Hobart je druhé najstar?ie mesto v krajine a Austrálske najmen?ie hlavné mesto / h. m zväzového ?tátu/. Mesto sa rozprestiera pri základoch hory Mount Wellington a na brehoch pokojnej rieky Derwent River. Tasmánsky domorodci z kme?a Mouheneer tu ?ili po tisícro?ia

Ke? v roku 1803 vyplávala zo Sydney lo? Lady Nelson, vä??ina ?udí na palube boli osadníci a vojaci, no 21 mu?ov a tri boli prví Tasmánski trestanci ? vtedy sa v?ak Tasmánia e?te volala ?Van Diemensova Zem?. Poloha pre mesto Hobart na za?iatku 19. storo?ia bola zvolená hlavne z dôvodu dostupnosti k zdroju pitnej vody.

Na za?iatku osídlenie po?as obdobia pribli?ne desiatich rokov tam bolo viac trestancov ako slobodných usadlíkov.

Hobart bol pomenovaný na po?es? Roberta Hobarta, vojvodu z Buckinghamu, anglického ?tátneho sekretára pre vojnu a kolónie. Do r. 1827 sa Hobart stal prosperujúcim prístavom a odhaduje sa, ?e mal asi 5 000 obyvate?ov. Po?as 20. rokov 19.storo?ia bolo vyhlásené stanné právo, ktoré dalo bielym vojakom právomoc zavrie? alebo zastreli?, akéhoko?vek domorodca na ktorého na?abia.

Domorodci boli priam lovený ako diva zver a zabíjaní a tak  u? v roku 1876 bol i posledný pôvodný Tasmán?an m?tvy.

Hobart bol schopný si zachova? podstatnú ?as? svojho koloniálneho ?armu. Prístavná ?as? bola v?dy kultúrnym jadrom a centrom ?ivota v Hobarte. Mesto má  udivujúcu históriu kr?mi?iek, hostincov, vinární a pohostinstiev. V jednom ?asovom období tu bola dokonca  v priemere jedna kr?ma na 16 domov! V 19. storo?í boli hostince miestami, kde sa zhroma??ovali ro?níci, trestanci a námorníci a popíjali tam spolu pivo, jedli a spali no hostince boli i miesta pre vtedaj?iu zábavu ako  tanec, zápasenie, hazardné hry a kohútie zápasy..

Najslávnej?ím predstavite?om priemyslu v Hobarte je továre? Cadbury - Schweppes v Claremonte, kde sa vyrába ?okoláda a sladkosti u? od roku 1920.

Ak sem plánujete cestu, nezabudnite ,?e kvôli ju?nej polohe ostrova ? blízo Antarktídy sú tu chladné zimy a sne?í tu cez jún, júl a august  preto nerátajte s plávaním alebo  táborením po?as tohoto obdobia.

 

?o robi? v Hobarte

Výlety a túry:

Hora Mt Wellington sa nachádza len pol hodiny cesty autom od mesta. Národný Park Mt Field je tie? polhodiny cesty od Hobartu.

The Royal Tasmanian Botanical Gardens ? Krá?ovská tasmánska botanická záhrada má rozsiahlu kolekciu Tasmánskej domácej kveteny.

Under Down Under Tours  je cestovná agentúra ?pecializujúca sa na lacné túry v rozsahu 1 - 9 dní. Ponúkajú Ekologické túry, pe?ie prechádzky a výlety na bicykloch, kajakovanie, autobusy a nenáro?né ubytovanie. Majú aj pár poldenných a celodenných výletov.

The Cascade Brewery ? je austrálsky najstar?í pivovar, ktorý produkuje od roku 1824, mô?ete sa zú?astni? exkurzie s sprievodcom.

Cadbury Chocolate Factory ? exkurzie po továrni na výrobu ?okolády

Craigow Vineyard exkurzie po vinohrade

Hobart Historic Tours ? prechádzky so sprievodcom po starom meste

Double SS Trail Rides ? výlety na ko?och

Eye See Personalised Tours denné a poldenné túry pod?a chuti zákazníka

Hobart Explorer Coach Tram Tours ? Jazda na prerobenej historickej elektri?ke

Louisa's Walk ? túra so sprievodcom po historickom Hobarte.

 

Rôzne aktivity: 

Helsal yachting ? ekologické túry lo?ou, vyhliadkové plavby, preteky, výlety jachtou

Par Avion -  Najskúsenej?ia Tasmánska letecká spolo?nos?, lieta z letiska Cambridge Airport, ktoré sa nachádza hne? ved?a Hobartu. Objavte ?a?ko dostupnú divo?inu.

Par Avion sa ?pecializuje na lety a pobyty v Juhozápadnom Národnom Parku, ktorý je sú?as?ou svetového dedi?stva

Briga " Windeward Bound ? ? Vydarená kópia historickej lode ponúka dobrodru?né plavby, námorný výcvik a ?peciálne výpravy a iné podujatia. Táto prekrásna  brigantina sa stala národným symbolom a Tasmánci k nej referujú ako k národnému pokladu.

Fishing Tours ? rybárske aktivity a výlety

Island Cycle Tours ? Cyklistické túry po ostrove. Nezabudnite si pozrie? ich ponuku na zaujímavý len trojhodinový výlet, ktorý odporú?ajú pre ka?dého. Ide o 21km dlhý zostup z hory Mt Wellington ? v ?om je zahrnutý transport pod vrchol Mt. Wellingtonu a skúsený vodca vás bude navigova? nazad do Hobartu.

Lady Nelson  - vyskú?ajte si plavbu na replike tradi?nej brigy ? je to dokonalá replika pôvodnej lode postavenej v Deptforde

Blackaby's Sea Kayaks Blackabyho morské kajaky ponúkajú celý rad kajakárskych výletov, dobrodru?né plaby, krátky I dlh?ie túry v Hobarte a v okolí.

Adventure Seekers ? H?ada?i dobrodru?stva ? bushwalking ? pe?ie túry po prírode so sprievodcom.

Go Dive ? Potápanie a dal?ie aktivity

Helicopter Adventure Tours ? firma Rotor-Lift Helicopters robí atraktívne výlety po Tasmánii  ? sídlia v Cambridge, ne?aleko Hobartskeho medzinárodného letiska.

Hobart Harbour Jetboat - vodný taxík, vyhliadkové plavby a výlety a adrenalínové jazdy, Jetboats nájdete v prístave  Watermans Dock v Hobarte.

Hobart Paddle ? po?i?ov?a kajakov, výlety na kajakoch

Bottom Bits Bus ? Lacné zájazdy autobusom

 

?o je v Hobarte zdarma:

Hobart's Walks ? klasické prechádzky s mapou v ruke

The Salamanca Arts Centre Umelecké centrum Salamanca, nájdete tu galérie i ateliéry umelcov, be?ia tu vystúpenia a rôzne iné akcie.

Royal Hobart Regatta ? Krá?ovská regata v Hobarte ? tri dni plné pretekov, vzru?enia, kultúrnych vystúpení a v?etko v?dy ve?er zakon?í oh?ostroj ? vstup zdarma

The Royal Tasmanian Botanical Gardens ? Krá?ovská Tasmánska Botanická záhrada

Hobart Community Legal Service ? Právne rady a pomoc zadarmo

Art Gallery of Fine Art ? umelecká galéria - vstup zadarmo

Hobart?s Allport Library and Museum of Fine Arts ,91 Murray Street, Hobart, - Hobartska kni?nica a Múzeum Umenia ? neplatí sa ?iadne vstupné

Art Mob gallery ? galéria - vstup zadarmo

Carnegie Gallery ? galéria ? nachádza sa na Argyle Street ? vstup zadarmo

Astrolabe Booksellers  - Kníhkupectvo, kni?ný antikvariát a múzeum kníh

Colville Street Art Gallery ? Galéria - vstup zadarmo

Rosny Historic Centre ? Historické centrum Rosny je zárove? kultúrnym centrom, galériou a múzeom na východnom pobre?í Hobartu, Rosny Hill Road, Hobart  - vstup zadarmo

Clarence Carols by Candlelight ? Koledy pri svetle svie?ok, koncert  na brehu Kangaroo Bay V decembri ? neplatí sa vstupné

Design Island ? ?Ostrov Dizajnu?  Tasmánsky dizajn a architektúra, na námestí Mawsons Place Waterside Pavilion, Hobart, vstup zdarma. Máj a? august ka?dý rok.

Islands to Ice is the Tasmanian Museum and Art Gallery's exhibition, Ostrovy ?adu výstava Tasmánskeho múzea a Tasmánskej umeleckej galérie, venovaná Ju?nému oceánu a Antarktíde Trvá do 1 Marca 2009, bezplatné

 

Hobart po?as roka:

Australian Wooden Boat Festival ? festival drevených ?lnov ? najvä??ie zhroma?denie najlep?ích a najkraj?ích drevených plavidiel na ju?nej hemisfére ? Bienále

Hobart Summer Festival ? Letný Hobartsky Festival

The Antarctic Midwinter Festival ? Antarktický Festival Slnovratu

Blooming Tasmania ? Kvitnúca Tasmánia ? kvetinová show v septembri

City of Hobart Bonfire and Fireworks Night ? Noc oh?ov a oh?ostrojov mesta Hobart

Point to Pinnacle - festival

Festival of Voices ? Festival hlasov ? Jediný ka?doro?ný festival zborového spevu v Austrálii Australian Formula 1 Super Boat Grand Prix ? Automobilové závody Formula 1 Super Boat Grand Prix v Austrálii

Anzac Day Commemorative Service ? Memoriál za padlých vojakov po?as Anzac Day

City to Casino Fun Run ? Be?ecké preteky z centra mesta do kasína.

Cycling Festival ? Cyklistický Festival

Hot August Jazz ? Horúci Jazz v Auguste

National Mountain Bike Series ? Celo?tátne závody horských bicyklov

Women in Super Mother's Day Classic ? Sú?a? ?ien po?as d?a matiek

Get A Life Expo ? Výstava ?Get A Life?

B&E Budget Fun Run - preteky

Sydney to Hobart Yacht Race ? preteky jácht zo Sydney do Hobartu

Bikes and Spikes Carnival ? Cyklistické podujatie

Boag's  Draught Hobart Comedy Festival ? Festival humoru v Hobarte sponzorovaný pivovarom Boag's  Draught
Fly @ 42 South Kite Festival ? Slávnos? pú??ania ?arkanov, koná sa vo Wentworth Parku v Hobarte v novembri 2008

Environmental Home Expo ? Výstava ekologických domov

Royal Hobart Regatta ? Krá?ovská Hobartska Regata ? sú?a? lodí

Sandy Bay Regatta - Regata ? sú?a? lodí v zátoke Sandy Bay

City of Hobart Eisteddfod ? Podujatie organizované mestom Hobart

 

Pozoruhodnosti a pamätihodnosti v Hobarte:

Salamanca Place, miesto kde sa koná, pod?a tvrdenia mnohých najlep?í trh v Austrálii.

Hobart Aquatic Centre ? bazény, vodné atrakcie atd.

Mt Wellington ? Hora Mount Wellington pri Hobarte

Penitentiary Chapel -  Historická kaplnka, ktorá je v?ak sú?as?ou celého komplexu budovy súdu, tunelov, ciel a popravísk z 19. storo?ia ? dnes tu v?ak nechýba obchodík so suvenírami  a múzeum.

Alpenrail Swiss Model Village and Railway ? Model ?vaj?iarskej alpskej dedinky a ?eleznice.

The Derwent Entertainment Centre ? Kultúrno- zábavné centrum v Derwent . Je tu i viacú?elový ?tadión a  miesto pre vystúpenia rôzneho druhu.

 

Kultúra:

The Salamanca Arts Centre, Umelecké centrum Salamanka ? Ateliéry a ?túdia umelcov, galérie, javisková scéna, výpredaje ? celá pulzujúca umelecká  komunita je v Hobarte lokalizovaná na Salamanca Place ? nájdete tu sú?asné Tasmánske ale aj austrálske a medzinárodné umelecké diela, filmy a videa, výstavy dizajnu a fotografie.

City of Hobart Eisteddfod Society ? Umelecké zdru?enie Eisteddfod

Tasmanian Symphony Orchestra Tasmansky Symfonický  Orchester

The Hobart Film Society ? Hobartska filmová spolo?nos?

Hobart City Band ? informácie o vystúpeniach hudobných skupín, hudobných podujatiach a repertoár hudobníkov

Hobart Fringe Festival Ka?doro?ný festival umenia v Hobarte

State Library of Tasmania ? ?tátna kni?nica Tasmanie ? nájdete tu toho ove?a viac ako len knihy.

CAST  - Contemporary Art Services Tasmania ?Tasmánske zdru?enie na podporu sú?asného umenia a tvorby ? vývoj a reklamné akcie na podporu nové a experimentálneho umenia.

 

Výstavy:

Forestry Tasmania ? Lesníctvo Tasmánie ? Les v interiéry - Výstavná hala

Anglesea Barracks ? Kasárne Anglesea  - Vojenské múzeum Tasmanie

Design Island ? Ostov dizajnu - Tasmánsky dizajn a architektúra na  Mawsons Place Waterside Pavilion, Hobart

The Female Factory Historic Site ? Expozícia v historickej budove továrne, kde pracovali trestankine dovezené z Anglicka v 19. storo?í

 

Galérie a Múzeá:

Tasmanian Museum and Art Gallery ? Tasmánske múzeum a umelecká galéria

Carnegie Gallery ? Carnegieho galéria na Argyle Street

The Maritime Museum of Tasmania Námorné múzeum Tasmánie

Narryna Heritage Museum ? Múzeum Narryna

Masterpiece @ IXL Zbierka Austrálskeho umenia od prvých rokov kolonizácie a? do sú?asných dní

Aart Gallery of Fine Art ? Galéria Aart ? vstup zdarma

Hobart?s Allport Library and Museum of Fine Arts , Kni?nica Allport  a múzeum umenia na 91 Murray Street, Hobart, -? vstup zdarma

Art Mob gallery ?pecializuje sa na in Tasmánske domorodé umenie

Colville Street Art Gallery Galéria

Quoll Artists Gallery - Galéria nachádza sa na Space 006 Salamanca Arts Centre v Hobarte

Rosny Historic Centre ? Historické centrum Rosny - je zárove? kultúrnym centrom, galériou a múzeom, Rosny Hill Road, Hobart  - vstup zadarmo

Gallery Giselle Galéria

Handmark Gallery, Galérianachádza sa na 77 Salamanca Place, Hobart

 

Divadlá v Hobarte :

Theatre Royal

Playhouse Theatre

Terrapin Puppet Theatre ? inovatívne bábkové divadlo pre deti a dospelých

The Peacock Theatre ? nachádza sa v Salamanca Arts Centre

 

?o sa práve deje v Hobarte:

Current exhibitions ? Práve prebiehajúce výstavy

ABC Hobart ? Linka na ?tátny televízny kanál ? výborne v?eobecné informácie o podujatiach v Hobarte

Hobart City search ? vyh?adáva? pre mesto Hobart

 

Verejná doprava v Hobarte:

 Metro Tasmania ? ?tátom vlastnená spolo?nos? ? vlastní autobusy Hobarte, Launcestone

a Burnie. Metro najvä??í prepravca osobnej dopravy v Tasmanii .

Hobart services  - preh?ad dopravy v Hobarte

Hobart Region Route Maps ? dopravné mapy v regióne

Nu? a e?te jedna vec. V Hobarte na rozdiel od ostatných austrálskych miest neexistuje dopravná ?pi?ka.

 

Letiská v Hobarte:

Hobart Airport ? Letisko v Hobarte

Airlines of Tasmania ? lieta na  ostrov Flinders Island a do ?a?ko prístupných ju?ných a západných ?astí Tasmanie,

Qantas, Jetstar a Virgin sú ve?ké letecké spolo?nosti, ktoré majú pravidelné denné letecké linky medzi Hobartom a ostatnými hlavnými mestami na austrálskej pevnine.

Airporter Shuttle Bus ? autobus medzi letiskom a mestom

 

Lodná doprava a kompy v Hobarte:

Spirit of Tasmania ? Duch Tasmánie ? pravidelná lodná doprava do Tasmánie z Melbourne atd.

M.V. Emmalisa ? Vyhliadková plavba ? Lo? kotví v Franklin Wharf Pier v Hobarte

Captain Fell's Historic Ferries ? Historické kompy kapitána Fellsa ? v Sullivanovej zátoke v Hobarte

 

Operátori výletných autobusov:

 Metro Tasmania

TassieLink Coaches

Barry's Bus Charters

 

Limuzíny a luxusné autá v Hobarte:

Bass Stretch Limousines - Tel: 6234 9444

Chauffeured Cars and Coaches - luxusné automobily so ?oférom, dlhé limuzíny, terénne autá a zájazdové autobusy.
City Cabs Executive Fleet Boutique Tours ? taxi slu?ba s vy??ím ?tandardom, poskytuje aj výletné slu?by Tel: 6234 3633

 

Prenájom áut v Hobarte:

AAA Car Rental Hobart

Bargain Car Rentals ? Lacný prenájom áut

Bargain Wheels Car Rentals - Lacný prenájom

Budget Car & Truck Rental - Lacný prenájom osobných a nákladných áut

DIY Car Hire

Hertz Car Hire ? majú pobo?ku aj na letisku

Lo-cost Auto Rent

Marquee Car Rentals

Thrifty Australia

 

?eská a slovenská komunita v Hobarte:

?eská a Slovenská spolo?nos? v Tasmanii Inc

The Czech and Slovak Association of Tasmania Inc

Mrs Vlasta Collins (Secretary or Public Officer)

Migrant Resource Centre, 49 Molle Street, Hobart, TAS 7000 

Adresa:c/o 144 Potery Road, Lenah Valley, Hobart, TAS 7008 

Municipality:Glenorchy City Council ;Ph: (03) 6272-4917

Mobile: 0407-870-745;  Email:vlasta.collins@education.tas.gov.au  

 

S?ahujete sa do Hobartu???

Living in Hobart ? ?ivot v Hobarte ? webstránka mestského úradu v Hobarte.

Hobart Advantage Card ? Karta na rôzne z?avy a ?peciálne slu?by alebo tovary navy?e ? Mô?ete o ?u po?iada? cez internet zadarmo cez stránku mestského úradu v Hobarte  free to join.

 

Realitky v Hobarte :

Elders

Share Accommodation v Hobarte

Australia private realties

LJ Hooker

Edwards Windsor Real Estate 

Charlotte Peterswald for Property

 

H?adáte prácu v Hobarte?

The Byron Employment service ? najnov?ie vo?né miesta v Hobarte

Australian Job Search ? Government website ? VLÁDNA STRANKA ? preh?adáva tisícky vo?ných pracovných miest a mô?ete si u nich vytvori? jednoduché resumé, aby vás mohli potencionálny zamestnávatelia sami nájs? a oslovi?.

Engineering Jobs Australia - Portál pre vyh?adávanie pracovných pozícii pre in?inierske povolania.

Australia Teachers ? U?ite?ské povolania a ostatné pracovné miesta v ?kolstve ? Preh?adáva zamestnávate?ov, ktorý sú ?lenmi ? AustraliaTeachers.com"

Bojob ? Práca a zamestnanie v Hobarte.

Seek job search ? obsahuje I ?peciálne rýchle vyh?adávanie pre po?íta?ových ?pecialistov.

CareerOne ? práca v Austrálii ? so ?peciálnymi informáciami o vý?kach platov, daniach, poistení a dôchodkovom sporení -  Salary and Wages, Tax, Superannuation and Insurance Information

Jobmap ? Pracovné prázdniny, prázdninové brigády ? stránka pre turistov, ktorí si chcú privyrobi?

Mycareer ? pracovné miesta v Hobarte

Pre rady týkajúce sa zamestnania v Austrálii si pozrite - Jobs Australia je to ?tátom riadené teleso  pre neziskové organizácie ktoré pomáha nezamestnaným získa? a udr?a? si zamestnanie.

Maju skuto?ne výborné linky, ktoré nielen pomô?u ale aj u?etria ve?a ?asu.

Leisure jobs Australia ? Práca vo fitnes centrách a v rekrea?ných zariadeniach. Zamestnanie v gyme?

ozfreeonline.com ? men?ia webstránka

Jobs.com.au ? vyh?adáva? práce -  sú tu aj vo?né miesta na Novom Zélande.

Working In ? informácie o vo?ných miestach v Austrálii pre ?pecialistov, odborné povolania a pod, pre emigrantov spolu s informáciami o vízach a zamestnávate?och.

Christian Jobs -1530 kres?anských zamestnávate?ov.

Coopers Recruitment ? krátkodobé zamestnanie, práca na kontrakt a stále pracovné miesta.

 

Slu?by:

Uvádzame len pár príkladov, ktoré by sa vám mohli zís?, ke? nav?tívite Hobart.

Endota spa Hobart ? denná spa

Specialist Car Centre na Melville St  - /údr?ba a opravy áut zna?ky Honda, Subaru, Renault a Hyundai.

Specialist Auto Electrics Pty Ltd ? Oprava automobilov

Hobart Florist Service ? doná?ková kvetinová slu?ba

StarStruck Dance Academy ? Tane?ná akadémia

Hobart Gym Directory ? Zoznam gymov v Hobarte.

McCormack Tennis Coaching ? výu?ba a tréning tenisu

 

Profesionálne slu?by:

Legal services ? právnické slu?by v?ítane telefónnej linky podávajúcej právne rady bezplatne na ?ísle Tel: 1300 366 611 ? ?íslo úradu v Hobarte
158 Liverpool Street, Phone: 03 6236 3800

Anglicare Financial Linka dôvery a aj finan?ná pomoc (AFCS) Hobart ? informácie a podpora a pre ?udí, ktorí sa dostali do finan?ných problémov.

State Emergency service ? ?tátna krízová slu?ba a záchranári ? zasahujú po?as búrok a záplav, pri dopravných nehodách, h?adajú stratené osoby, zachra?ujú  a poskytujú v?etky druhy pomoci pri ohrození zdravia a ?ivota.

Sexual Assault Support Service (SASS) ? linka dôvery a pomoc pri sexuálnych deliktoch

Stanhope Home Nursing Services ? opatrovate?ská slu?ba

 

Nákupy:

V Hobarte sú dve hlavné obchodné ulice, Elizabeth Street medzi Collins a Liverpool Streets a e?te Centrepoint prístupný z Murray Street

Salamanca Market ? je situovaný na ju?nej strane centra Hobartu.

Glenorchy Sunday Market ? nede?ný trh

Rugs of Tibet ? Koberce z Tibetu ? Vyrábajú ich ute?enci z Tibetu

Sidewalk Gallery galéria

Antiques Market Obchod so staro?itnos?ami, umeleckými predmetmi  a zberate?skými raritami.

Astrolabe Booksellers ? Antikvariát majú tu unikátne staro?itné ale aj pou?ité knihy.

Kent and Kent Antiques ? staro?itnosti

 

?koly a Anglické Jazykové ?koly:

SACE Hobart SACE - English College Study in Australia ? ?peciálne programy pre výu?bu angli?tiny a ekológie.

Hobart Campus English Language Centre, - ?tudentský internát a Anglické jazykové centrum na Hytten Hall French Street, vo ?tvrti Sandy Bay

The Institute of TAFE Tasmania English Language Centre Odborné u?ili?te s Anglickým jazykovým centrom.

Schools in Hobart Municipality ? ?koly na území Hobartu ? zoznam mestského úradu v Hobarte

 

Súkromné ?koly:

Hobart private schools ? súkromné ?koly v Hobarte

Directory of Schools ? zoznam ?kôl

 

Kluby:

Lonnies Nite club

Flamingos Dance Bar ( homosexuálna a alternatívna scéna v Hobarte )

The Athenaeum Club

 

Bary:

Lark Distillery Whisky Bar & Café ? Larkova pálenica  - je tu whisky bar a kaviare? ? Táto výrob?a whisky má najviac ocenení v Austrálii.

Trout bar a kaviare?

Tavern 42 Degrees South Pty Ltd (T42) ? Bar pri vode a výborné jedlo ? Celo?tátny ví?az v kategórii "PUB/TAVERN/CLUB RESTAURANT" v sú?a?i  vyhlásenej  Restaurant & Caterers Association. Takisto sú  ví?azom v Tasmanian Wine List Awards 2005.

Republic Bar & Cafe ? kaviare? a bar + ?ivá hudba

 Queens Head Cafe Bar kaviare? a bar

 

Re?taurácie a kaviarne:

Barilla Bay ? farma na ustrice, re?taurácia a  predaj?a lahôdkových potravín pre gourmetov  - blízko pri letisku.

Coal Valley Vineyard restaurant ? re?taurácia vo vinohrade

Hadleys Hotel ? Re?taurácia z roku 1834 , vyhrala mnoho ocenení ? nájdete tu historickú výzdobu a sú?asnú Austrálsku kuchy?u.

Customs House Hotel - Re?taurácia s morskými ?pecialitami ? výherca mnohých sú?a?í.

Prince of Wales Hotel - výborná re?taurácia v hotely

Blue Skies Cafe Bar & Restaurant kaviare?, re?taurácia a bar

 

Kr?mi?ky:

Lark Distillery - ?pecializovaný whisky bar, a krátka exkurzia cez destilov?u whisky

Hope and Anchor ? zalo?ené roku 1807 -  Austrálska najstar?ia kr?ma, adresa - 65 Macquarie Street, Hobart, TAS 7000

Irish Murphy's ? typická írska kr?ma ? hráva tu ?ivá hudba

The Shipwright's Arms Hotel ? historická vináre?, otvorená roku1842, 29 Trumpeter St, Battery Point, Hobart

 

?portové podujatia a kluby:

Council owned sports grounds ? ?portoviská vlastnené mestom Hobart

Hobart International Triathlon ? Medzinárodný Triatlon

Australian Formula 1 Super Boat Grand Prix ? Závody Formula 1

Cycling Festival ? Cyklistické preteky

National Mountain Bike Series - Celo?tátne závody horských bicyklov

Sydney to Hobart Yacht Race - Preteky jácht zo Sydney do Hobartu

Royal Hobart Regatta - Krá?ovská Hobartska Regata ? tri dni pretekov lodí

Sandy Bay Regatta sú?a? lodí v zátoke Sandy Bay

Hobart Real Tennis Club ? tenisový klub

Claremont Golf Club ? Golfový klub

AAMI Hobart Cup ? Pohár AAMI ? sú?as?  Tasmanskych letných konských dostihov

Cadbury Marathon Festival ? Maratón sponzorovaný továr?ou Cadbury

Moorilla Hobart International - Medzinárodná tenisová sú?a? Jan 2009

 

Noviny a správy:

Mercury

Media Releases ? mestský úrad Hobart

ABC Hobart Tasmania

The Advocate

The Sunday Tasmanian 

 

Rádio / TV:

Edge Radio - 99.3 FM in Hobart, Tasmania

Hobart Radio International

ABC Hobart

Hobart TV GUIDE

 

Hobart po?asie:

Hobart Weather - predpove? po?asia na 7 dní vopred, sú?asné poveternostné podmienky a informácie z radaru

Tasmanian Weather and Warnings Information - Bureau of Meteorology  Po?asie v Tasmánii, varovania a upozornenia austrálskeho  meteorologického ústavu

 

Ubytovanie v Hobarte:

 

5 Hviezdi?kové a 4.5 Hviezdi?kové Hotely

The Henry Jones Art Hotel ? tento hotel má nielen?e mno?stvo odcenení,ale patrí medzi 100 najlep?ích hotelov sveta.

Wrest Point - 4 ½ a? 5 hviezdi?kové izby a apartmány v Wrest Point Tower, ktorý je jednou z dominánt v Hobarte ? 4 hviezdi?kové hotelové izby sú s vyhladkou na oceán a 3 ½ hviezdi?kové izby su s vyhliadkou na horu Mount Wellington

Elms of Hobart ? jedna z najvekolepej?ích, najslávnej?ích a najstar?ích budov v Hobarte

Hotel Grand Chancellor Hobart

Quality Macquarie Manor  172 Macquarie St. Hobart, Tasmania

 

4 hviezdi?kové hotely

Salamanca Inn. Moderný hotel

Grand Chancellor Hotel Hobart

Zero Davey Boutique Apartments  Apartmány s vyhliadkou na more

Bay View Villas ? nádherný výh?ad na prístav, vyhrievaný krytý plavecký bazén, ideálne miesto pre rodiny s de?mi.

Fountainside Motor Inn Hobart Motel - tento hotel bol nedávno rekon?truovaný

Quest Savoy ? Apartmány s obsluhou

Rydges Hobart Pamiatkovo chránený hotel so staro?itne vybavenými izbami.

The Old Woolstore Apartment Hotel ? Hotel s apartmánmi, len pár ulíc od oceánu.

 

3.5 a 3 hviezdi?kové hotely a motely

Motel Mayfair on Cavell Motel a apartmány

Customs House Hotel Pamiatkovo chránený hotel s vyhliadkou na more

Harrington's 102 moderné ubytovanie pre turistov

Hobart Tower Motel Motel

St Ives Motel Apartments ? nachádza sa v prestí?nej polohe na Battery Point v Hobarte

Woolmers Inn Motel and Apartments Motel a apartmány

 

2 hviezdi?kové hotely a motely

Balmoral Motel Hobart, 511 Brooker Highway, Glenorchy, Hobart, 7010

Best Western Blue Hills Motel

Marquis Hotel Motel

 

Poste? a ra?ajky - Bed & Breakfast:

Clydesdale Manor ? 4.5 star B&B

Margate Cottage - Boutique Bed & Breakfast , 20 minút od Hobartu

Gattonside Heritage Accommodation

Battery Point Guest House

Crows Nest Bed & Breakfast

Signalmans Cottage Bed & Breakfast

Amberley House

The Lodge on Elizabeth

Colville Cottage - 32 Mona Street, Battery Point

 

Pre backpackerov  - lacné ubytovanie:

Adelphi Court YHA

Central City Backpackers nachádza sa v centre Hobartu

Transit Centre Backpackers - 199 Collins Street

Harrington's 102

The Pickled Frog Backpackers ? tento hostel získal ocenenie ako Tasmánsky Hostel roku 2007 TNT Golden Backpacker Awards.

Montgomery's Private Hotel

Narrara Backpackers

 

Turistické kempy:

Elwick Cabin and Tourist Park ? chatky a kemp

Cosy Cabins Mornington ? plne vybavené, vykurované chaty

Treasure Island Caravan Park Hobart  - karavany a prívesy, chaty alebo stany

Barilla Holiday Park

 

U?ito?né linky a informácie:

Visit Tasmania.com Nav?tívte Tasmániu

The Royal Hobart Hospital (RHH) Krá?ovská nemocnica v Hobarte

Wilderness Society Spolo?nos? na ochranu prírody

 

Pridajte informáciu!!!!!  

Povedzte nám o Va?om podujatí!!!! 

Opravte nás!!!

  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|