NSW - New South Wales - Nový Ju?ný Wales

 

Plocha ?tátu je 800,642 km², 

(Prvý ?tát) ? neoficiálne ozna?enie

Hlavné mesto NSW - Sydney

Po?et obyvate?ov NSW je 6,774,200

Po?et obyvate?ov v jednotlivých mestách a mestských ?tvrtiach miest v NSW a priemerný vek  ? pozri ?tatistiku

 

Regióny v NSW:

1. Nové Anglicko - New England (Tablelands),  - Southern, Central

2. Modré Hory - Blue Mountains ,

3. Lovecké údolie - Hunter Valley ,

4. Sne?né hory - Snowy Mountains ,

5. Ju?né pobre?ie - South Coast , - Eurobodalla Coast , Illawarra , Shoalhaven , Sapphire Coast

6. Sydney ,

7. Centrálne pobre?ie - Central Coast ,

8. Dolné Severné pobre?ie - Lower North Coast,

9. Stredné Severné pobre?ie -  Mid North Coast,

10. Vzdialené Severné pobre?ie -  Far North Coast,

11. Juhozápad - South West,

12. Centrálny západ - Central West,

13. Severozápad - North West

14. Vidiek - Outback.

 

Plá? jaský?  - Caves Beach, NSW

 

Parlament NSW pozostáva z Legislatívnej komory (42 ?lenov)  z hornej snemovne (?tátny Senát) a Legislativneho výboru NSW ( 93 volených ?lenov) dolná snemov?a alebo úradu vlády NSW.

Premiér NSW: Nathan Rees, Premier of New South Wales

Guvernér NSW: Profesorka Marie Bashir AC

Linky na Premiéra a Ministerstvá ? Vláda NSW Orienta?ný zoznam s fotografiami.

Sú?asný ?lenovia parlamentu pod?a volebných obvodov ? V?etky volebné obvody v NSW a informácie a kontakty na ?lenov parlamentu.

 

?tátne Emblémy NSW:

Rastlinný: the Waratah (kvetina - (Telopea speciosissima) ,

Zvierací: Platypus  - Vtákopysk

?ivo?í?ny: Kookaburra  (vták) - patrí do rodu rybárikov, ale vydávava neskuto?né zvuky pripomínajúce smiech.

Morský: Blue Groper  ( ryba)

 

 

Platypus - Vtákopysk

 

NSW Miera nezamestnanosti: 5.3% (2005)
NSW Priemerný tý?denný zárobok pre zamestnancov:
$1152 (2008)

 

Ak h?adáte podrobné informácie o komunitách, zdravotnej starostlivosti, kriminalite, ekonomike, ubytovaní at?. v NSW pozrite si ?tatistiku  .

 

U?ito?né telefónne ?ísla:  

Informácie o lesných po?iaroch :  1800 679 737

Informácie o uzávierkach ciest: 132 701

?tátne centrum pre pomoc pri prírodných katastrofách: 02 8855 5111 alebo 1800 018 444 

 

Kasíno v  Sydney

 

Rýchle praktické linky:  

Informácie o licenciách, povolenia a reguláciách, ktoré mô?ete potrebova?, ak by ste chceli prevádzkova? firmu a podnika? v NSW- http://blis.fairtrading.nsw.gov.au/  

Australian Copyright Council, - registrácia designu a Patentov, výrobných zna?iek a ?al?ieho intelektuálneho vlastníctva ? autorstva.

Sprievodca k zamestnaniu v NSW  - obsahuje anti diskrimina?né informácie, neopodstatnené prepustenie z práce, va?e pracovné práva, materstvo a práca, vernostná dovolenka dlhodobo zamestnaných, Zmluvy o odmenách a zamestnaneckých výhodách, Dovolenky Act 1944 No 31 - Office of Industrial Relations (OIR)

 

Procedúry pri vkladaní s?a?ností v prípade diskriminácie a ?ikanovania: HREOC domovská stránka  

Skontrolujte si ?i va?a výplata zodpovedá minimálnej mzde: Wage Estimator alebo na:  Awards Online 

Annual Leave Calculator ? výpo?et nároku na dovolenku 

Long Service Leave Calculator ? výpo?et nároku na dovolenku po dlhodobom zamestnaní - v NSW si zamestnanci, ktorí boli zamestnaní minimálne 5 rokov, mô?u nárokova? ur?ité práva. Dlhodobú dovolenku (Long Service Leave) si mô?u nárokova? a? po 10 rokov súvislého zamestnania u jedného zamestnávate?a, ale v prípade dohody, zamestnanec si mô?e vybra? ?as? tejto dovolenky u? po 5-tich rokoch. ?al?ie informácie: Long Service Leave information 

Small Business Assistance Programs ? Program na pomoc za?ínajúcim malým podnikate?om. 

Land Tax Calculator ? kalkulátor pozemkovej dane v NSW

Dog and Cat owners Informácie a zdroje a registra?né formuláre pre majite?ov psov a ma?iek

 

 

Budova Opery

 

Turizmus: 

Bicycle maps  - Cyklistické mapy v Sydney 

The Confederation of Bushwalking Clubs NSW Incorporated ? Konfederácia Turistických Klubov NSW - organizácia zdru?ujúca nezárobkové turistické kluby a ich zdru?enia venujúce sa rekrea?ným aktivitám v prírode 

Golf Course Guide ? Informácie o golfe v?ítane, cestovania, výbavy, golfových pozemkov at?  

Tourism New South Wales ? v?eobecné informácie o turistike v NSW = oblasti, ubytovanie, udalosti, atrakcie...

 

 

Kópia historickej lode v Darling Harbour 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|