Darwin

 

Darwin je hlavné a najobývanej?ie mesto Severného Teritória. Má 111.300 obyvate?ov (2005) a nachádza sa na austrálskom severnom pobre?í.
Darwin je najsevernej?ie polo?ené a najmenej za?udnené mesto zo v?etkých austrálskych hlavných miest.

Je to mesto známe ?ivelnými pohromami. Tropicka klíma priná?a ?asté búrky.
Ve?ké cyklóny sa pod?a záznamov vyskytujú raz za tri dekády. Ve?ká ?as? mesta bola zni?ená cyklónom Tracy v roku 1974.

Darwin je tie? jediným austrálskym hlavným mestom, ktoré sa stalo ter?om útokov po?as vojny.

19teho februára 1942 vpadli do Darwinu japonské lietadlá ktoré zaúto?ili len necelé tri mesiace predtým na Pearl Harbor. Boli to prvé z celkových 64 útokov na Darwin po?as Druhej Svetovej Vojny z ktorých posledný bol 12teho Novembra 1943. Dnes je Darwin rýchlo rastúce regionálne centrum, dôle?ité pre austrálske námorníctvo, turizmus a banský priemysel.

 

Po?asie:

Najchladnej?ie mesiace roka sú jún a júl, kedy sa denné teploty pohybujú medzi 19timi a 25timi stup?ami.
Najteplej?ie mesiace sú október a november kedy sú denné teploty medzi 25timi a 33mi stup?ami. Monzúnová klíma priná?a výrazné da??ové obdobie, s najvä??ím úhrnom zrá?ok medzi decembrom a marcom. Vlhkos? po?as da??ového obdobia je viac ako 70 percent. Turistická sezóna bola v minulých rokoch koncentrovaná medzi májom a septembrom ale v sú?astnosti trvá po?as celého roka.

 

Populácia: 111.300 (2005)
Hustota za?udnenia: 35,1/km²

Rok vzniku: 1869

Rozloha: 112.01 km²

?asové pásmo: ACST (UTC+9:30)
Pozícia: 3,144
od Canberry

 

?o robi? v Darwine:

Aktivity a Dobrodru?stvá:

Mesto má kilometer plá?í, vrátane plá?e Casuarina a preslávenej Mindil plá?e, kde sa konajú trhy. Na plá?i Casuarina je u? od roku 1976 vyhradená aj nudistická plá?. Plávanie v oceáne v ?ase od októbra do mája je obmedzené vzh?adom k výskytu typických medúz (Box jellyfish). Slanovodné krokodíly sú ve?mi ?asté vo v?etkých vodách obklopujúcich Darwin a niekedy sa objavia aj v Darwinskom prístave a na miestnych plá?ach.

 

Národné Parky:

 

Národný park Litchfield - Vstupnou bránou do Národného Parku Litchfield je malé meste?ko Batchelor. Mno?stvo vodopádov kaskádovite padá z ú?asnej pieskovcovej náhornej plo?iny nazývanej Tabletop Range (Stolový hrebe?). V parku je mno?stvo nádherných miest na plávanie, výh?adov, turistických ciest, miest na piknik a kempovanie. Litchfield je tie? známy po?etnými termiti?tiami (magnetic termite mounds).

Národný park Litchfield sa nachádza 100 kilometrov juho-západne od Darwinu. Národný park má ?tyri hlavné vodopády, ktoré pretekajú hranami plo?iny a jej okolitými da??ovými pralesmi. Sú to Florensové vodopády (Florence Falls), Tolmerové vodopády (Tolmer Falls), Vodopády Wangi (Wangi Falls) a Tjaynerové vodopády (Tjaynera Falls). Najznámej?ími sú vodopády Wangi, v?aka celoro?nému dostatku vody a mo?nos?ou kúpania v ich okolí. Iným známym miestom na kúpanie je Buley Rockhole. Kúpanie a kempovanie je povolené na v?etkých miestach okrem Tolmerových vodopádov.

Najlep?ie obdobie na náv?tevu a vychutnanie si Národného parku Litchfield a vodopádov je obdobie sucha - Od Mája do Októbra. 

Národný park Kakadu sa nachádza juho-východne od Darwinu a je svetovým kultúrnym a prírodným dedi?stvom. Kakadu sa rozkladá na takmer 20.000 kilometroch ?tvorcových. Národný park Kakadu je ve?mi rozmanitý, je domovom rôznych druhov vtákov, plazov, ?iab a hmyzu. Kakadu zjednocujú ve?ké jazerá, husté lesy, kamenné mestá, bujné mo?ariská, rieky a vodopády. Bohatstvom Kakadu sú tie? po?etné aborid?inské skalné ma?by. 

Národný park Charlesa Darwina

 

Z vlastnej skúsenosti:

Pokia? plánujete nav?tívi? Národné parky v okolí Darwinu v období sucha (austrálska zima), po?ítajte s tým, ?e aj tie najznámej?ie vodopády mô?ete vidie? bez vody. Je to ur?ite sklamaním ale je to jediná mo?nos? ako sa dosta? priamo k vodopádom. V období da??a je ve?ká ?as? územia okolo vodopádov zaplavená a neprístupná.

 

Atrakcie:

Austrálske centrum historického letectva je jedno z hlavných leteckých múzeí v Austrálii.  Má ohromujúcu prezentáciu lietadiel a ukazuje ú?as? teritória v civilnom a vojenskom letectve od prvých prototypov cez Druhú Svetovú Vojnu a? po obdobie d?etov. Rybár?enie je jedným z najpopulárnej?ích spôsobov trávenia vo?ného darwin?anov. Náv?tevníci z celého sveta si prichádzajú do Darwina ulovi? vysnívanú Barramundi fish, typickú rybu tohto regiónu. Rieky Mary, Daly a ju?ná a východná Alligator river sú len pár z riek v ktorých sa Barramundi nachádzajú. Ú?asné mno?stvo ?al?ích rýb je mo?né vidie? pri jednodenných výletoch v okolí Darwinu.

Rybársky park Barramundi - Fishin Park Barramundi
Aquascene ? K?menie rýb

Indo-Pacifický prístav - Akvárium

Skycity Darwin - Kasíno

Krokodílí park

Tunele zásobární oleja z Druhej Svetovej Vojny - WWII Oil Storage Tunnels  

The Darwin Wharf Precinct

Ostrovy Tiwi

 

Nákupy:

Námestie Casuarina

Darwinské trhy:

Plá? Mindil
Trhy Parap
Nákupné centrum Nightcliff

Rapid Creek
Palmerston

 

Výstavy a Múzeá:

Australian Pearling Exhibition,

Museum and Art Gallery of the Northern Territory
East Point Military Museum  

Australian Aviation Heritage Centre

Indo-Pacific Marine

 

Galérie:

Aboriginal Fine Arts Gallery

Buku Larrnggay Mulka Centre

Framed - The Darwin Gallery

Katherine Art Gallery

Red Sand Art Gallery

 

Zaujímavosti o Darwine

 

- Darwin je bli??ie k Ázii ako k ostatným mestám v Austrálii ako Sydney ?i Melbourne

- Populácia Darwinu je najmlad?ia z celej Austrálie

- Región Darwinu má najvä??iu konzumáciu alkoholu z celej krajiny

- Po?as Druhej Svetovej Vojny bol Darwin 64-krát bombardovaný japonskými bombardérmi, pri ktorom zahynulo 900 ?udí a bolo zni?ených 77 lietadiel a nieko?ko lodí.

- Darwin je pomenovaný po slávnom prírodovedcovi Charlesovi Darwinovi.

- Darwin je austrálske najsevernej?ie polo?ené hlavné mesto

- Na ?tedrý Ve?er roku 1974 bolo mesto takmer zrovnané so zemou cyklónom Tracy, pri ktorom bola nameraná najvä??ia rýchlos? vetra aká bola kedy zaznamenaná na pevnine v Austrálii.  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|