Tasmánia (TAS)

(Prázdninový ostrov) - Neoficiálny názov ? je najmen?í zo ?iestich austrálskych ?tátov.

Plocha ?tátu je 68,300 km².

Celková d??ka pobre?ia v?ítane ostrovov je 3,300 kilometrov.

Obyvate?stvo Tasmánie - 477,000 ?udí

Hlavné mesto: Hobart
Po?et obyvate?ov v Hobart je 194,000

 

TAS Regióny: Severný, Ju?ný, Východný, Západo -Centrálny a Hobart.

 

Tasmánske ?tátne Emblémy:

Rastlinný: Kvitnúci modrý gumovník - Eucalyptus Globulus

Zvierací: Tasmánsky diabol - (neoficiálny)
?ivo?í?ny: ?iaden oficiálny emblém

Morský: ?iaden oficiálny emblém

Roztomilý Tasmánsky diabol

 

 Miera nezamestnanosti  v Tasmánii  : 6.5% (2006)

TAS priemerná tý?denná výplata pre zamestnancov: Mu?i $829.00  ?eny $585.60 (2006)

 

Predpove? po?asia pre Tasmániu -  V?ítane predpovede nielen pre pevninu ale aj pre námornú dopravu, upozornenia a Ultra Fialový Index

 

 

Najvy??ia Hora - Mt Ossa 1617 metrov.
Najdlh?ia rieka - South Esk 201 kilometrov.
Najvä??ie jazero - Lake Gordon 272 km²,  (umelo vytvorené).

 

Orca

 

Turistické Atrakcie:

Cradle Mountain ? Hora Cradle, ktorá sa nachádza v Národnom parku Lake St Clair ? samotný park má rozlohu 1262 km², 
Freycinet National Park ? Národný park Feycinet, v ktorom mô?ete nav?tívi? plá?, pova?ovanú za jednu z najlep?ích na svete ? pod?a niektorých rebrí?kov patrí medzi 10 najlep?ích svetových plá?i.
Maria Island National Park - Národný park na ostrove Mária ? nádherná zmie?anina
histórie, prírodnej scenérie a divo?iny.
Walls of Jerusalem National Park - Národný park ?Steny Jeruzalemu? ? tento kus divo?iny je zapísaný do Zoznamu Svetového prírodného dedi?stva

Národný park  Franklin - Gordon Wild Rivers - Sú?as? Tasmánskej  Juhozápadnej divo?iny  - opä? zapísaný do Zoznamu Svetového prírodného dedi?stva
Národný park  South West ? s rozlohou viac ako 
5 400 km² - najvä??í a najve?kolepej?í  z Tasmánskych národných parkov.
Národný park  Mt Field ? Najprístupnej?í z Národných parkov v
Tasmánii, nachádza sa púhych 45 minút cesty autom od Hobartu, ale ke? tam nasne?í máte pocit akoby ste boli vo ?vaj?iarsku.
Prírodná rezervácia Tahune Forest  a Vysunuté lávky ne?aleko Geeveston ? Nádherná
prírodná rezervácia na brehoch dravej rieky Huon a  600 metrov dlhá vysunutá vychádzka sa nachádza len 70 kilometrov od Hobartu.
Port Arthur  - Historicky významné miesto ?
jedna z najlep?ie zachovaných pamiatok z obdobia trestaneckých transportov z Anglicka do Austrálie

Richmond  - historická dedinka ? Pôvodná  dedina Georgianskom ?týle z roku 1824.
Ross - historická dedinka ?
Zachované budovy z pieskovca a slávny most vyzdobený reliéfmi  a postavený trestancami.

Battery Point ? Najstar?ia ?tvr? v Hobarte
Longford ? historické  meste?ko ? Malebný vidiek
, historické budovy, krásne výh?ady.
Salamanca ? trh v Hobart ? Jedna z najslávnej?ích
Tasmánskych turistických atrakcií, Salamanca predstavuje navy?e významné miesto v histórii mesta

Mt Wellington Pinnacle ? Vrchol tejto hory dosahuje na Austráliu slu?ných 1270 metrov a nachádza sa 50 minút cesty autom od centra Hobartu.

Tasmánska krá?ovská botanická záhrada v Hobarte ? V poradí druhá najstar?ia botanická záhrada v Austrálii zalo?ená v roku 1818.
Továre? na výrobu ?okolády ?Cadbury Schweppes? v Hobarte ? Jej náv?teve sa prosto nedá vyhnú? u? aj kvôli  ve?kej z?ave pri nákupe ?okolády priamo v továrenskej predajni.
Cascade Brewery, Hobart - "Najstar?ia austrálska kr?ma"
Plavba po rieke Gordon zo Strahan na Západnom pobre?í ? Strahan je malé meste?ko s bohatou pris?ahovaleckou históriou.
Abt  ?eleznica v Queenstowne ? ?eleznica vedie cez divo?inu na  Západnom pobre?í.
Ostrov Bruny ? Divoko vyzerajúce pobre?ie, vysoko sa tý?iace útesy a príboj...
Údolie Huon ?
Splavovanie rieky, divo?ina, historické lokality a vinice.
Katarakty a pereje Gorge v Launcestone ?
kúsok divej prírody iba 15 minút chôdze od centra mesta.
Potok Mole a jaskyne Hastings ?
Jaskyne a termálne pramene
Sheffield - ' Meste?ko fresiek ' ? V meste je k nahliadnutiu
viac ako 26 originálnych fresiek 

King Island a Flinders Island ? Flinder a ?al?ích 51 ostrovov, ?o ho obkolesujú slú?ia ako hniezdisko ohromného mno?stva operencov a príroda tam je temer nedotknutá.

 

Zoznam podujatí v Tasmánii:

 

Preteky jácht ?The Sydney to Hobart Yacht Race ?
Targa Tasmania ? preteky klasických automobilov
Wooden Boat Festival ? slávnos? drevených ?lnov
Royal Hobart Show ? Krá?ovská show v Hobarte
Hobartsky letný festival v?ítane podujatia 'Chu? Tasmánie'
Desa? dní na ostrove ? festival umenia
Festival v Launcestone

 

Turistika:

 

Tourism Tasmania - Vládna informa?ná web stránka o turistike v Tasmánii 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|