AUSTRÁLSKE NAJ....


Austrália je najmen?í zo v?etkých kontinentov.

Austrália je najni??í, najploch?í a najsuch?í kontinent.

Najvy??ou horou na pevnine je - Mount Kosciuszko (vysoký 2228 m) v Snowy Mountains ? Sne?ných horách, New South Wales

V skuto?nosti je najvy??ím bodom Austrálskeho teritória je Mawson's Peak na ostrove Heard Island - 4100 kilometrov juhozápadne od Perthu.

Mawson's Peak je 2745 metrov vysoký a je to jeden z vrcholov aktívnej sopky Big Ben ? jediného Austrálskeho  aktívneho vulkánu.

E?te vy??ie hory sa nachádzajú na Austrálskom Antarktickom teritóriu - Mt McClintock je vysoký 3490m.

 Najvä??í Monolit  - Uluru  - Ayers Rock je masívna pieskovcová skala, ktorá sa rozprestiera na ploche 3,3 km² a je 345 m vysoká.Najdlh?ia rieka - Murray River 2520 km 

Najvy??í vodopád - Wallaman Falls - 305 m nachádzajú sa západne od Inghamu. Niektoré príru?ky referujú, ?e najvy??í austrálsky vodopád je Wollomombi Waterfall. To zále?í na tom, ?i sa ráta ako séria kaskád alebo jeden jednotlivý stupe? a podobne. Ak sa v?ak ráta spád na jednom jednotlivom stupni potom je najvy??í ? Ellenborough Falls severne od Taree so svojimi 160 metrami. 

Najvä??ie jazero - Lake Eyre (slanovodné) 9500 km²

Najvä??í umelo postavený vodný rezervoár  ? Lake Gordon v Tasmánii má kapacitu 12450 million m3

Najvä??ia pú?? - Great Victoria 348 750 km²  - zaberá 4.5% z celkovej plochy Austrálskej pevniny.


?avy v  Austrálii


Freycinet National Park, Tasmania ? Národný park Freycinet  v Tasmánii má pod?a odborníkov jednu z desiatich najlep?ích prírodných plá?i na svete.

Najlep?ie plá?e na svete pre rodiny s de?mi:
1.Surfers Paradise, Queensland, Australia ? mô?ete tu odpo?íva? na plá?i, nakupova?,  nav?tívi? niektorý z mno?stva zábavných parkov ako napríklad vodný park Morský svet (Sea World), Filmový svet (Movie World) a podobne. Zájs? si do klubov, barov, re?taurácií a casín ?i robi? bungee jumping, nav?tívi? profesionálne golfové kluby, hra? plá?ový volejbal, zú?astni? sa na zájazde ?i eko ? túre po okolí a podobne.

Ale najlep?ie zo v?etkého je obrovský výber vodných ?portov. Mô?ete sa prida? aj k rybárskej výprave ?i k vyhliadkovej plavbe za ve?rybami.

2. Paradise Island, Bahamské ostrovy
3.St. Tropez, Francúzsko
4.Cancun, Mexiko


 

 

Najlep?ie nudistické plá?e na svete:


1. Montalivet, Francúzsko

2. Ocho Rios, Jamajka

3. Wreck Beach, Britská Kolumbia

4. Samurai Beach, Australia ? Samurajová plá? ? Nudistická a ?hore bez? a bezpe?nej naj?portovej?ia nudistická plá? na svete.

Ka?dý november sa tu organizuje výro?ná Nudistická Olympiáda. Za?ína sa nudistickým nosením olympijskej pochodne, nudistickým surfovaním nudistickými sú?a?ami pre chlapcov a diev?atá na plá?i


?al?ia známa plá? je v rezorte ?Bardot's Clothing Optional Resort,? v  Port Stephens, NSW, Austrália

 

Najlep?ie ?hore bez? plá?e na svete:


/pod?a Forbes/ 

Bondi Beach v Sydney ? patrí medzi desa? najlep?ích.

Viac ?hore bez? plá?i nájdete na http://www.msnbc.msn.com/id/10300597/

Alebo pod?a BBC.uk - http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A113923

Prípadne pozrite: http://www.bugbog.com/beaches/australia_beaches/australia_beaches_5.html

 


Najlep?ie miesta na svete pre sledovanie  ?ralokov:

1. Underwater World Singapore ? Podvodný svet Singapore

2. SeaWorld USA - Morský svet USA

3. Ocean Park Hong Kong ? Oceánsky park Hong Kong
4. Oceanworld Manly ? najvä??ia kolekcia morských ?ivo?íchov a najvä??ie ?raloky v Sydney. Ak ste niekedy zatú?ili potápa? sa so ?ralokmi

a dosta? sa k ním úplne blízko ? tu budete ma? mo?nos?.

Budete v bezprostrednej blízkosti ve?kých sivých ?ralokov - o?etrovateliek, wobbegongských ?ralokov, obrovských rají, morských korytna?iek a murén (elektrických úhorov). 

 

 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|