Informácie o Austrálii - Informace o Austrálii

 

Vzdialenos? od východného pobre?ia k západnému  je viac ako  4000 km

Elektrické napätie v sieti : 240 voltov

?o sa ?a?í v Austrálii: Uhlie, bauxit, ?elezo, me? , olovo, urán, zlato, striebro, nikel, diamanty, zemný plyn a nafta.

 

Po?nohospodárstvo Austrálie:

P?enica, ?ito, cukrová trstina, ovocie, hovädzí dobytok, ovce, hydina.

Tasmania je jedným z najvä??ích svetových dodávate?ov priemyselne spracovaného ópia.

 

Priemysel Austrálie:

Banský, výroba priemyselných a prepravných zariadení, potravinárstvo, výroba chemikálii, oceliarstvo.

 

Export: $139.4 miliárd (2007)

Import: $127.7 (2006)

 

Exportní partneri Austrálie: Japonsko 19,6%, ?ína 12,3%, Ju?ná Kórea 7.5%, USA 6.2%, NZ 6.5%, India 5,5% , Nový Zéland 5,5% ,Anglicko 5% (2006)

 

Importní partneri Austrálie: ?ína 14.4%, USA 14.1%,  Japonsko 9.6%, Singapore 6%, Nemecko 5.1% (2006)

 

Produkcia elektrickej energie: 236.7 miliárd kWh (2005)

Spotreba elektrickej energie: 209.5 miliárd kWh (2004)

Rast priemyselnej produkcie: 3.5% (2007)

Nezamestnanos? v Austrálii: 5,4% (Máj 2009)  plánovaná 9-10% do konca roku 2010

Pracovná sila: 10.9 milliónov (2007)

Rozlo?enie pracovnej sily pod?a zamestnania:

po?nohospodárstvo - 3.6%

priemysel - 21.2%

slu?by - 75.2% (2004)

Národný dôchodok: $889.7 miliárd (2007)

Kúpna sila: $766.8  miliárd (2007)

Prírastok národného dôchodku: 4% (2007)

Prírastok národného dôchodku na obyvate?a: $37,500 (2007)

 

Koniec da?ového roka v Austrálii : 30. jún

Trhová hodnota verejne obchodovaných akcií: $804.1 miliárd (2005)

Priame investície do zahrani?ia: $226.8 miliárd (2006)

Zahrani?né investície v Austrálii: $246.2 miliárd (2006)

?tátny dlh Austrálie: $$757.9 miliárd (2007)

?a?ba nafty: 530,000 bl/de? (2005)

Spotreba nafty: 877,300 bl/ de? (2004)

Odhadované zásoby nafty: 3.664 miliárd bl (2002)

?a?ba zemného plynu: 37.03 miliárd m3 (2004)

Spotreba zemného plynu: 26.37 miliárd m3 (2004)

Odhadované zásoby zemného plynu: 750.6  miliárd m3 (2006)

 

Problémy ktoré sa v sú?asnosti Austrálie dotýkajú:

Priemyselné zne?istenie, erózia pôdy, prirýchla urbanizácia, nesprávny spôsob farmár?enia, roz?irovanie pú?te, zne?is?ovanie pitnej vody so?ami, roz?irovanie plôch pre po?nohospodárstvo, ktoré ni?í pôvodné ?ivotné prostredie a pôvodné zvieratá a rastlinstvo. Ve?ký Bariérový Útes je po?kodzovaný lo?ami, priemyslom a nadmernou turistikou. Málo zdrojov ?erstvej pitnej vody.

 

Kyoto protokol -  podpísaný, neratifikovaný

 

Ú?as? Austrálie v medzinárodných organizáciách a zdru?eniach: ADB, ANZUS, APEC, ARF, ASEAN (rokovací partner), Australia Group, BIS, C, CP, EAS, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (hos?), NEA, NSG, OECD, OPCW, Paris Club, PCA, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNMIS, UNMIT, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

 

Politické strany v Austrálii a ich vodcovia: Australian Democrats  /demokrati/ [Lyn ALLISON]; Australian Greens /zelení/ [Bob BROWN]; Australian Labor Party /strana práce/ [Kevin RUDD]; Country Liberal Party [Jodeen CARNEY]; Family First Party [Steve FIELDING]; Liberal Party [Brendan NELSON]; The Nationals [Warren TRUSS]  - apríl 2008

 

Vekové zlo?enie Austrálie v r. 2008:

0-14 rokov: 19.6% (mu?i -  2,014,230, ?eny 1,920,604)
15-64 rokov: 67.3% (mu?i 7,005,588, ?eny 6,895,817)
65 rokov a viac: 13.1% mu?i 1,226,432, ?eny 1,538,185)

 

Priemerný vek Austrálii: 37.4 roka (2008)

 

Rast populácie Austrálie: 0.801% (2008) z celkových 20,600,856 obyvate?ov.

 

Prírastok populácie: 11.9  narodených /1 000 obyvate?ov (2008)

Smrti: 7.62  úmrtí/1 000 obyvate?ov (2008)

Detská úmrtnos?:  4.51 úmrtí/1 000 ?ivo narodených detí (2008)

Pôrodnos?: 1.76 / ?enu (2008)

O?akávaná priemerná d??ka ?ivota: 80.73 ? z toho u mu?ov 77.86 a u ?ien 83.75 (2008)

Migrácia: 3.72  migranta / 1,000 obyvate?ov (2008)

 

Po?et ?udí nakazených AIDS - 14,000 (2003) 0.1%

Po?et úmrtí na AIDS ? menej ako 200 (2003)

 

Etnické skupiny: 92% európskeho pôvodu, 7%, ázijského pôvodu, menej ako 1% aboriginci a iní.

 

Nábo?enstvo Austrálii : Katolícke 26.4%, Anglikánske 20.5%, iné kres?anské 20.5%, Budhistické 1.9%, Moslimské 1.5%, iné 1.2%, ne?pecifikované 12.7%, ?iadne 15.3% (2001)

 

Inflácia: 3.8% (2006)

 

Po?et pevných telefónnych liniek: 9.94 miliónov (2006)

Po?et mobilov: 19.76 miliónov (2006)

 

Vysielacie stanice: AM 262, FM 345, krátke vlny 1.(1998)

Televízne vysielacie stanice: 104 (1997)

Po?et u?ívate?ov internetu: 15.3 millionov (2006)

Internetový kód krajiny: .au  

Po?et letísk s pevnou rozbehovou dráhou: 317 (2007)

Po?et letísk s nespevnenou rozbehovou dráhou: 144 (2007)

?eleznice: celková d??ka 38,550  km

Cesty:  celková d??ka 810,641 km (2004)

 

Obchodné lo?stvo: 52 lodí, zahrani?ne vlastnené16, registrované v iných krajinách 29. (2007)

 

Prístavy a terminály: Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney

Rie?ne vodné cesty: 2,000 km zvä??a len na riekach systému Murray-Darling (2006)

 

Armáda: Australian Defense Force (ADF) ? má 4 zlo?ky ? Austrálska armáda, Austrálske krá?ovské námorníctvo, Krá?ovské austrálske letecké sily a Komando ?peciálnych operácií.

Výdavky na zbrojenie: 2.4% (2006)

Obyvate?stvo schopné vojenskej slu?by: mu?i vo veku 18-49: 4,092,717
?eny vo veku 18-49: 3,983,447 (2005)

 

Mapa Austrálie  - Map of Australia linka 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|