Roman Illovský, rodák zo Slovenska pracuje vo filmovom priemysle ako ?art director?.?tudoval maliarstvo v ?eskoslovensku a v Austrálii na Julian Ashton Art School. K jeho koní?kom patrí okrem filmu a ma?ovania aj literatúra ? vydal knihu "Nahá Boles? Chví? V Hrie?nej Samote". Strávil celé roky na rôznych filmových lokalitách v Európe ale i na na Novom Zélande.A pracoval s celým radom ?pi?kových svetových re?iséroch.

 

 

?omu v?a?íme za to, ?e sme ?a mohli privíta? tu v Sydney?

Je tak stra?ne málo filmovej práce, ?e ?lovek musí kvôli nej ?pendlova??. Nie stále sa mi chce cestova? lebo je to predsa len tro?ku z ruky tá Austrália, alebo mô?eme poveda?, ?e Austrália je správne , ale Európa je trochu zle situovaná. Necítim sa tu v?ak ako na náv?teve...

V Austrálii som býval od r. ?87. Patril som k tej poslednej vlne, ?o e?te utekali z komunizmu. ?il som tu s prestávkami a odi?iel som do ?iech v ?99 roku.

Moja dcéra Karin mala 14 mesiacov, ke? sme sem pri?li a prakticky celý jej ?ivot je u? iba Austrália. Ona tie? rada cestuje, ale nie s tým, ?e by sa s?ahovala tak ako ja.

Moje hlavné sídlo je v ?echách, potom mám veci v Bratislave, i tu u dcéry, ba i na Novom Zélande... Za?ína mi to vadi?.

Po 12-14-16 hodinovom pracovnom dni, ?o ?lovek potrebuje - akurát sprchu, ?ahnú? si a spa?. Vtedy vám sta?í aj prenajatý priestor, kde je len poste? a kúpel?a.

Rád by som si u? na?iel nie?o pohodlnej?ie, kde si mô?em napríklad ráno v pohode pospa?. Z toho dôvodu nezná?am natá?anie amerických filmov. Sú to úplný blázni. V?etci stávajú o piatej. (smeje sa)

 

Roman ty pracuje? ako scénograf...

R: Nie je to nie je presné, u nás tomu hovoria scénograf alebo architekt, ale na to, ?o robím je presnej?ie pomenovanie, ktoré pou?ívajú  v anglosaskom svete a to je ?stand-by art director ? alebo ?art director?.

Ak napríklad nejaká filmová spolo?nos? prenajme v ?echách Barrandov, potrebujú niekoho, kto im postaví scény. Potom musia ma? niekoho, kto to má na starosti po?as natá?ania. Niektoré kulisy nemusia re?isérovi celkom vyhovova? a tak zas potrebuje niekoho, kto má na starosti, aby sa to prestavalo. ?i?e sú tam ?udia od stavby, scénický maliar a tak ?alej. Zvy?ajne steny i stropy sú odstavné, aby sa to dalo nasvieti? i lep?ie umiestni? kamery...

 

A ?o exteriéry?

Tam je to e?te zlo?itej?ie. Stalo sa mi, ?e sme to?ili exteriéry ?Posledný Samuraj? / The Last Samurai /  ...Tý?de? sa to?ili iba boje. Tisíce koní, tisíce komparzistov... Bolo to obrovskom poli na Novom Zélande pri teplotách 30 stup?ov. Re?isér / Edward Zwick / povedal : ?Bojím sa, ?e ke? za?neme to?i? v pondelok, v piatok tá tráva bude úplne ?ltá. Slnko ju úplne vypáli... ?o s tým spravíme?? ?Natrieme pole na zeleno!? povedal som. To bola tá finálna ve?ká bitka...

Podobné veci sa stávajú ?asto. Na Tristanovi a Izolde / Tristan + Isolde/ od re?iséra Kevina Reynoldsa, sa natá?anie za?alo v lete, potom sa zranil herec a ?es? mesiacov bola pauza a muselo sa to dokon?i? v zime. To?ilo sa niekde pri Berounke....

S tými ve?kými ?sluní?kami? sme tam nahrievali aby na lodi nebola námraza.

 

Ako dlho si bol na Novom Zélande po?as filmovania ?Posledného Samuraja?

9-10 mesiacov. Preto?e sme tam boli úplne od za?iatku, e?te ke? sa len h?adali vhodné lokality, potom sa na?li a za?ala sa tam stava? dedina v tomto konkrétnom prípade.

To miesto bolo nádherne ,ale úplne izolované, nebola tam ani prístupová cesta a ten prvý materiál nám museli priviez? helikoptérou. Navy?e v tejto lokalite na Novom Zélande z 9 mesiacov 8 a ¾ pr?í...

Odvtedy som robil e?te film  ?Jump? v Rakúsku a potom dal?í film, ktorý  som robil bol ??ervený Barón?.

 

Ako si sa dostal do sveta filmu?

Celkom náhodou. Proste v pravý ?as sedí? v tej správnej ?hospode? s tým správnym francúzskym producentom. A ten ti dá tú prvú príle?itos?.

 

A ktorý to bol film? A na  ktorých ?al?ích filmoch si e?te pracoval?

To boli ?Bídnici? ? ?Bedári? a minulý rok sa do kín dostal dal?ie ?Hannibal Rising? a tohto roku  ?Wanted? , na ktorých som opä? pracoval ako stand-by art director. Hanibal Rising sa natá?al vo Francúzsku, Litve a v Prahe.Zo známej?ích hercov tam hral Rhys Ifans. Na druhú stranu ?Wanted? re?írovaný Timurom Bekmambetovom  mal hviezdne obsadenie.Hrali tam James McAvoy,  Morgan Freeman, Angelina Jolie, Terence Stamp a natá?al sa v USA, Ma?arsku a v ?echách.

 

Der Rote Baron ? ?ervený barón je nemecký film,na ktorom si tie? pracoval. Mohol by si nám ho bli??ie predstavi?? Tu v Austrálii sme k nemu zatia? nedostali, popritom ho svetové kritiky ozna?ili, ako vojnový film bez Disneylandu na rozdiel od amerických vojnových filmov.

Hlavnou postavou je tu major von Richthofen, ktorý za?al svoju kariéru ako nad?ený mladý letec? pre neutíchajúci entuziazmus mladosti je vojna nie?o ako rugbyový zápas. Akurát, ?e teraz po sebe strie?ame na oblohe a je to stra?ná sranda. Hlavný hrdina takto pre?il ve?kú ?as? prvej svetovej vojny , zostrelil asi devä? nepriate?ských lietadiel a dostal mno?stvo vyznamenaní. Potom v?ak rýchlo dospel a ku koncu vojny bol vyslovene proti vojnovo zameraný a za?al kritizova? Nemecko... Vedenie ho potom nechcelo necha? lieta?, preto?e ho pou?ili na propagandu. Piloti vtedy boli skoro v?etko mladý aj len 17 ro?ní chlapci a von Richthofen bol ich vzorom. Hlavný hrdina sa odmietne dáva? ?alej zneu?íva? a... napokon to skon?í tragicky.

 

/len pre zaujímavos? dodávame, ?e baróna zostrelili blízko Sailly-le-Sac, pevnosti, ktorá mala austrálsku posádku a povráva sa, ?e najvä??ie letecké eso prvej svetovej vojny zostrelil gu?ometník austrálskej armády so slovanským menom./

 

Spomínal si nám aj zaujímavú spoluprácu s Romanom Polanskim na jeho filme Oliver Twist...

To bolo úplne ú?asné. Kvôli tomu filmu sme vybudovali ?ako keby? centrum Londýna postavené na pozemku Barrandova. ( Za ateliérmi je tam ve?ká vo?ná plocha a na nej sa zvy?ajne stavajú exteriéry. )

Bolo to skuto?ne ve?ké a monumentálne, nie?o, ?o ?loveku vyrazí dych. Námestie, ulice , podchody. Predstavte si námestí?ko. Geniálne designované. Kópia toho, ?o bolo v Londýne, ale malo to jediné krízové miesto a hne? v prvý natá?ací de? v tých dekoráciách mi povedali: ?Ale Roman, ja chcem to?i? tu! ?o spravíme s tým sídliskom?? V záberoch tam bolo vidno Barrandovské sídlisko a paneláky...

 

Ako vlastne funguje takáto medzinárodná spolupráca?

Oby?ajne príde designer ? v tom to prípade Allan Starski ( získal Oskara, Cézara a mnoho ?al?ích cien ) a pokúsi sa spoji? s nejakým ?art directorom? miestnym. V prípade ?Olivera Twista? to bol Jindra Ko?í ? vynikajúci ?eský ?art director? robil kedysi Arabelu (?The League of Extraordinary Gentlemen?, ?AVP: Alien vs. Predator? , ?ervený baron at?). Ten potom osloví kon?truk?né firmy v Prahe, pod?a toho aký je ve?ký rozsah prác. Ak staviame nie?o monumentálne vyzve niektorú z ve?kých firiem. A oni to nie sú niekedy schopní urobi?, preto potrebuje niekoho miestneho a on mu to zorganizuje. Popritom sa to musí urobi? ?o najlacnej?ie!

 

Aký materiál sa to zvy?ajne pou?íva?

Fasády sú sádrové odliatky, ktoré podporuje drevená kon?trukcia. ?Polopatisticky? je to drevená stena podopretá ?té?kom?, aby nespadla  a z druhej strany sa na to nalepia alebo nastrie?ajú odliatky tehlového muriva alebo kame?a ?i iného materiálu. Potom sa to zatrie ?elakom, aby to nesalo farbu. Zatým sa steny zama?ujú a pridá sa tam i patina. Ak by ste tam priviedli ?loveka so zaviazaným o?ami a s?ali mu ?atku dole uprostred dekorácií, skuto?ne by uveril, ?e je v meste. Ak by to v?ak obi?iel z druhej strany, videl by ?e je to len podopreté odpadové drevo a klince z toho tr?ia v?etkými smermi... Ke? sa potom dofilmuje prídu tam dva buldozéry a...

Stavajú sa aj rôzne trikové dekorácie... Ak si pamätáte napr. Lord of the rings.

Tam bola scéna, ke? sedeli herci za stolom a jedni vyzerali ako ?obri? a druhí ako ?trpaslíci? . To sa proste vyrobí stôl, ktorý je na jednom konci ?iroký a na druhom sa zu?uje. Ke? sa to to?í pod ur?itým uhlom, vyzerá to, ?e ten stôl je stále rovnaký a ?e jeden herec je stra?ne ve?ký a druhý herec ved?a neho vyzerá malý a podobne.

Ke? sme to?ili ?Tristana a Izoldu?, boli tam jaskyne a aby jasky?a vyzerala, ?e sa tiahne donekone?na, bolo to urobené tak, ?e sa scéna vlastne zu?ovala. Ke? sa to nasvieti a svetlo je postupne stále tlmenej?ie a tlmenej?ie, vytvoríte optický klam, ?e jasky?a je kilometre dlhá. A pritom je dlhá iba 980 m... (smeje sa)

 

Mô?e? nám uvies? pár slávnych a známych mien ?udí, ktorých si stretol?

Slávnych a známych? (smeje sa) Tak hádam len tých ,ktorých sú?asný svet pova?uje za slávnych a známych...

Tom Cruise, Hillary Swank, Bruce Willis... ale i Roman Polansky... S ktorým sa skuto?ne profesne fantasticky spolupracuje. ?o sa mi konkrétne na ?om najviac pá?i je to, ?e je to skuto?ne logicky uva?ujúci ?lovek.

Je kopec ?udí, ktorí sú menej profesionálni. Film je z nepochopite?ných dôvodov ... alebo skôr z pochopite?ných dôvodov stra?ne atraktívny pre ?udí, ktorí sú takzvaní stra?ne ve?kí ?filmakeri ? e?te aj tu v Sydney u? pomaly nemáte in?talatéra, u? sú tu v?etci len producenti. (smeje sa). Ak prídete do LA, hocikto, kto robil in?talatéra sa vám predstaví ako ?filmaker .? ?ím chcem poveda?, ?e ve?a ?udí sa k robeniu filmov dostane, ale profesne v tom nie sú dos? dobrí a nahradzujú to trebárs aroganciou.

Popritom sú ?udia ako napríklad Roman Polanski, ktorý dosiahol v tom svojom obore skuto?ne u? v?etko a nemusí si ni? dokazova?. V?etci ho i poznajú a akceptujú a ke? k nemu príde i tá posledná kostymérka a povie mu: ?Roman stala sa taká a taká vec...? neza?ne na ?u kri?a? len preto, ?e on je re?isér a ona je kostymérka...

?i?e to sa mi stra?ne rátalo, ?e sa s ním dalo komunikova?. Ke? mu niekto povedal, ?e ?áno ale toto bude trva? dve hodiny...? tak na to povedal, ?e ?dve hodiny nemáme, to by stalo kopec pe?azí? alebo jednoducho ?áno, urobte to? .

 

Ako ste sa pri filmovaní dorozumievali?

Tak na túto tému mám peknú príhodu. Pri filmovaní Olivera Twista bola pani, pôvodom z Francúzska, ktorá spolupracovala na písaní scénara a ktorá robila sná? na v?etkých jeho filmoch /Polanského/ a mala asi osemdesiat rokov.

To?ili sme nie?o a ona pri?la za re?isérom a volala: ?Roman, excusez-moi?? Polanski sa oto?il a povedal jej anglicky :  ?Ko?kokrát ti mám hovori? tu sú Taliani, Francúzi, Nemci, Poliaci, ?esi a aby sme v?etci vedeli o ?om sa hovorí a aby sme v?etci vedeli si navzájom eventuálne pomáha?, musíme sa dorozumieva? anglicky.?

Ona povedala: ?Ok, Ok? a za?ala hovori? anglicky.

Polanski sa potom oto?il na svojho po?ského kameramana po po?sky : ?Marek a po?om my nekren?ime...?? poz.editora ? toto fakt neviem, ako sa to pí?e...

Polanski skuto?ne plynulo prechádza z angli?tiny do francúz?tiny alebo po??tiny.

(jeho man?elka je známa francúzska here?ka Emmanuelle Seigner) .

 

A pracoval si na nejakom filme aj na Slovensku?

Pracoval som na mnohých miestach, ale na Slovensku nie. Raz síce to?ili nie?o na Slovensku a Jano Sloboda mi povedal ?Jasné potrebujeme ?a  - vybav si ?ivnostenský list.? No potom sa ukázalo,?e by som mal si vyplni? celé  formuláre.

Ani na Novom Zélande to vôbec nebolo treba. V Rakúsku i v Nemecku a podobne tie? majú také ekvivalenty ale nikdy to nebol problém...

I na tom Slovensku tam pri natá?aní pracovali ?udia z celého sveta.. ale mo?no preto, ?e i ja som Slovák, tak ma poprehá?ali...neviem, lebo som sa s tým u? proste viac nezaoberal...

 

?o si robil v poslednej dobe?

Posledny film som u? spomínal volá sa ?Wanted?. Musim sa priznat, ze v poslednom ?ase som moc nepracoval ? preto?e sme ?akali prírastok do rodiny. A tak som len chvi?u zaskakoval ako rekvík pre serial " Ulice" pre CZ TV NOVA. To je tak akurát v?etko. Toho ?asu sa ?ivím  prácou na  TV serialy pre  BBC " Out of Blue."

   

Images:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

polansky - Created by Rita Molnár Angelina Jolie, - World Economic Forum from Cologny, Switzerland 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |