?esi a Slováci na náv?teve v Austrálii: Interview s Petrou Novotnou

Petra má jedno z najnebezpe?nej?ích povolaní na svete. Pracuje ako body double- kaskadérka pri scénach s ko?mi. V?aka tomuto zamestnaniu precestovala prakticky celý svet, ?ije striedavo v ?echách a Anglicku a teraz sa dostala aj k nám do Sydney. Vyu?ili sme túto vzácnu príle?itos? k stretnutiu s touto ve?mi sympatickou diev?inou.
Nedajte sa v?ak poplies? jej mlados?ou. Ku kaskadérstvu sa dostala u? pred pätnástimi rokmi... ale viac vám poviem ona sama.

Vieme, ?e si s ko?mi za?ala u? v útlom veku. Ako si sa k ním dostala?

P: Bylo to docela  jednoduché. M?j táta toti? trénuje kon? a on mn? i nau?il jezdit.  

 

Jazda na koni je dnes u? pomaly pova?ovaná za romantickú zále?itos?. Zú?astnila si sa natá?ania mnohých historických filmov...

P: Dobových film? ale i pohádek, jako ku p?íkladu ?Princezna Fantaghirò? ? d?lala jsem na posledních dvou dílech. Re?isérem byl Lamberto Bava. Tento ?táb p?ijel nejd?íve natá?et první díl pohádky s tím,?e to bude jenom jeden díl,ale nakonec se ka?dé dva roky vraceli zpátky a to?il se dal?í a dal?í díl.Natá?eli ?ást ke p?íkladu v ?echách i na Slovensku a n?co t?eba i v Thajsku.Dublovala jsem p?edstavitelku hlavní role Alessandru Martines. Vystupovala jsem je v?ech jejích scénách na koni. D?lala jsem tam i za Ursulu Andress (Dr. No, Casino Royale).

 

Koho zaujímavého z hercov si ti tam podarilo strenú??

P: Zlou ?arodejnici tam hrála Brigitte Nielsen (Domino)

 

Ako získává? tieto atraktivn? filmové zakázky ako napríklad ú?as? na filme ?Cold Moutain? s Nicol Kidman, Renée Zellweger a Jude Law?

P: D?lám vlastn? pro pána Steva Denta, který takzvaný ?Horse master? a ten koordinuje práci pro kaskadéry v svém týmu. Kdy? dostane do ruky scéná?, nastuduje si ho a rozhodne se, kdo se na co hodí. Samotné filmování trvá t?eba i p?l roku. V období mezi filmováním se mu pomáhám starat o kon?.

 

?o bol tvoj prvý film ?    

P: Byl to anglický film "The Scarlet Pimpernel" ( ?ervený Bedrník ) natá?eli ho v ?echách a hlavn? v Praze, kv?li podobnosti s Pa?í?em 18. století? Tam jsem jezdila za dv? anglické here?ky.

 

Priznaj sa nám Petra a nebojí? sa niekedy? Ka?dý predsa vie, ?e jazda na koni je dos? nebezpe?ná. Sta?í si len spomenú? na ne??astný pád Christophera Reeve (Superman), ktorý ostal úplne paralyzovaný? Popritom ty stvára? na koni neuverite?né kúsky. P: Hm? P?i tom natá?ení ani ne, proto?e tam jsou kon?, kte?í jsou  trénovaný. P?ed ka?dým výkonem máme p?ibli?n? m?síc p?íprav. Kon? jsou pak tak vycvi?ené, ?e se ni?eho nebojej a poslouchají. Já mám také výhodu v tom , ?e v?t?inou jezdím na stejném koni jako here?ka, kterou dubluji. Nebo mám kon?, který je duble toho jejího. To jsou v?t?inou kon?, které pou?ívá Steve Dent, pro kterého hodn? pracuji. Jeho kon? jsou ze ?panielská. Je to plemeno andalúzskeho kon? ? jsou to opravdoví krasavci (dlouhá h?íva, krásny ocas)  pro herce velmi pohodlné na je?d?ní, tak?e i ka?dý za?áte?ník na nich vypadá celkem dob?e. Je to plemeno, které se rychle u?í jakékoliv triky  a podle m? je to jedno z neinteligentn?j?ích plemen?n. Tak?e?. nic se nem??e stát. Ono ne ka?dý ?lov?k se nau?í na koni jezdit a kv?li bezpe?nosti se proto pou?ívají dublé?i. 

 

A ako si sa dostala do anglického týmu?

P: Já jsem odjela do Anglie hlavn? proto, abych se nau?ila anglicky a spojila výuku angli?tiny s práci u koní. P?vodn? jsem pracovala pro bratra Steva Denta pro Johna Denta v parkurový stáji v Londýn?. Kdykoli má v?ak ten druhý práci, tak mi zavolá a já p?ijedu. Jsou to taková období,?e se ku p?ikladu t?i roky natá?ejí samé historické filmy a pak jak te? je zase období natá?ení Sci Fi?, co? není tak dobré pro nás /smeje sa/ No a pak jsem d?lala na filmu re?iséra Antoine Fuqua ?Král Artu?? (King Artur, 2004), který se natá?el v Irsku. A pak byla velice zajímavá práce p?i natá?ení velkofilmu ?Království nebeské? (Kingdom of Heaven) od Ridleyho Scotta. Lokality pro tento film byli d?laný v Maroku a ve ?pan?lsku. Tam jsem dablovala p?edstavitelku Sibyly he?e?ku Evu Green.

Hlavným predstavite?om Balianom z Ibelinu tam bol Orlando Bloom. Podarilo sa ti s ním stretnú? a ak áno, ako na Teba zapôsobil? P: Jako ?lov?k na mne zap?sobil velice dob?e, ale p?ekvapilo mn?, ?e jako profesionál si detailn? nenatrénoval r?zné bojové scény a ti, kte?í s ním na nich pracovali, se na n?j st??ovali. Stávalo se, ?e pak na place za n?co, co sám zp?sobil vinil jiné. Byli tam herci, kte?í chodili pravideln? trénovat jízdu na koni a r?zní bojové akce, ale on na to moc nebyl.

Ktorá práca bola pre teba najzaujímavej?ia?  P: Myslím si,?e ta je?t? nep?i?la?/smeje sa/ . Ka?dý film má n?co do sebe. A? je to u? natá?ení a lidi,co na n?m d?lají anebo to, co d?je ? ku p?íkladu, kdy? to?íme v cizin?, produkce n?kdy zorganizuje n?jaké výlety. Jsou t?eba malý filmy, kde lidi kolem natá?ení jsou opravdu jako jedna rodina a ?lov?k se ka?dý den t??í do práce. Jsou malý filmy na které se ?lov?k net??í, proto?e jsou tam lidi, kte?í nejsou dost profesionální. A jsou velký filmy, kde jsou lidi, kterým sláva tak stoupla do hlavy, ?e nejsou moc p?íjemní, ale i naopak ?e je tam mno?ství lidí a v?echno funguje a radost s nimi spolupracovat. V?echno zále?í na produkci a na lidech co tam pracují.

A ako to bolo napríklad pri natá?aní ?Cold Mountain?, kde si dublovala Nicol Kidman. Nebolo to tak, ?e ste boli úplne separovaní, ako?e vy ste kaskadéri a my sme slávne hviezdy a nebrali vás vôbec do kolektívu hercov? P : No to ne, musíme s nimi trénovat. Jsme s nimi v kontakte, ka?dý den, proto?e si musíme projít scéná? a o t?ch scénách se bavit. Musíme mít stejný kostým a maskéra?a n?kdy mají i speciální po?adavky.

Bola nejaká ?peciálna po?iadavka na teba p?i filmovaní ?Cold Mountain?? P : Hned v prvním telefonátu, kdy? zji??ovali , jestli jsem hubená a dost vysoká, abych mohla dublovat Nicol Kidman, proto?e ona skute?n? moc hubená. Jako ?lov?k je skute?n? dobrá. I kdy? není to here?ka, která by hodn? komunikovala. Ale dobré spomínky mám skoro na v?echny.  Renée Zellweger byla také velice p?íjemná. Práv? v té dob? chodila s Jackem White se skupiny ?White stripes? , který tam také hrál? A t?eba m??u speciáln? pochválit re?iséra Anthony Minghella, ka?dýho jsi pamatoval jménem i kdy? to byl t?eba ?lov?k, který ?il kostýmy . Zajímala  ho i práce v zákulisí a ke ka?dému se sna?il být za v?ech okolností p?íjemný.

Ako sa Ti pá?i v Sydney? A bola si u? aj mimo mesta? P : Je tu krásne a teplo. /smeje sa/ Rovno v?era jsme si ud?lali výlet na jih. Byli jsme v Kiama, Kangaroo Valley a v Canberre.

Na ?om pracuje? teraz? Momentáln? pracuji na filmu Babylon, v costume department, kde pomáhám tlumo?it a d?lám men?í kostýmerské práce. Od Dubna jestli v?echno dob?e dopadne, bych m?la za?ít pracovat na filmu ?LETOPISY NARNIE?. 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |