G8M8 Great Mate Pty. Ltd.

Suite 401, Level 4

379 - 383 Pitt Street
Corner of Pitt and Liverpool Street    
Sydney NSW 2000, Australia               

 

Firmu G8M8 Great Mate Pty. Ltd. zalo?il a vedie Peter Ková?, rodák z Nitry. G8M8 sa sústre?uje na zabezpe?ovanie ?tudijných pobytov spojených aj s pracovným povolením a tým pádom mo?nos?ou si navráti? náklady spojené z cestou pre klientov z ?iech a Slovenska v Austrálii a na Novom Zélande. Na túto aktivitu sú naviazané aj ?al?ie úzko súvisiace slu?by - G8M8 zamestnáva imigra?ných agentov a právnikov, schopných pomôc? s vybavovaním emigrácie ale i business víz, zabezpe?uje da?ové poradenstvo, vydáva ?asopis Slovak & Czech Herald a najnov?ie sa Peter stal akreditovaným zástupcom jednej zo slovenských bánk v Austrálii, pre poskytovanie úverov.

G8M8 ponúka aj  slu?by v rámci cestovného ruchu na území Austrálie, Nového ZélanduFiji.

Great Mate usporadúva aj najvä??ie party pre ?echov a Slovákov na Ju?nej pologuli. Stretáva sa tam pravidelne viac ako 300 ?udí. Chodia tam hlavne ?tudenti ale i v?etci ?lenovia komunity sú  srde?ne vítaní.

Peter Ková? sa ?tudentom venuje u? od roku 1994 a v rámci Slovenska má najdlh?ie skúsenosti vôbec.

Sám pre?iel celým procesom v minulosti a vie sa preto v?i? do pozície mladých ?udí, ktorí sa dostanú na opa?nú stranu zemegule. Navy?e mnohí prichádzajú bez jazykových znalostí a len s limitovanými finan?nými prostriedkami.

Ve?kou výhodou G8M8 je, ?e sú situovaní priamo v Sydney. Je to jedna z mála agentúr ktorá má trvalú pobo?ku a jediná slovenská agentúra so ?tudentským centrom. Pre mnohé agentúry práca kon?í tam, kde pre G8M8 za?ína jej druhá fáza. ?tudentom nesta?í, ?e im niekto zabezpe?í iba kurz a letenku...

G8M8 pomáha svojim klientom s h?adaním ubytovania a garantuje ponuku práce. Agentúra asistuje pri písaní ?iadosti o povolanie i ?ivotopisu, ba organizujú tu i zdarma semináre ako postupova? na interview at?.

Klienti G8M8 mô?u v Great Mate ?tudentskom centre v centre Sydney vyu?íva? slu?bu JOB SERVICE: tla?i? ?ivotopisy, faxova?, telefonova? /lokálne/ zamestnávate?om. Tie? mô?u pou?íva? Skype ?i internet, vyu?íva? ?íta?ky pamä?ových kariet a napa?ova? si CD/DVD. Pre podrobné informácie si pozrite G8M8

Najdôle?itej?ie je, ?e sú v neustálom kontakte so ?tudentmi ? vydávajú pre nich ?asopis, informujú ich vo?ných pracovných miestach , zmenách v zákonoch at?. ale hlavne sú tu pre nich v krízových situáciách. ?udia z G8M8 sú skuto?ní a úprimní v poskytovaní slu?ieb na?incom.

Ba ?asto sa stáva, ?e sa postarajú aj o ?tudentov, ktorí sa sem dostali cez iné agentúry. Mnohí si predl?ili pobyt a zakotvili u nich alebo ich proste po?iadali o pomoc... Pozrite si milý ?láno?ek ?Cesta do Austrálie? na www.rave.cz od Jozefa.

Peter Ková? osobne robí ve?mi ve?a pre propagáciu Slovenska ale i ?iech v Austrálii. Peter bol  napríklad hlavným organizátorom oficiálnej  výstavy ?eskej republiky v Austrálii s názvom ?The Czech Republic - Little Big Country, Sydney 2005?. Táto akcia sa konala pod zá?titou generálnej guvernérky NSW Jej Excelencie, profesorky Marie Bashir a za osobnej ú?asti senátora Sandy Macdonalda, zástupcu ministra priemyslu a obchodu ?R Roberta Szurmana a vtedaj?ieho ve?vyslanca ?R v Austrálii Karla Pa?oureka.Peter Ková? / vy?tudoval management v USA / doteraz robí poradcu pre ?eské a slovenské spolo?nosti, ktoré sa sna?ia dosta? na Austrálsky trh a vice versa.

No pre komunitu budú vari najzaujímavej?ie exotické majstrovstvá sveta Dra?ích lodí, poriadané tu v Sydney na ktorých Peter tie? participoval.Minulý rok sa tejto akcie zú?astnil i Mário Hoffman,jeden z najbohat?ích slovákov.

 

 

Party sa poriadajú -  v lete raz mesa?ne, v?dy druhý pondelok v mesiaci

v zime ? raz za dva mesiace okrem januára

?asopis Herald publikujú ka?dý prvý pondelok v mesiaci - okrem januára. 

?Biblia pre ?tudentov? - Najlep?í zdroj informácii pre ?tudentov z ?iech a Slovenska s vysvetlivkami ?o a ako?

 

ROZHOVOR S PETROM KOVÁ?OM:

 

v Prednedávnom sme urobili takú malú anketu, ke? sme sa pýtali slovenských a ?eských ?tudentov, ako sa dostali do Austrálie, ako sú spokojní so ?kolami at?. Prekvapilo nás, ?e hoci je mno?stvo ?tudentských agentúr spokojnos? prejavovali len s dvoma ? troma firmami a jednou z nich bola Va?a G8M8. V ?om sa odli?ujete od ostatných?

Peter:  Poskytujeme komplexné slu?by na najvy??ej úrovni, viac sa u? ani hádam nedá poskytova?. To by sme u? museli za ?tudentov pomaly aj ?tudova? alebo pracova?. Najdôle?itej?ie je, ?e sme práve tu v centre Sydney v ?ahko prístupnej polohe a ke? sa stane, ?e má niekto nedajbo?e napríklad autonehodu, ?i si zlomí ruku alebo príde o ubytovanie a nemá kde spa?, vie kam zavola? a vie, ?e sa o neho postaráme.

 

v ?o by ste poradili ?u?om, ktorí plánujú prís? ?tudova? do Austrálie? Kde za?a? a ako dlho asi trvá celý proces vybavovania?

Peter:  Proces vybavovania trvá zvy?ajne tak mesiac a? tri. Ako v?ak za?a? a postupova? krok za krokom je podrobne vysvetlené na na?ej webstránke G8M8. Najlep?ie priamo na linke: http://g8m8.com/australia/product_info.php?cPath=134&products_id=3572&language=sk

Odporú?am sústredi? sa hlavne na ?túdium angli?tiny. Kvalitný jazyk je tá najdôle?itej?ia vec. Ten ?tudentom získa i lep?iu prácu a lep?í príjem. Ak sa v?ak niekto zahrabe v mizernej práci, kde sa s ním nik nebaví, jeho jazykové schopnosti tým budú trpie? a taktie? aj príjem.

 

v ?o by ste poradili ?u?om, ktorí plánujú prís? ?i? do Austrálie? A ako ste sa sem dostali vy? ?o Vás motivovalo za?a? vlastnú firmu práve s touto nápl?ou práce?

Peter: Austrália bola moja vysnívaná krajina... Sám som sem pri?iel ako ?tudent a najprv som len radil a pomáhal známym, ktorí sem tie? mali záujem prís? ?tudova?. Vedel som, ?o potrebujú na?i ?udia a poznal som dobre situáciu v Austrálii... Postupne sa to rozrástlo a dnes je z toho nezávislá ?tudentská agentúra.

 

v Nie je jednoduché zalo?i? a vies? firmu pre emigrantov v cudzej krajine - vytvori? si kontakty a získa? dôveru na ?kolách, nau?i? sa základy austrálskeho právneho systému a vyzna? sa v neustále sa meniacich predpisoch at?... Ako ste to zvládli?

Peter: Nebolo to jednoduché a stále to nie je jednoduché a preto aj zamestnávame právnikov a da?ových poradcov. Darí sa nám v?ak a postupne svoje aktivity aj roz?irujeme nad rámec agentúry.

 

v Popritom v?etkom ste si na?li ?as organizova? takú úspe?nú akciu ako Malá ve?ká krajina ? ?The Czech Republic - Little Big Country? .Venujete sa i oficiálnym náv?tevám ? naposledy to bol ak sa nemýlim primátor z Nitry Jozef Dvon?. Chystáte v krátkej budúcnosti nie?o zaujímavé?

Peter: Máme naplánovaných ve?a akcií... Pre Slovenskú Po?nohospodársku Univerzitu z Nitry sme organizovali officiálnu náv?tevu v júni 2008 a do budúcna máme na pláne pomôc? tie? Ekonomickej Univerzite z Bratislavy ohladne ich budúcej spolupráce s Austrálskymi Univerzitami.

 

v  Pre ?tudentov z ?iech a Slovenska je dôle?ité si zarobi? popri ?kole. Na Slovensku bol výborne zorganizovaný ??tudentský servis?.Firma, kam sa dalo zavola? a objedna? si ?tudentov na pomocné práce. ?tudenti chodili upratova? do firiem, objednávali si ich ako dozor k de?om a podobne a ja sama som si ich naposledy objednala, ke? sme balili kontajner a s?ahovali na?e veci do Austrálie...

Ako ste sa pozerali na to, ?e by Vám niekto zavolal a potreboval pomôc? napríklad so s?ahovaním, alebo by potreboval pár brigádnikov, ?i nanny k de?om? Ste na takéto veci zariadení?

Peter:  Samozrejme. Sme schopní poskytova? v?etky tieto slu?by. Ak má niekto záujem sta?í zavola? k nám do kancelárie na 9212 7200,alebo napísa? na jobs@g8m8.com

 

 

Na záver by sme e?te radi dodali jednu vec ? ?tudenti sem prichádzajú na?ahko. Do lietadla sa ve?a nezmestí, to vieme v?etci aj z vlastnej skúsenosti.

Preto ak máte doma nie?o, ?o nepotrebujete a mladým sa to zíde v tých prvých d?och, ?i u? je to kuchynský riad, nábytok, matrace, starý po?íta?, ?i tla?iare? darujte to na ?Online inzercii?


G8M8

Suite 401, Level 4, Fayworth House
379 - 383 Pitt Street, Corner of Pitt and Liverpool Street
Sydney NSW 2000, Australia

Tel: +61 (02) 9212 7200, Fax: +61 (02) 9211 2722
Mobil: +61 (0410) 497 123
E-mail:
info@g8m8.com, SKYPE: greatmate
ICQ: 322283170 (Great Mate)

Otváracie hodiny:
Pondelok a? Piatok: 10:00 - 17:30
po 17:30 hod. iba na objednanie
Soboty: iba na objednanie

  

   .

 

G8M8 - GREAT MATE BOHEMIA

Praha:Polska 32,120 00 Praha 2 - Kralovske Vinohrady
Mobilni telefon: 774 411 909 - Jana Lebedová
Email:
janacz@g8m8.com a praha@g8m8.com

Skype: g8m8cesko

Plze?: Dan Dor?ák , Mobil: 723 698 181, ICQ: 175-807-280

Skype: Daniel Dornak, Email: daniel.dornak@g8m8.com

Brno: Josef Lauterbach, josefcz@g8m8.com,

Mobil: +420 (606) 344655

G8M8 - GREAT MATE SLOVAKIA

Nitra: Mostna 72, 1. patro,949 01 Nitra
TEL: +421 37 772 72 72, FAX: +421 37 772 72 71
Mobil:+421 905 446 835
E-mail: nitra@g8m8.com
Bratislava: Belinského 9, Bratislava ? Petr?alka

Mobil: 0908 111 797, E-mail: radoslavsk@g8m8.com

SKYPE: australiaaa, ICQ: 301160150 


|Predstavujeme Business | |Krajanské businessy| |?eský a slovenský lekári| |Profesionálne Slu?by| |Slu?by| |Obchody / Prodejny | |Restaurace a kavárny| |Zastoupení firem v Austrálii| |Check Us Out Travel| |G8M8 Great Mate Pty. Ltd.| |Central Euro Food - Barto?| |Tatjana Vaune Haircutters| |Butik Blue Velvet | |external| |external| |external| |Nazad na Hlavnú stránku| |?eská a slovenská komunita| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Osobnos? mesiaca| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| | | | | |Nazad na Hlavnú stránku| |Banners|