358 km²,

Hlavné mesto Canberra

Po?et obyvate?ov ACT: 333,667 (2006)

Po?et obyvate?ov Canberry: 308,086 

 

Miera nezamestnanosti v ACT: 3.2% (2006)

Priemerný tý?denný zárobok pre zamestnancov v ACT: Mu?i - $1,275.60 ?eny -  $1,077.10 (2005)

 
Vládne linky:

ACT Parlament - ACT Legislative Assembly

ACT Vládne oddelenia: ACT Health , ACT Planning and Land Authority , Chief Minister's Department - CMD , Department of Disability, Housing and Community Services - DHCS , Department of Education and Training - DET , Department of Justice and Community Safety - JACS , Department of Treasury - DT , Territory and Municipal Services 

Premiér - webstránka , Kevin Rudd ? 26- ty Premiér Austrálie, zvolený  3. decembra 2007.

Parlament Austrálie ? je tu aj ?ivé vysielanie z parlamentu, ale nie v?dy im to funguje..,

Budova parlamentu

                     

?tátne Emblémy Teritória Hlavného mesta Austrálie:

Rastlinný: Royal Bluebell

Zvierací: ?iadny oficiálny emblém

?ivo?í?ny: Gang-Gang Cockatoo

Morský: ?iadny oficiálny emblém 

Zástava Teritória Hlavného mesta Austrálie pozostáva z 3 ?astí , kde sa v prvej tretine nachádza súhvezdie Ju?ného krí?a na modrom podklade a na druhých dvoch tretinách je bielo-modrý krí? ( prevzatý z britskej vlajky ) so ?ltým ohrani?ením.

 

U?ito?né informácie o ACT:

CSU sprievodca ku Australii - ACT  - CSU ? univerzita Charlesa Sturta.

Around Canberra Magazine ? Magazín ?Okolo Austrálie? s ?as?ou ?Okolo Canberry? ? venuje sa ubytovaniu, národným parkom, zábave a sú tam aj sú?a?e.

ACT Fire Brigade ? Po?iarnici v ACT

ACT Ambulance Service ? Záchranka

ACT Emergency Services Bureau ? Záchranári a pohotovos?

ACT Health - The Canberra Hospital ACT Zdravie ? Nemocnica v Canberre

Australian Capital Territory, Department of Health ? Odbor zdravia
 

Maps ACT ? Mapy Teritória Hlavného mesta Austrálie

The Canberra and Queanbeyan Canberra a Queanbeyan ? cyklistické a  turistické mapy.

ACT Planning and Land Authority  - Pozemkový úrad

The ACT Registrar-General's Office - Births, Deaths and Marriages ? ACT Matrika ? Narodenia, úmrtia a sobá?e.

The Australian Capital Territory Ombudsman ? Ombudsman ACT

Legal Aid Commission (ACT) Úrad právnej pomoci

Citizens Advice Bureau ACT ? ACT Úrad pre rady a informácie ob?anom, Room G02, Ground Floor, New Griffin Centre, Genge St, Canberra City
Australian Heritage Commission ? Austrálsky pamiatkový úrad

Teritórium Hlavného mesta má mierne suchú vnútrozemskú klímu s teplými a? horúcimi letami a miernymi a? chladnými zimami. Sneh je v Canberre dos? zriedkavý, zaznamenané sú len 1-2 sne?enia ro?ne. Najlep?í doba na náv?tevu hlavného mesta Austrálie je jar alebo jese?. Mimo vlastného hlavného mestá má teritórium aj po?nohospodársku pôdu a ve?ké plochy národných parkov a men?ie meste?ká. 40% ACT zaberá Národný park Namadgi.

Teritórium má vlastnú vnútornú samosprávu, ale nemá plnú právnu nezávislos? ako ostatné samostatné austrálske ?táty.  Vä??ina regiónu pozostáva z oblasti pôvodne známej pod menom Yass-Canberra na mieste starých území pôvodných obyvate?ov kme?a Ngunnawal, ktoré boli uvo?nené v roku 1911 NSW ? Novým Ju?ným Walesom.  V roku 1939 mala Canberra len 10 000 obyvate?ov. Umelé jazero Burley Griffin bolo oficiálne otvorené v októbri 1964.

K?ú?ové odvetia priemyslu v ATC tvoria: Výroba, realitky, obchodné a agentúrne slu?by, finan?né a pois?ovacie spolo?nosti.

V?eobecné Informácie - ACT WWW servers

 

Festivaly a sviatky a udalosti v ACT:

Február - Royal Canberra Show ? Krá?ovská Canberrská Show
Marec - Canberra Festival -  Canberrský Festival- 10 dní osláv narodenín mesta

Apríl - National Folk Festival ? Národný ?udový Festival
Apríl /Máj - Australian Science Festival ? Austrálsky sviatok vedy
September/Oktober - Floriade Festival ? Festival Floriade ? výstava kvetov

November - Spring Exhibition and Rose Show ? Jarná výstava a Výstava ru?í
December - Street Machine Summer Nats and New Year celebration - Street Machine Summer Nats  a oslava Nového roku

Turistika:
 Canberra Tourism


  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|