SYDNEY

Sydneyský región bol obývaný prinajmen?om posledných 50,000 rokov. 29 apríla 1770 na ostrove Possession Island, kapitán James Cook vyhlásil celé  východné pobre?ie Austrálie za majetok krá?a Juraja III a nazval ho New South Wales ? Nový Ju?ný Wales.Prvá flotila vedená kapitánom Arthurom Phillipom, vyplávala z Anglicka do Botany Bay 13 mája 1787. Do svojho cie?a Botany Bay priplávala 18 januára 1788. Sydney bolo pomenované na po?es? Thomasa Townshenda, Baróna Sydney (1733-1800), bol to minister zodpovedný za kolónie. Kvôli epidémii kiahní bola domorodá populácia kme?u Eora, ktorý pôvodne ?il v Sydneyskej zní?enine zredukovaná do za?iatku rokov 1800 len na 10 percent z pôvodného po?tu z roku 1788. A? po skon?ení trestaneckých transportov v roku 1840, sa Austrál?anom kone?ne podarilo za?a? zbavova? trestaneckej nálepky. A následne Sydney získalo mestský ?tatút. Prvé noviny v Sydney sa volali ?Sydney Gazette?.V roku 1879 sa u? v meste podarilo zorganizova? prvú medzinárodnú výstavu.Po?as druhej svetovej vojny ? v máji 1942 boli v Sydneyskom prístave zni?ené 4 men?ie japonské ponorky. Vzápätí japonská materská ponorka bombardovala ?tvrte Bondi a Rose Bay. V 60-tych rokoch 20. storo?ia  bola Austrália vtiahnutá Ameri?anmi Vietnamskej vojny. Budova slávnej Sydneyskej opery bola otvorená  v roku 1973. V tej istej dobe za?ala aj rozsiahla imigrácia z Juhovýchodnej Ázie do Austrálie.V roku 2000 boli Sydney usporiadané Olympijské hry.

 

?tátne sviatky v NSW:

Novoro?ný pondelok, 1 január

De? Austrálie , 26 januára

Ve?ký piatok , Ve?kono?ná sobota,

Ve?kono?ná nede?a

Ve?kono?ný pondelok,

Anzac Day, 25 apríla

Krá?ovnine narodeniny, 11 júna

Bankové prázdniny, 6 augusta

De? práce, 1 októbra

Vianoce, 25 decembra

Vianoce - Boxing Day, 26 decembra

 

?o robi? v  Sydney:

Túry, výlety a prechádzky:

Opera House tours ? Exkurzie so sprievodcom po budove Opery  - 250,000 náv?tevníkov ka?doro?ne

Definitive guide for bikes in Sydney ? Sprievodca pre cyklistov v Sydney

KLIKNI ?ALEJ PRE KOMPLETNÝ ZOZNAM  a

 Harbour Bridge

 

Rôzne aktivity:

Sydney Skywalk ? dobrodru?ná prechádzka po streche najvy??ej budovy v Sydney ? ?Sydney Tower?, vo vý?ke 260 metrov nas zemou.

Sydney Air Tours Plane Tours ? Lety malými lietadlami

KLIKNI ?ALEJ PRE KOMPLETNÝ ZOZNAM  a

 

Sydney po?as roka: 

Sydney festivals ? Festivaly v Sydney

Sydney Film Festival ? Filmový festival v Sydney

Sydney Mardi Gras ? Pochod homosexuálov v centrálnom Sydney

Twilight at Taronga Series ? festival v Taronga ZOO

Sydney Harbour Week ? Tý?de? Sydneyskeho prístavu

Young at Heart Film Festival  - Filmový festival pre star?ích ob?anov

Sydney Harbour Bridge 75th Anniversary - 75 výro?ie otvorenia prístavného mosta Harbour Bridge

Greek Festival ? Grécky festival

Sydney Royal Easter Show ? Krá?ovská Ve?kono?ná show

 

Tyrannosaurus Rex v Austrálskom múzeu

 

Pozoruhodnosti a pamätihodnosti pod?a abecedy:

 

Taronga Zoo ? Svetoznáma  zoologická záhrada. Nájdete tam domáce austrálske i exotické zvieratá. Je situovaná v Mosmane s jednou z najkraj?ích vyhliadok v meste na  city a prístav.

Art Gallery of NSW ? ?tátna galéria NSW ? Nachádza sa tu jedine?ná kolekcia Austrálskeho umenia, v?ítane vo svete najvä??ej stálej exhibície Austrálskeho domorodého umenia.

Balmoral Beach ? plá? v Mosmane, pomenovaná pod?a sídla Britskej krá?ovskej rodiny v ?kótsku. Po?as januára a februára  tu mô?ete vidie? unikátne divadelné predstavenia Shakespeara pod ?írim nebom hne? ved?a plá?e.

KLIKNI ?ALEJ PRE KOMPLETNÝ ZOZNAM  a

 

?o je v Sydney zadarmo:

Exkurzia po budove vlády  - Government House
Prechádzka botanickou záhradou - Royal Botanic Gardens
Prechádzka po Circular Quay
Náv?teva historickej ?tvrte Rocks a trhu so suvenírami.
Prechádzka cez most Sydney Harbour Bridge /no nie výstup na vrchol mosta/
Náv?teva Darling Harbour

Galéria New South Wales v ?tvrti Domain ? vstup je vo?ný, platí sa len za ?peciálne, zvy?ajne putovné výstavy.

Múzeum sú?asného umenia na rozhraní historickej ?tvrte Rocks a Circular Quay - vstup je vo?ný, platí sa len za ?peciálne výstavy.

Shakespeare By The Sea - Shakespeare na morskom brehu, divadelné predstavenia pod ?írim nebom v Mosmane.Vstupne dobrovo?né.

 Krá?ovská botanická záhrada

 

Kultúra:

The Sydney Opera House ? Budova opery

National Trust of Australia ( NSW ) Národný trust (NSW)

Cinema Treasures - Regent Theatre ? Filmové poklady ? Regentovo divadlo

Historic Houses Trust - Národný trust kultúrnych pamiatok

Biennale of Sydney ? Bienále Sydney

City Recital Hall ? Mestská recita?ná hala - Angel Place

Shakespeare By The Sea - Shakespeare na morskom brehu, divadelné predstavenia pod ?írim nebom v Mosmane.

St Mary's Cathedral Choir ? Katedrálny zbor panny Márie

State Library of New South Wales ? ?tátna kni?nica NSW

Sydney Conservatorium of Music ? Konzervatórium Sydney

 

Výstavy a múzeá:

Exhibition and Event Association of Australia  - Asociácia pre výstavníctvo a spolo?enské podujatia v Austrálii

Outré Gallery ? Galéria Outré

Trade Shows and exhibitions in Sydney ? Obchodné výstavy v Sydney

Powerhouse Museum ? Technické múzeum

Nutcote Museum ? Múzeum Nutcote

 

Galérie:

Art Gallery of NSW  - ?tátna galéria NSW

Mosman Art Gallery ? Mosmanská galéria

Museum of Contemporary Art - Múzeum sú?asného umenia

Penrith Regional Gallery ? Regionálna galéria v meste Penrith

Soho Gallery - Australian Art Sydney ? Galéria Soho ? austrálske umenie Sydney

Australian Galleries ? Austrálske galérie

 

Divadlá:

Griffin Theatre

Darlinghurst Theatre

Sydney Dance Company

The Sydney Opera House

Riverside Theatres, Parramatta

 

?o sa práve deje v Sydney :

Find Out-What's on Sydney ? Zisti, ?o sa deje v Sydney

my247 Sydney

 

Verejná doprava v Sydney:

 Linky na informácie o verejnej doprave - Infoline 131500.com.au  

 

?tátna ?elezni?ná Doprava:

CityRail
Countrylink
RailCorp

KLIKNI ?ALEJ PRE AUTOBUSY,LODE AT?....a

 

?eská a slovenská komunita v Sydney:

Pripravujeme?

 

S?ahujete sa do Sydney???

Useful information for international students to study in Sydney ? U?ito?né informácie pre zahrani?ných ?tudentov, ktorý prichádzajú ?tudova? do Sydney

Sydney Info For Expatriates ? rady a u?ito?né informácie pre vys?ahovalcov

 

Realitky v Sydney:

Real Estate Sydney - realestate.com.au

First National Real Estate Australia - Sydney

Sydney Real Estate @ domain.com.au

 

Slu?by:

CareerBeacon.com: Manager, Finan?né slu?by

Childcare Services Sydney ? Jasle a materské ?kôlky

Natural Therapy Services, Sydney ? Slu?by prírodného lie?ite?a

Accommodation Service  - Services for students ? Ubytovací servis pre ?tudentov 

 

Profesinálne slu?by:

Sydney South West Area Health Service  - Zdravotné slu?by v juhozápadnej ?asti Sydney

Stránka s u?ito?nými informáciami o austrálskom právnom systéme: Antwan Lawyers Sydney

Marine Watch ? Námorná hliadka

TERMITE and PEST CONTROL SERVICES ? Ochrana proti ?kodcom a termitom

NSW Online Conveyancing ? Internetová stránka poskytujúca notárske slu?by rýchlo a za nízke ceny za pou?itia pevného cenníka. 

Navado Solicitors ? právnická firma so skúsenos?ami v 17 rôznych oblastiach práva v?ítane  pris?ahovaleckých zákonov, súdnych zále?itostí v?etkého druhu,  stavebného práva, poskytujú i slu?by pri vymáhaní dlhov, rodinného práva / De Facto právne vz?ahy medzi subjektami, zmluvy / ?kody at?.

Australian removalists ? s?ahovacie slu?by  -  porovnaj ceny ? cenová ponuka zdarma

One Entry ? web stránka na porovnanie cien s?ahovacích spolo?ností

 

Nákupy:

Sydney city-Sydney Shopping - City of Sydney  - Nákupy v Sydney

Bargain Shopper Sydney ? Výhodné nákupy v Sydney

Queen Victoria Building - Budova krá?ovnej Viktórie

The Strand Arcade ? Strand ? historické obchody v arkáde v podobnom ?týle ako v Budove krá?ovnej Viktórie

Darling Harbour

The Rocks Market ? trhy v ?tvrti Rocks

Sydney's Paddy's Markets ? tr?nica

 

 Queen Victoria Building

 

?koly a Anglické Jazykové ?koly:  

SELC - Sydney English Language School 

La Lingua Language School

Access Language Centre

Australian Institute Of Commerce and Language

Macquarie University 

 

Súkromné ?koly:

Schools in Sydney directory

 

Kluby:

St Marys Leagues Club

Blacktown RSL Club

Blacktown Workers Club, Blacktown

Castle Hill RSL Club

 

Bary:

MiddleBar (Kinselas Hotel), Darlinghurst

Opera Bar

Thursday Club .. Venue Review for: Lenin Bar

Longrain | Restaurant & Bar SYDNEY 

 

Re?taurácie a kaviarne:

Aria Restaurant - 1 Macquarie Street, Sydney

Rockpool - 107 George Street, Sydney

Guillaume at Bennelong - Sydney Opera House

Icebergs Dining Room & Bar - Notts Avenue, Bondi Beach

Pier Restaurant - 594 New South Head Road, Rosebay

Doyles Restaurant - 11 Marine Parade, Watsons Bay

Lucio's - 47 Windsor Street, Paddington

 Darling Harbour

 

Kr?my:

The Rocks Pub Tour ? prechádzka po kr?mi?kách v ?tvrti Rocks

Shangri-La Hotel, Sydney Harts Pub 

 

?portové Udalosti: 

Sun Herald City to Surf Run  maratón

MFS Australian Open

Sydney to Hobart Yacht Race  Preteky jácht z Hobartu v Tasmanii do Sydney

World Dragon Boat Racing Championship

Blackmores Sydney Running Festival 

 

?portové Centrá: 

GHFA

Telstra Stadium (Sydney Olympic Park), Homebush Bay  - ?tadión Telstra v Sydneyskom olypijskom parku v Homebush Bay

 

Noviny:

Sydney Morning Herald

The Australian

The Australian Financial Review

 

Po?asie v Sydney:

Sydney weather forecast ? predpove? po?asia v Sydney

Sydney Weather Sydneyské po?asie

 

Ubytovanie v Sydney:

Tieto linky vedú k originálnym hotelovým web stránkam (pokia? nie je uvedené inak) kde dostanete najlep?ie informácie. Prosím, pozrite si ich, ale zvy?ajne mô?ete dosta? výhodnej?iu cenu, ak si objednáte ubytovanie cez stránky so z?avami, ktoré budú uvedené ni??ie - pripravujeme.

 

?peciálne ubytovanie: 

M.V. Captain Cooks Explorer  - Jediná vyhliadková lo? v Sydney s celono?nou prevádzkou. 

 

5 Hviezdi?kové Hotely

Amora Hotel Jamison

Avillion Hotel Sydney

Blue Sydney - A Taj Hotel....

 

KLIKNI ?ALEJ PRE KOMPLETNÝ ZOZNAM a

 

Pridajte informáciu!!!!!

Povedzte nám o Va?om podujatí!!!! 

Opravte nás!!!  Rýchle linky - Sydney Ubytovanie
Sydney ubytovanie zoznam

  Rýchle linky - Pozoruhodnosti a pamätihodnosti :
Pozoruhodnosti a pamätihodnosti pod?a abecedy:

  Rýchle linky - Verejná doprava v Sydney:
Verejná doprava v Sydney:

  Rýchle linky - ?o robi? v Sydney:
?o robi? v Sydney:

 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|