Tatjana Vaune Haircutters & Beauty Saloon

37 William Street, PADDINGTON NSW 2021

Tel. 02 9380 8183

 

Kaderníctvo a salón Tatjana Vaune v Paddingtone je intímny butik salón v typickom historickom dome na William Street len pár metrov od pulzujúcej módnej ulice Oxford Street. Nájdete tu príjemné prostredie, kde sa pri ?álke kávy, ?i ?aju so skúseným a profesionálnym kaderníckym tímom, budete cíti? relaxovaní ako doma.Ak potrebujete zmeni? strih, farbu vlasov, melír ?i ú?es na spolo?enské podujatie, alebo potrebujete poradenstvo ?i individuálnu spoluprácu s vizá?istkou ?i relaxa?nú masá?, odporú?ame vám aby ste vyskú?ali Tatjanine slu?by.

Ponúkajú tu: Rekon?truk?nú a hydrata?nú vlasovovú kúru.Melíry, kombinacie farieb, presvetlenie celých vlasov alebo len ?pi?iek, duo farbenie, podfarbenie at?. Zdarma tu poskytujú aj vlasové poradenstvo. V salóne vám vlasy upravia a perfektne o?etria, ?o pocítite okam?ite aj na dotyk. Nesmiete v?ak zabúda?, ?e vhodná starostlivos? musí pokra?ova? aj doma. Preto je vám poradia vhodné produkty na domácu starostlivos?. 

V Beauty Saloon na poschodí sa vám dostane individuálne starostlivosti, ktorá bude v?dy vychádza? z aktuálnych potrieb va?ej pleti. Skúsené ruky kozmeti?ky sa postarajú o to, aby va?a ple? ?iarila vitalitou a zdravím. Masá? a kvalitná kozmetika doká?e oddiali? prejavy starnutia, zbavi? sa problematickej pleti, a nenásilne o?etri? s precitlivenú ko?u.

Ponúkajú tu: Kompletné o?etrenie pleti. H?bkové ?istenie - odlí?enie, peeling, masá? tváre a dekoltu, masky atd. 

Tatjana má svoju vlastnú sadu kozmetiky  ?Tatjana Vaune organics?, ktorú s úspechom pou?ívajú v salóne. ?ampóny, kondicionéry, farby a ostatné prostriedky sú zo série ? Organic & Mineral Colour System ? z Írska.

 

Tatjana Vaune Haircutters & Beauty Saloon sa te?í na Va?u náv?tevu.

  

 

Na záver e?te pár otázok pre majite?ku salóna Tatjanu

J : ?o je va?ou ?pecializáciou ?ím sa odli?ujete od iných kaderníctiev?

Tatjana : ?pecializujeme sa na blond vlasy. Máme celú radu vhodných prípravkov, ktoré garantujú pevnos?, zdravie, krásny lesk a hebkos? pre svetlé vlasy, ?i u? prirodzene blond alebo odfarbené. Svetlé vlasy sú obzvlá?? citlivé na vplyvy z okolia. Doká?u by? ve?mi suché, lámavé so sivým nádychom, preto potrebujú ?peciálnu starostlivos?, ktorá nenaru?uje vlas.

J : ?o charakterizuje ?týl úpravy vlasov v Tvojom salóne?

Tatjana : Robíme v prvom rade tzv. ?RED CARPET STYLING? ktorý je vhodný na ?peciálne spolo?enské príle?itosti, party, svadby at?. Je to v?etko v?ítane make - upu. Závere?ný výsledok je taký, ?e vlasy i tvár pôsobia ve?mi sexy ale prirodzene. No a potom máme nepreberné mno?stvo ?týlov a ú?esov na be?né nosenie. Ú?esy, ktoré na?ím zákazníkom  vytvárame, pod?iarkujú ich individualitu, ?ahko sa udr?iavajú a sú zaru?ene trendy.

J : Aká je filozófia Tvojho Beauty Salonu?

Tatjana : Definitívne holistický prístup. Pou?ívame luxusné organické výrobky ?Tatjana Vaune organics? v cenových reláciách od $38 do $95. V?etky sú vyrobené v Austrálii a dajú sa u nás aj priamo zakúpi? na domáce pou?ívanie. ?oskoro ich bude mo?né objedna? aj cez na?u webstránku, ktorú práve pripravujeme.

J : Ako vieme má? ve?a stálych zákazníkov?

Tatjana : Áno, to je pravda. Mnohí k nám chodia pravidelne u? celé roky a tí nám doporu?ujú ?al?ích... Ale mám tu aj stálych zamestnancov. V?etci boli mnou trénovaní a majú ?al?ie ?pecializácie ako napríklad ?chemické japonské vyrovnávanie vlasov?.

J : Ako dlho u? pôsobí? v Paddington?

Tatjana : Som tu u? 14 rokov. Paddington je vynikajúca poloha v rámci Sydney. Sú tu svetovo známe butiky od ?pi?kových designerov z celého sveta, malé galérie, obchody so staro?itnos?ami, kaviarni?ky a piroteskné dom?eky z konca minulého storo?ia. V Paddington mô?ete stretnú? osobnosti ako Paris Hilton, Russel Crowe ?i Misha Barton. Ak je niekto slávny v Sydney, je viac ako isté, ?e ak má len trochu vo?ného ?asu a vyberie sa na nákupy Paddington isto neobíde.

J : Prezra? nám aj nie?o o sebe. Pre?o pri?la do Austrálie?

Tatjana : Odi?la som ako mnohí z komunistického ?eskoslovenska. Podarilo sa mi dosta? do Mníchova, kde som ?tudovala ré?iu a herectvo a make-up a úpravu vlasov pre film a divadlo. Potom som pracovala v Londýne pre Vidal Sasson a Tony & Guy.

Napokon som pri?la do Austrálie. Tu sa mi podarilo za?a? vlastný business a po ?iestich rokoch som sa cez moju ob?asnú prácu pre umeleckú komunitu okolo filmu, divadla a hudby zoznámila so svojim man?elom. A hoci teraz u? vychovávame tri deti, od umenia som nikdy celkom neodi?la... 

  

Otváracie hodiny:

Pondelok: 10 - 18 00, Recepcia a Booking
Utorok: 9 - 18 00
Streda: 9 - 18 00
?tvrtok: 9 - 21 00
Piatok: 10 - 19 00
Sobota: 9 -18 00
Nede?a:  Na objednávku

 

Mô?ete parkova? priamo na William Street ? 2 hodiny, alebo neobmedzene v susedných uli?kách ako Cascade Street a Underwood Street.
  

Ak máte záujem, aby sa na tejto stránke objavil ?lánok aj o va?om businesse, kontaktujte nás na webmaster@australiacon.com ?  Spropagujeme vás úplne zadarmo.  


|Predstavujeme Business | |Krajanské businessy| |?eský a slovenský lekári| |Profesionálne Slu?by| |Slu?by| |Obchody / Prodejny | |Restaurace a kavárny| |Zastoupení firem v Austrálii| |Check Us Out Travel| |G8M8 Great Mate Pty. Ltd.| |Central Euro Food - Barto?| |Tatjana Vaune Haircutters| |Butik Blue Velvet | |external| |external| |external| |Nazad na Hlavnú stránku| |?eská a slovenská komunita| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Osobnos? mesiaca| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| | | | | |Nazad na Hlavnú stránku| |Banners|