CENTRAL EURO FOOD, GABI  & JAN BARTOS

RAYMOND TERRACE

 

Mô?ete nám prezradi?, ako dlho ste u? obaja v Austrálii?

 

Gabika: Budete sa ?udova?, ale nepri?li sme sem spolu, ja som tu e?te len 8 rokov. Janko je tu ove?a dlh?ie.

Janko: Pri?iel som sem roku 1979, za pomerne komplikovaných okolností, ale nerád by som o tom rozprával, preto?e je to príbeh sám o sebe.

 

J Pre?o ste si vybrali práve takýto druh podnikania?

 

Gabika: Na Slovensku som pracovala ako módna návrhárka. Ke? som sa v?ak dostala do Austrálie, i ke? som mala ve?kú chu? pracova?, nevedela som dobre po anglicky. Preto?e som v?ak hne? na za?iatku ve?a cestovala - pre?li sme spolu s Jankom skoro celé východné pobre?ie - zistila som, ?e mi tu mnoho vecí chýba. Jednou z nich boli aj na?e klasické kolá?e a zákusky. Preto?e celá moja rodina sú pôvodne kuchári a pekári, nemusela som o rekvalifikácii dlho uva?ova?.

Janko: Gabika sa to hanbí prizna?, ale pravdou je, ?e jej predkovia sú s týmto remeslom spojení u? dlhé generácie a jej pradedko pracoval ako kuchár na talianskom krá?ovskom dvore.

 

J To skuto?ne hovorí priamo za seba. Talianska kuchy?a je jedna z najlep?ích na svete. Musel by? ve?mi ?ikovný, ke? sa ta dostal. ?o v?etko vlastne ponúkate?

 

Gabika: Nie sú to z?aleka len tie kolá?iky, ktoré som spomínala. I ke? tie sú ?a?iskom na?ej výroby a verte, ?i neverte sme schopní vyrába? a? 700 druhov pe?iva. Na prvý poh?ad sa to zdá prive?a, ale kombináciou ciest a plniek skuto?ne dôjdeme k takémuto vysokému ?íslu. Prakticky si od nás mô?ete za?iada? akýko?vek druh kolá?ov, zákuskov a tort a my vám ho vyrobíme. ?alej pripravujeme rôzne druhy pe?iva, chleba, parené buchty, ?kvarkové pagá?e a ovocné knedli?ky, z ktorých najob?úbenej?ie sú jahodové, ba i knedle. Nerobíme v?ak len toto ...

Janko: ...sme unikátni v tom, ?e pripravujeme napríklad aj tresku ako lahôdkový ?alát, presne tak, ako to poznáte z domu. Robíme aj klasickú liptovskú bryndzu, ktorú chystáme z bulharského ov?ieho syra. Ale robíme aj mäsové výrobky, v?etko pod?a potreby - napríklad i pe?ené ka?ky a podobne... Najviac práce máme zvy?ajne tesne pred Vianocami, ke? vypekáme klasické viano?né pe?ivo.

 

J Vieme, ?e ste schopní pripravi? kompletné menu na svadby, party i rôzne iné spolo?enské udalosti...

 

Gabika:  Áno robíme cattering na objednávku. Sta?í nám zavola? tak 3 dni a? tý?de? dopredu, pod?a ve?kosti objednávky a dohodnú? sa...  Podobne je to s dodávkou do domu. Pri vä??om mno?stve, to dopravíme sami, ale ke? si chcete pochutna? na na?ich výrobkoch v men?om, alebo ich len "oko?tova?" , dá sa tak urobi? v kaviarni Bohémia na Coogee  alebo i v Sokole vo Frenches Forrest. Na?e výrobky tam pravidelne odberajú a svoju objednávku si mô?ete vyzdvihnú? aj priamo od Mariána. Ak prechádzate cez Newcastle, mô?ete sa zastavi? u nás v Raymonde Terrace alebo i v Po?skom dome. Tam nám práve zria?ujú novú kuchy?u. Ka?dý druhý ?tvrtok v mesiaci tam ponúkame nielen na?e výrobky, ale aj výborné po?ské údeniny a iné delikatesy.

J  Ako to máte s podnikaním zariadené?

Gabika: Janko ma na starosti distribúciu a ja starám o výrobu.

Janko: Ale nemyslite si, ?e sa v kuchyni nevyznám, ke? bola u nás na náv?teve svokra nau?ila ma robi? vynikajúce knedle. Ak si ich od nás objednáte, budete ma? temer 100 % istotu, ?e som ich pripravil práve ja.

 

J Spomínali ste, ?e Janko ?ije v Austrálii u? celé roky, ale ty Gabika si sem pri?la, len pomerne nedávno. Ako ste sa vlastne dali dohromady?

 

Gabika: Celkom jednoducho - poznali sme sa toti? u? ako deti.

Janko: Potom sme sa v?ak nevideli celé roky. Ka?dý z nás si zalo?il rodinu, mali sme i deti, no akosi to nevy?lo a rozviedli sme sa...

Gabika: ...a náhoda nás dala opä? dokopy. Pri?la som do Austrálie na dovolenku a rozhodla som sa u? zosta?. Narodila sa nám dcérka a ke??e z predchádzajúcich man?elstiev máme e?te ?al?ie 4 deti, sme teraz naozaj ve?ká rodina.

 

J A hne? po príchode si sa pustila do podnikania?

 

Gabika: Nie celkom. Janko pracoval v ?eleziarniach BHP .Mal tam ve?mi dobré miesto a tak chví?u trvalo, kým sme sa osamostatnili. A nebolo to také jednoduché...

Janko: Najprv sme museli otestova? trh a zisti?, ako bude Austrál?anom chutna? slovenská kuchy?a. Gabika upiekla asi 300 zákuskov a rozviezli sme ich na rôzne miesta, do re?taurácií, kaviarní a obchodov v okolí.

Gabika: Mali sme 99% úspe?nos?, len na jedinom mieste nám povedali, ?e o ne nemajú záujem. Postupne za?ali prichádza? objednávky a ja som ich zvládala e?te v domácich podmienkach, ale ke? ich u? bolo dos?, zariadili sme si business.

Janko: Odi?iel som z práce a za?al som sa venova? rozvá?aniu a vybavovaniu. Chví?u nám to trvalo, kým sme sa naozaj rozbehli a popri kolá?och a zákuskoch za?ali robi? aj ?al?ie veci. No dnes sme napríklad jediní v Austrálii, ?o máme oficiálny business na výrobu na?ich zákuskov, ale to neznamená, ?e niekto iný ich nedoká?e robi?.

 

J  V ?om ste iní, ako va?a konkurencia? Pou?ívate napríklad nejaké ?peciálne prísady, na ktoré by ste chceli upozorni??

Janko: Iste?e, ale najprv by som chcel upozorni? na to, ?o zásadne nepou?ívame. Vo vä??ine zákuskov, ktoré dnes dostanete v Austrálii kúpi?, nájdete takzvaný "imitation cream".

Len ?o sme za?ali s podnikaním, ponúkli nám dodávku tohto "krému" ,?e vraj je to výborná vec, má to znamenitú konzistenciu, fantasticky dobre sa to natiera a vôbec sa nekazí, A naozaj mali pravdu. Vzorkovú krabicu sme zastr?ili kamsi v gará?i, preto?e nás ani nenapadlo krém aplikova?. Ke? sme ju náhodou po ?tyroch rokoch znovu objavili, krém chutil i natieral sa rovnako... ?o v?ak taká umelina narobí s va?imi vnútornos?ami, rad?ej ani nespomína?.

Gabika: Pou?ívame len domáce maslové ale ??aha?kové krémy. Múku kupujeme len prírodnú, nebielenú. Orechy zasa americké, ktoré sú omnoho lep?ej kvality ako ?ínske atd.

V?etky suroviny máme stále uvedené a tak je jasné, ktoré sú pre cukrovkárov, bez gluténu,

Bez prímesí orechov, ?i mlieka a podobne, ak máte alergie.

   

CENTRAL EURO FOOD

GABI  & JAN BARTOS

54 ADELAIDE St.

RAYMOND TERRACE

NSW 2324

 

PH;  02 -  4987  4767    MOB;    041  041  3093

E-MAILnewgabaja@hotmail.com

 

Po?ský dom   (  Ka?dý druhy tý?de? vo ?tvrtok ; 28-8 -2008.... )

Otvorené od 14 hod. Do 18 hod.

30 Chatham  St.

Brodmedow - Newcastle  ( ved?a  high school )

 

. , 


|Predstavujeme Business | |Krajanské businessy| |?eský a slovenský lekári| |Profesionálne Slu?by| |Slu?by| |Obchody / Prodejny | |Restaurace a kavárny| |Zastoupení firem v Austrálii| |Australia Puzzle| |Wendl Immigration| |Check Us Out Travel| |G8M8 Great Mate Pty. Ltd.| |Tatjana Vaune Haircutters| |external| |external| |external| |Nazad na Hlavnú stránku| |?eská a slovenská komunita| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Osobnos? mesiaca| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| | | | | |Nazad na Hlavnú stránku| |Banners|