AUSTRÁLSKE JEDLÁ

 

Najprv pár uká?ok z aboriginskej kuchyne:

 

Bush tucker /?ita sa ?bu? taka?/ ? tradi?né austrálske domorodé jedlá.

V sú?asnosti ich pou?ívajú len ako prísady do omá?ok, na d?em a ako koreniny.

Najviac zo v?etkého sa pou?íva Makadamový Orech ? tie sa pestujú vo ve?kom a vyvá?ajú do celého sveta.

 

Príklady rastlín, ktoré boli hlavným zdrojom ob?ivy u domorodcov.

1.Bungwall fern Blechnum indicum ? papradie ? jedli sa korene a mleli na mú?ku.

2. Bunya nut /orech bunya/ - Araucaria bidwillii ? je to taká poriadne velká borovica

a jej ?u?ky sú vä??ie ako ?udská hlava - merajú a? 30cm a vá?i a? 10 kíl. ? jedli sa semia?ka - a spracovávali sa na múku?

3.Burdekin Plum Pleiogynium timorense /Slivka Burdekin/ - fialovo ?ierne slivky ?

obsahujú ve?a kyseliny a tak ich domorodci nechávali pár dní postá? ? ba zahrabávali ich aj do zeme,aby dozreli...

4.Candle Nut Aleurites moluccana /Svie?kový orech/ mo?u by? jedovaté,ak sa jedia surové ? treba ich opra?i?.Chutia podobne ako makadamove orechy.

5.Cedar Bay Cherry Eugenia reinwardtiana Cédrová ?ere??a ? jedia sa sladké plody

6. Davidsová slivka Davidsonia pruriens ? opä? ? nechutne kyslá,ke? je surová

no momentálne sa za?ína pou?íva? vo ve?kom na d?emy,vino, farbivá a príchute,do zmrzlín a nápojov.

7. Lemon Myrtle Backhousia citriodora Citrónová myrta ? listy majú citrónovú príchu? ? pou?íva sa ako prísada /i do kolá?ov/ a na ?aje

8. Midyim Austromyrtus dulcis - jedia sa sladké plody, majú zázvorovú príchu?.

9. Moreton Bay Chestnut Castanospermum australe ? druh ga?tana ? plody sú jedovaté, ale domorodci ich dlho namá?ajú vo vode a potom pra?ia a? zni?ia toxické látky?Obsahuje alkaloidy, ktoré sú vraj ú?inné pri lie?ení AIDS a rakoviny . Patrí medzi takzvané rastliny budúcnosti.

10. Native Ginger Alpinia caerulea ? Austrálsky zázvor/?umbier - jedia sa sladké plody, korene a listy sa pou?ivajú ako korenina.Plody sa kvôli kyslastej príchuti a ?ervenej farbe pou?ívajú v ?ajoch.

11. Native raspberries Rubus moluccanus ? maliny ? jedia sa sladké plody

12. Riberry alebo Small leafed lillypilly alebo Cherry Satinash - Syzygium luehmannii

 -          jedia sa sladké plody ? majú príchu? za klin?ekom.Dnes sa pou?ívajú na d?em,omá?ky,kolá?iky a zmrzlinu.

13. Sandpaper Fig  Ficus coronata- druh figy s drsnými listami ? odtia? Sandpaper ? Brúsny papier - jedia sa zrelé plody,ale musia sa olúpa?.

14. Warrigal Greens Tetragonia tetragonoides ? ?penátu podobná rastlina.Mierne jedovatá ? musí sa vari? a voda vylia? ? a len mladé ?asti rastliny sú strávite?né.

 

Dal?ie rastliny sú :

Busg tomatoes, Quandongs, Wattle Seed, River Mint, Portulaca, Sea Celery,  Apple Berry Billiardera scandens,   Illawarra Plum,   Mint Bushes, Native Peppers, Velvet Wattle Acacia holosericea, Cocky Apple Planchonia careya,   Lady Apple Syzygium suborbiculare,   Kapok tree Cochlospermum gillivraei, Munthari atd.

 

Dal?ie jedlá domorodcov ? med,vají?ka, ryby a morské ?ivo?íchy,hady a ja?terice,klokany,vtáky ? ako emu a ka?ky at??, possumy, koaly, malé hlodavce, netopiere?

Niektoré druhy hmyzu ? ako napríklad witchety grub ? larvy ur?itého druhu mô?ov, ktoré sú dlhé aj 12 cm /surové,varené/,zelené stromové mravce,Dal?ie mole ? Mo?a Begong ? bolo dôle?ité sezónne jedlo.Dal?í chutný druh hmyzu sa volá lerps ? a ?ije na gumovníkoch?A z medových mravcov a ur?itého druhu kvetov sa pripravoval fermentovaný nápoj ?

 

Dne?na austrálska kuchy?a ? je dos? pestrá,lebo pozbierala recepty z celého sveta.?ije tu 210 národností?

Na taniery nájdete:

Steak z klokana, emu a krokodýla, ústrice, mu?le, kaviár?

Ve?a morských potvoriek ? Losos, tuniak, yabbies, barramundi, lobster , me?iar

No austrál?ania jedia e?te stale ve?a hovädzieho mäsa ? najmä v pájoch a kur?iat a jah?aciny.

Vegemite /?íta sa ved?emajt/ ? pomazanka z kvasnic ? vonia tak stra?ne,?e som ju nikdy neochutnala?

Nie?o sladké - Torta Pavlova , Anzac biscuits ? Keksy Anzac,Banánové kolá?e, ?pongiový kolá?, Mrkvový kolá?,Blatový kolá?

Je sa tu ve?a ?alátov, cvikle,?pargle,avokada ? ovela viac ako na Slovensku

Je tu ve?a druhov syrov , je sa tu ve?a ovocia a zeleniny ? mnoho tropických druhov sa dopestováva priamo tu.... mango, ananás, banány a cukrová trstina sa vyvá?a atd.

Austrálske vína sú výborné  a získavajú si dôle?ité miesto na svetových trhoch...

Ve?mi zriedkavo ? zaja?ina, kapor je pova?ovaný za nechutnú rybu ? a naozaj v porovnaní s morskými lahôdkami,?o tu dosta? je neschopný konkurencie...

 

http://www.elook.org/recipes/asian/australian1.html - linka na recepty

  


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |