?Mesto Kostolov?

Adelaide

 

Pozemky na ktorých sa teraz rozkladá mesto Adelaide, bol kedysi vlastnený kme?om Kaurna. E?te pred príchodom prvých anglických usadlíkov do Ju?nej Austrália bol kme? Kaurna postihnutý epidémiou kiahní. Adelaidská zátoka bola prvýkrát zahliadnutá kapitánom Johnom Johnesom v r. 1834 a formálne vyhlásená za prístav v r. 1837.

Miesto pre mesto bolo vybrané v r. 1836 hlavným zememera?om, plukovníkom  Williamom Lightom a pomenované pod?a krá?ovnej Adelaide, man?elky William IV. Adelaide bolo oficiálne zalo?ené proklamáciou pod gumovníkovým stromom v Glenelgu. Adelaide za sebou nemá prí?ernú trestaneckú, osídlili ho slobodní ?udia. Mesto bolo naplánované pod?a jasnej pravouhlej siete s dvoma centrami  - Centrálne Adelaide a Severné Adelaide. Výsledkom malo by?  mesto pripomínajúce pôdorysne hranatú osmi?ku. Pri poh?ade na mapu je tento tvar evidentný e?te i dnes. 

 

V roku 1838 tvorilo celú populáciu Adelaide púhych 6000 ?udí. Dobytok pozostával 480 koní, 2 500 kráv a 28 000 oviec. Nemeckí osadníci vedení pastorom Kavelom priplávali na lodi  ?Prince George? a usadili sa v Klemzigu . Za púhe dva roky (1840) stúpla populácia na cca 14 600 ?udí.

Mestu chýbala ?erstvá pitná voda, no zvy?ajne malo vody a? prive?a. Ve?ké rozlohy starého mesta boli nieko?kokrát zaplavené. Kvôli kríze finan?ného systému v r.1842 bolo 642 z celkového po?tu 1,915 domov v Adelaide prázdnych a 216 bolo v ruinách. Objavenie striebornej rudy v Adelaidských vrchoch v r.1841 a medi ne?aleko Kapundy vyzeralo ve?mi s?ubne. Av?ak nové náleziská zlata v NSW a vo Viktórii mali na Adelaide vplyv. Nastal masový exodus mu?skej populácie do baní na zlato a Adelaide bolo temer opustené. Adelaide bolo prvé Austrálske hlavné mesto, ktoré bolo spojené telegrafom s Londýnom ? u? v roku 1874.

 

Univerzita v Adelaide umo?nila ?túdium ?enám ako prvá v Austrálii u? v roku 1881.

Adelaide bolo kedysi známe hlavne ako mesto kostolov, dnes je u? na??astie vzdialené puritánskej morálke.

 

Kedysi známe ako ?Mesto Kostolov?, dne?né Adelaide má k vysnenému nebu puritánov ?aleko. V sú?asnosti je to progresívne mesto s obdivuhodným sociálnym programom.

Ju?ná Austrália ako prvá zru?ila kriminálny postih za homosexuálne v roku 1975 a následne prijala ?The Sex Discrimination Act 1975? v ktorom bola diskriminácia v zamestnaní, vzdelávaní, ubytovaní a poskytovaní slu?ieb zalo?ená na pohlaví, ?i man?elskom ?tatúte vyhlásená za protizákonnú. Bol to prvý takýto zákon v Austrálii.

 

Adelaide dnes:

 

S populáciou takmer 1 milión Adelaide je ?tvrté najvä??ie mesto v Austrálii.

Adelaidský ?Hill District? pozostáva zo nádhernej ?kály prírodných a moderne upravených krajinných útvarov. Okolie Adelaide je preslávené svojimi prekrásnymi bielymi plá?ami. Samotné mesto - city je kombináciou bulvárov s galériami, múzeami, kaviar?ami, re?tauráciami, klubmi a barmi, poprepletané s botanickými záhradami - oázami pokoja v ru?nom centre. Mnohé z pôvodných budov boli zre?taurované do ich niekdaj?ej krásy, ?o dodáva inak modernému centru obklopenému parkami koloniálny ?arm.

 

Mesto kostolov

 

 

DÔLE?ITÉ INFORMÁCIE PRE NÁV?TEVNÍKOV:

 

?The Adelaide Greeters? ? Slu?ba poskytovaná zdarma - Adelaideským mestským úradom. ?i u? ste v Adelaide na dovolenke, alebo na slu?obnej ceste, táto slu?ba je k dispozícii 7 dní v tý?dni od 9.00 do 17.00. Je potrebné objedna? si ju tri dni dopredu bu? telefónom, faxom, alebo po internete ? vi? Adelaide Greeters

 ?Adelaide Greeter? ? dobrovo?ník, ktorý zdie?a va?e záujmy a hovorí va?im jazykom s vami strávi 4 hodiny a prevedie vás po Adelaide s oh?adom na to, ?o vás zaujíma.

Free orientation walks ? Prehliadky Adelaide so sprievodcom, opä? zdarma, stretnutie je od pondelka do piatku o 9.00 pri Rundle Mall Visitor Information Centre, na rohu Rundle Mall and James Place.

Mestský sprievodcovia: dobrovo?níci oble?ení v zelenom, nájdete ich na Viktoriinom námestí (Victoria Square), Rundle Mall, Adelaidskej ?elezni?nej stanici, na Severnej Terase (North Terrace) a pri hlavných atrakciách od pondelka do piatku medzi 9.00 a 15.00, s výnimkou utorkov a ?tátnych sviatkov.

 

Vzdialenosti od:

Sydney - Adelaide: po Mid-Western a Sturt 1422 km, po Hume a Sturt dialniciach 1427km.

Adelaide - Perth 2725km,

Adelaide - Darwin 3042km

Adelaide - Melbourne 728 km  

 

?o robi? v Adelaide:

 

Výlety a túry:

 

Adelaide Sightseeing Tours ? zah??a Klokaní Ostrov , Flinders & Wilpena Explorer,  Barossa Valley túra po viniciach, Mt Lofty - výhliadka a túra po Hahndorfe , Victorský Prístav & Encounter Bay túra, Coorong túra, plavba po Murray River, tura po atrakciách Adelaide, Cleland Wildlife Park , The Great Ocean Road Journey ? výlet po pobre?í Ju?nej Austrálie, Otway Ranges Forest - Otway prales, 12 Apo?tolov a Great Ocean Road ? Ve?ká Oceánska Cesta, . Adelaide Sightseeing Tours je slu?ba poskytovaná u? dvadsa? rokov.

Echidna Tours - Autobusové túry z Adelaide pre malé skupiny po miestnych atrakciách, ale aj medzi?tátne.

Discovery Walks  - Prehliadka ?tátnej kni?nice

 

Aktivity a Dobrodru?stvá:

 

Adelaide Tandem Skydiving ? zoskok padákom v tandeme so sprievodcom. Juhoaustrálske Extrémne ?porty - Tandemu ská?u nad Adelaide aj na zvy?ajných zónach. Adelaide Tandem Skydiving je ?lenom Austrálskej Federácie Para?utistov (APF). 

Glenelg Fishing Charters ? Glengelgské nájomné rybárske lode -  ve?ký výber nájomných slu?ieb, v?ítane pol a celod?ových výletov a no?ných ryba?iek, 2-5 d?ových rybárskych výletov ? neprekonate?né rybárske dobrodru?stvo. 

2-D?ové dobrodru?stvo na Kangaroo Island , Dobrodru?ná cesta cez Southern Flinders,  Dobrodru?ná plavba cez Coorong,

 

Adelaide po?as roka:

 

Jacob's Creek Tour Down Under ? udalos? v januári - ?es? pretekov.

Schutzenfest - v januári -  Schutzenfest znamená festival strie?ania' má pôvod v Nemecku, nemecké jedlo, pivo, hudba, a zábava.

Skyshow ? ?Show na oblohe? - vo februári

Rymill Park karneval - vo februári

Symphony Under The Stars ? ?Symfónia pod hviezdami? vo februári / marci, hudobné predstavenia v Elder Park

The Adelaide Arts Festival v marci - len po?as párnych rokov.

Adelaide Fringe Festival -  v marci - bienále nezávislého umenia, s hudobnými a divadelnými predstaveniami

WOMADelaide Festival ? festival hudby a tanca vo februári/marci

Glendi Greek Festival ? ?Grécky festival? v marci  - v Ellis Parku
Clipsal 500 v marci ? ?tvord?ové preteky Holden proti Fordu
Medieval Festival ? ?Stredoveký festival? v apríli - oslava stredovekej kultúry v?ítane rytierskych zápasov a iných ?rytierskych? aktivít.

Autumn Food and Wine Festival ? ?Jesenný festival jedla a vína? v apríli  - na Wellingtonovom námestí
Adelaide Cabaret Festival   ? v júni - jediný Austrálsky medzinárodný festival kabaretu
Adelaide's Festival of Ideas ? ?Bienále nápadov ?-v júli.
Royal Adelaide Show  -  ?Adelaiská krá?ovská show? v auguste ? Po?nohospodársky a ovocinársky  ve?trh.

South Australian Living Artists - v auguste  - Exhibície a výstavy juhoautrálskych ?ijúcich umelcov
Feast - Adelaide Lesbian and Gay Cultural Festival ? v októbri/novembri ? trojtý?d?ový festival homosexuálov

Tasting Australia ? v októbri ? Medzinárodné bienále jedla a vína

Adelaide Rose Festival ? v októbri ? Bienále ru?í

Classic Adelaide ? v októbri ? ?tvord?ové preteky áut

Adelaide East End Jazz Festival - v októbri ? Jazzový festival

Mitsubishi Horse Trials Event - v novembri ? Olympijské preteky.

Australian International Horse Trials - v novembri ? ?tvord?ové konské preteky

Credit Union Christmas Pageant - v novembri ? alegorické vozy, hudobníci a pochodová

Bay Sports Festivals ? v decembri - ?portový festival v Glenelg. Plá?ový volejbal, aquathon, pozemný hokej, surf ....

SA Day ? 28. december ? koná sa pri jazere Torrens a v  Elder Parku
New Year's Eve Street Party ? December 31 ? novoro?né oslavy 

 

Prehliadky a Atrakcie:

Adelaide Zoo ? otvorená 9.30 - 17.00 ka?dý de?

Adelaide Gaol ? historická väznica, teraz múzeum

Ayers House ? elegantný dom v regentskom ?týle.  Dnes je sídlom Národného Trustu Ju?nej Austrálie.

Botanic Gardens ? v?ítane múzea ekonomickej botaniky a ?tátne herbárium s kolekciou viac ne? 500 000 su?ených rastlín z celého sveta.

Fort Glanville ? vojenská základ?a z rokov 1878 ? 1880 - múzeum

Glenelg ? prímorské stredisko

Holy Trinity Church ? najstar?í kostol v Adelaide

Migration Museum - prehliadka austrálskej migrácie od skorého 19 storo?ia

Parliament House

St Francis Xavier's Cathedral ? sídlo arcibiskupa

Tandanya - Národný kultúrny in?titút aborigíncov

 

?o je v Adelaide zadarmo?

V Adelaide jazdia dva autobusy zdarma - linka ?. 99C - Mestský Okruh  linka ?. 99B - Bee Line -centrálny mestský okruh

Obe linky sa napájajú na elektri?ku do Glenelg Tram, O-Bahn, 6elezni?nú stanicu a JetBus = autobus na letisko

Adelaidská Botanická Záhrada

Adelaidské Festivalové Centrum

Juhoaustrálske Múzeum

Múzeum Telekomunikácii - 131 King William Street

Migra?né Múzeum - 82 Kintore Avenue zo North Terrace

Kostoly ? najstar?í je Holy Trinity Church na North Terrace,

Black Hill Rezervácia ? Horský Park na  Mount Lofty Ranges

 

Kultúra:

Adelaide Entertainment Centre ? viacú?elová kultúrna hala

Adelaide Philharmonia Chorus  

Adelaide Symphony Orchestra (ASO)

Adelaide Chamber Singers

Metropolitan Male Choir of South Australia Inc. ? Mu?ský spevácky zbor

National Trust of South Australia (NTSA) - riadi historické chránené budovu a prírodné rezervácie

Experimental Art Foundation

Shorts Film Festival  - sú?as? Adelaidského Medzinárodného Filmového Festivalu

Adelaide International Film Festival - Adelaidský Medzinárodný Filmový Festival

Adelaide University Film Society  - otvorené pre verejnos? 

Leigh Warren and Dancers

Windmill Performing Arts  

C31 Adelaide    - lokálna televízna stanica

The Centre for Creative Photography (CCP) ? Centrum kreatívnej fotografie

Arts SA

 

Výstavy a Múzeá:

Juhoaustrálske Múzeum

Port Adelaide - Námorné Múzeum

Port Adelaide - Maják

Port Adelaide SA Múzeum ?elezníc

Glenelg - Múzeum & historická elektri?ka

Gawler Museum

Art Adelaide ? výstavy ?tudentov Adelaide In?titútu TAFE

 

Galérie:

Galéria Ju?nej Austrálie

Greenaway Art Gallery - moderné umenie

 

Divadlá:

?tátna Opera Ju?nej Austrálie

Austrálske Tane?né Divadlo (ADT)

Adelaidské Festivalové Centrum

 

?o je aktuálne v Adelaide:

 

Adelaide teraz

 

U?ito?né linky a informácie:

Najlep?í miestny sprievodca ? Adelaide city search

Nejaké informácie sú tie? na Lonely Planet  sprievodca po Adelaide

 

Verejná doprava v Adelaide:

Adelaidské Metro ? Cestovný poriadok a informácie o lístkoch - Adelaidské autobusy, elektri?ky a vlaky

Vlaky - Adelaide ? Vlaky a Elektri?ky

Úrad Verejnej Dopravy

 

Kompy a lodná doprava:

Kangaroo Island Ferries
Kangaroo Island Sealink

 

Autobusoví Operátori v Adelaide:

Autobusy SA 
Premier Stateliner ? doprava do vä??iny regiónov ju?nej Austrálie

 

Autobusoví OperátoriAdelaidských súmestiach:

Serco
Southlink
Torrens Transit
Transitplus  

 

Medzimestskí Autobusoví Operátori:

Port Augusta Bus Timetable
Port Lincoln Transport Information
Port Pirie Town Bus Timetable
Whyalla Bus Timetable

 

Autobusoví Operátori ? Túry a prehliadky:

A & D Tours & Charters
Adelaide Coachlines  
Big Night Out  
Buses R Us

Coorong Coaches  
Kanga Coachlines 
Magor's Bus Service 
Southside Roadlines  
Townsend Riverland Tours

 

?eská a Slovenská komunita v Adelaide:

Pripravujeme?

 

S?ahujete sa do Adelaide??? 

 http://www.southaustralia.biz/move/default.htm

 

 

Realitky v Adelaide:

Abel Realty - Real Estate in Adelaide, South Australia

Adelaide Real Estate @ domain.com.au

Smallacombe Real Estate Group - AdelaideHomes.com.au

First National SA

 

Slu?by:

Alamo ? Adelaide - Car Rental

Avis - Adelaide - Car Rental

Boomerang Cars - Car Rental

Hertz - Car Rental

Thrifty - Car Rental

 

Biznis:

Adelaide services

 

Nákupy:

Adelaidská hlavná obchodná ulica - Rundle Mall, medzi King William a Pulteney ul.

Adelaide's Central Markets - medzi Gouger a Grote ulicami

Jam Factory Craft and Design Centre ( the Lions Art Centre) 19 Morphett St

 

?koly a Anglické Jazykové ?koly:

Adelaidská Univerzita Centrum Anglického Jazyka (ELC)

Anglické Jazykové Colégium & Kurzy - Nezávislá informácia o Anglických jazykových kolégiách a kurzoch v Adelaide.

Adelaide Centrálna Umelecká ?kola (ACSA)

 

Súkromné ?koly:

Annesley College

Loreto College

Seymour College

Wilderness School

 

Kluby:

Adelaide University Lacrosse Club  - otvorený pre verejnos?

Adelaide Football Club ? futbalový klub

Adelaide Mountain Bike Club ? cyklistický klub

Aikido Adelaide ?klub aikida

 

Bary:

Rocket Bar, 142 Hindley St, Adelaide - Bar so ?ivou hudbou

The Oyster Bar

Uni Bar, Adelaide University

 

Re?taurácie a kaviarne:

Auge Restaurant - 22 Grote Street, Adelaide

Alphutte Restaurant - 242-244 Pulteney Street, Adelaide

Belgian Beer Café

Café Adelaide

Chianti Classico - 160 Hutt Street, Adelaide

The Grange, Hilton Hotel, 233 Victoria Square, Adelaide

The Manse - 142 Tynte Street, North Adelaide

Sagarmatha Nepali Restaurant

Jasmin Indian Restaurant -Cnr Grenfell & Pultney Streets, Hindmarsh Square, Adelaide  

 

Kr?my:

Moore's Brecknock Hotel   - Adelaide, Najstar?ia Írska kr?ma v Ju?nej Austrálii

The Gilbert Street Hotel

Caledonian Hotel North Adelaide 

 

?portové Udalosti:

Jacob's Creek Tour Down Under cyklistické preteky ? Trasa ja 777 kilometrov dlhá, má ?es? cyklov.

Clipsal 500 - moto ?port ? ?tvord?ové preteky Holden verzus Ford.

Virgin Blue NBL All-Star Game ? basketbalový pohár

Next Generation Adelaide International - tenis

Adelaide Open Road Championships- vrchol Austrálskej cestnej cyklistiky

 

Noviny:

Adelaide Advertiser

Along The Grapevine - Adelaide Hills

The River News

 

Po?asie v Adelaide:

Adelaide Forecast ? predpove? po?asia

Local Weather - ABC Adelaide - miestne po?asie

Adelaide Metropolitan Waters Forecast

 

Ubytovanie v Adelaide:

Tieto linky vedú k originálnym hotelovým web stránkam (pokia? nie je uvedené inak) kde dostanete najlep?ie informácie. Prosím, pozrite si ich, ale zvy?ajne mô?ete dosta? výhodnej?iu cenu ak si objednáte ubytovanie cez stránky so z?avami, ktoré sú uvedené ni??ie. /pripravujeme /

 

?peciality:

Allessandro Maandini's Ryokan - Ubytovanie japonského ?týlu so v?etkým, ?o k tomu patrí (v?ítane slu?ieb gej?e ? ?ajové obrady, hudba, tanec)

 

5 hviezdi?kové a 4.5 hviezdi?kové hotely:

Bishop's Garden suites AAA - 5 hviezdi?iek ?desná webstránka, nez?aknite sa.

Hilton Adelaide hotel

Holiday Inn Adelaide, 65 Hindley St, Adelaide, SA 5000

Hyatt Regency Adelaide , North Terrace, Adelaide, South Australia, 367 Izieb & Apartmánov

Majestic Hotels and Serviced Apartments in Adelaide & Port Augusta , hotel a apartmány

Medina Grand Adelaide Treasury Hotel Apartments, 2 Flinders Street, Adelaide SA 5000

Oaks Embassy Apartment Hotel, North Terrace, priamo oproti Adelaide Convention Centre

Oaks Horizons, Pohodlná centrálna poloha

Oaks Liberty Towers, lokalita v prímorskom rezorte Glenelg

Oaks Plaza Pier, Adelaidské plá?e , Ví?az AHA 2004 Ceny za Najlep?ie Ubytovanie v Luxusnej Triede

Pacific International Apartments na Frome,  88 Frome Street, East End, má zvy?ajne zlé hodnotenia?

Pacific International Suites, Hindmarsh Square,

Hotel Richmond 128 Rundle Mall, Adelaide, SA 5000

Rydges South Park, 97 - dobre vybavené spálne

Adelaide Royal Coach Motor Inn Motel Accommodation Adelaide SA, East End Precinct

Saville City Suites Adelaide

The Sebel Playford Adelaide, ?Najlep?ie Luxusné Ubytovanie v Ju?nej Austrálii? ? Cena za Turistiku 2001-2006.

Stamford Grand Adelaide, Moseley Square, Glenelg, SA 5045, panoramatické výh?ady na oceán, mesto a Adelaidské kopce

Rockford Adelaide , 164 Hindley St, blízko k  Adelaide Convention Centre,

 

4 hviezdi?kové hotely:

Best Western Adelaide Riviera

Chifley on South Terrace, Adelaide

Franklin Central Apartments

Hotel Grand Chancellor Adelaide, 18 Currie Street, butikový hotel, klasické neo Georgianské dekorácie

Heritage Cottages hrozná web stránka, nez?aknite sa

Saville City Suites Adelaide

Grand Mercure Mt Lofty House, butikový hotel country ?týlu, 74 Summit Road, Crafers Adelaide Hills

Mercure Grosvenor Hotel Adelaide, 125 North Terrace, Adelaide, oproti SkyCity Casino a Adelaide Convention Centre

Old Lion Apartments, 274 South Tce, Adelaide SA 5000

Quest on Sturt Serviced Apartments Adelaide, nachádza sa na 14 Sturt Street

Quest Mansions Apartments Serviced Apartments Adelaide, nachádza sa na 21 Pulteney Street

Tynte Street Apartments,82 Tynte Tce,Adelaide SA 5000

Welcome Inn 277 Glen Osmond Rd ? samo hodnotený (4 hviezdi?ky).

 

3.5 hviezdi?kové hotely:

Aviators' Lodge Motel, pár minút od Adelaidského letiska

Stamford Plaza Hotels, 150 North Tce

Rendezvous Allegra Hotel, 55 Waymouth St, Adelaide, SA 5000, 201 izieb a apartmánov

All Seasons Adelaide Meridien, 21-39 Melbourne Street,  95 izieb, pár minút pe?o do centra mesta

Adelaide Paringa Motel, centrum mesta

Constellation Hotel 208 - Country Comfort Adelaide 208 South Terrace Adelaide SA 5000,

Glenelg Holiday and Corporate Letting, apartmány, domy

Adelaide International Motel, Glenelg North, 32 izieb

 

3 hviezdi?kové hotely:

Director's Studios sú?as? Saville Hotel Group, 58 garzóniek a hotelových izieb

Gurny Lodge ? Apartmány s obsluhou

 

2 hviezdi?kové hotely:

Ambassadors Hotel, 107 King William St

 

Motely:

Adelaide Riviera Motel & Function Centre, North Terrace

Atlantic Tower Motor Inn, Glenelg's najznámej?í motel.

Adelaide City Parklands Motel, 471 Pulteney St

Barron Town House Motel, 164 Hindley St

Festival Lodge Motel, 140 North Tce

 

Apartmány a domy bez hodnotenia:

Glenelg Gateway, 35 Brighton Road Glenelg, ubytovanie so zariadením (kuchynka), 8 apartmánov a 4-spál?ové domy.

 

Bed and Breakfast ? ubytovanie s ra?ajkami:

ABBA - Adelaide Hills Bed & Breakfast

Accommodation in Magill, Adelaide

Adelaide Hills Country Cottages, Luxury B&B , Oakbank, Adelaide Hills. Ocenenie - Najlep?ie B&B ubytovanie v Austrálii v rokoch 2004,2005!

Aldgate creek - cottage bed and breakfast, 3 Rugby Road, Aldgate, 20 minút od Adelaide CBD, Luxurious 2 storey cottage

Aldgate Lodge B&B, tradi?né Bed & Breakfast

Allison's Apothecary Bed & Breakfast, 6km od centra mesta

 

Chaty:

Adelaide Old Terraces, historické chalupy situované v centre mesta

The Old Terrace Town House,108 South Terrace

Treacles Row Cottages, 11-19 Gray St, Adelaide SA 5000

 

Lacné ubytovanie pre backpackerov:

Adelaide Central Market Backpack Australia

Adelaide Central YHA

Adelaide Backpackers Hostel

Adelaide Backpackers Inn

Blue Galah Backpackers Hostel

Don Bosco Youth Hostel

East Park Lodge

Hostels in South Australia

Shakespeare International Backpackers Hostel, 123 Waymouth Street, Adelaide

Tattersalls International Backpackers

YHA Australia - South Australia

 

Lacné ubytovanie pre backpackerov mimo Adelaide:

Ceduna Airport Caravan Park

Glenelg Beach Hostel

Mt Lofty YHA in the Cleland Conservation Park

Mylor Conservation Park YHA

Norton Summit YHA hostel on the Heysen Trail

Penneshaw Youth Hostel , Kangaroo Island

Wirrabara Old Schoolhouse YHA

 

Kempingové Parky:

Adelaide caravan park 

 

Karavanové parky and chatky:

Adelaide Beachfront Tourist Park, vybavenie prvej triedy

Adelaide Caravan Park

Adelaide Health & Spiritual Retreat Fleurieu Peninsula, South Australia, vidiecky - ekologický areál

Adelaide Shores,135 hektárov pobre?nej rezervy, 2 km od Glenelg

Mount Compass, Chatové ubytovanie medzi Adelaide a Victor Harbor

 

Mimo Adelaide:

Anchorage Motel & Holiday Units ? Edithburgh na Southern Yorke Peninsule

Apollon Motor Inn, Victor Harbor

Barn Motel, 2 akrové záhrady pri  Mount Gambier

Ceduna Foreshore Motel, sú?as? Bestwestern.

Comfort Inn Citrus Valley Motel, 3 hodiny jazdy od Adelaide

 

Bed and breakfast - ubytovanie s ra?ajkami mimo Adelaide:

Abbotsford Country House - Barossa Valley, tradi?ný hos?ovský dom

 

Kempingové parky ?

South Australia Central ? zoznam kempingových parkov  

 

Pridajte informáciu!!!!!  

Povedzte nám o Va?om podujatí!!!! 

Opravte nás!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|