Andrej Bu?ko - Novinár a moderátor slovenského vysielania SBS v Austrálii

 

Ko?ický rodák Andrej Bu?ko u? nieko?ko rokov pripravuje vysielanie SBS v slovenskom jazyku z Melbourne. Po vy?tudovaní fakulty ?urnalistiky pracoval na Slovensku ako novinár.

Do Austrálie emigroval roku 1996. V minulosti i v sú?asnosti spolupracuje s médiami na Slovensku -  ?i u? je to Slovenská televízia, televízia Markíza, Slovenský rozhlas alebo i noviny SME atd. Pripravuje pre nich hlavne reportá?e zo ?portových podujatí nielen v Austrálii ale i vo svete..

 

Bucko s Hantuchovou

 

V publicistike a vysielaní pracuje? u? viac ako 25 rokov. Prispieva? i do SME na Slovensku, robil si interviews pre Slovensky rozhlas... Minulý rok si robil reportá? z Majstrovstiev sveta atletiky v Tokiu. Aké zaujímavé reportá?e si robil tohto roku a na ?o sa práve chystá??

 

Tento rok sa za?al tradi?ne tenisom, tak?e som pokrýval Hopmanov pohár v Perthe, kde mali aj Slováci zastúpenie v zákulisí (Djokovi?ov tréner Marián Vajda a Navrátilovej umelecký partner Juraj Králik vo výtvarnom projekte Grand Slam), potom Kooyong Classic a Australian Open so v?etkými najvä??ími hviezdami. Bol som s man?elkou na súkromnej dovolenke v Malajzii, potom som vysielal futbal z Melbournu Austrália ? Katar, kvalifika?ný zápas o postup na MS 2010 a najvä??ou udalos?ou bolo futbalové EURO 2008 v Rakúsku a ?vaj?iarsku, kde mala stanica SBS výhradné práva. Tak?e som pochodil 8 miest, 8 ?tadiónov a robil rozhovory s futbalovými megahviezdami plus inými v zákulisí ako spevák Enrique Iglesias, Putinov ruský minister ?portu Vitali Mutko, ?i juhoafrický minister financií a ?éf MS 2010 Danny Jordaan. Teraz sa okrem dovolenky v Queenslande s rodinou  (november) chystám pokrýva? historickú náv?tevu slovenského ministra zahrani?ných vecí Jána Kubi?a v Austrálii a po Silvestri po?ho znovu na tenisový koloto? za?ínajúci v Perthe.

 

?asto moderuje? ?portové vysielania, venuje? sa nejakému ?portu aj aktívne?

 

Aktívne, ak sa to dá tak poveda?, hrám tenis (pre nedostatok ?asu ?oraz menej), rád si zaplávam, kedysi som hrával ve?a futbal, stolný tenis, ale ni? profesionálne, ak nerátam nejaká tenisové VIP turnaje a ?tudentské pingpongové ?asy za ?kolu.

Andrej a Hewitt

 

Aký je tvoj názor na sú?asný vrcholový ?port a jeho postavenie v spolo?nosti? Mne osobne sa vidí ve?mi prece?ovaný. Tu v Austrálii sa mu venuje skuto?ne ve?ký priestor v televízii a rozhlase - priam na úkor iných informácii. Tak?e napokon priemerný ob?an vymenuje spakruky mená desiatok ?portovcov a skóre posledných zápasov, ale nepozná mená nosite?ov Nobelovej ceny alebo ?lenov vlády atd. Je dne?ný ?port e?te vôbec sú?as?ou kultúry ako kedysi? Nejde dnes u? len o business, ve?ké peniaze a reklamu?

 

Je to vo ve?kej miere pravda, aj ke? som rad?ej za ?port ne? za americké krváky a bláznivé reality v televízii. Neplatí to v?ak o v?etkých ?portoch. Iba tie najvä??ie sa stali biznisom a vyleteli do astronomických vý?ok. Platy ?portovcom, reklamy, poplatky za televízne práva, drogy, mediálne boje, megalománske olympiády. V?etko sa dá spe?a?i?. ?port hrá u? podradnú úlohu. No sú aj takzvané men?ie ?porty a ni??ie ligy, kde tieto peniaze nie sú a ?portovci sa len ?a?ko pretl?ú. Sú zanietení ?portovci, ?o v mene úspechu a u??achtilého cie?a neváhajú da? dom na pô?i?ku, vzia? extra zamestnanie a vstáva? ráno o piatej, lebo ich obetavos? riadi sen. Sú ?udia, ?o si zahrajú a zasú?a?ia bez honorárov, Týchto treba propagova? a ukazova? príklady. Nie som fanú?ikom dlhých prenosov z kriketu, AFL, rugby, koní a podobných ?portov v Austrálii, hoci tu ?ijem 12 rokov. Stále vrie vo mne európska krv na iné hry, ale som za to, aby vláda dávala peniaze na ?port, a to nielen vrcholový, no aj pre deti. Aby rozvíjala telo i ducha správnym smerom, a pritom nezabúdala ani na Nosite?ov Nobelovej ceny. Skrátka, triezvo s mierou a bez velebenia bohatých, namyslených hviezd. Verím v staré overené z biblie: Poslední budú prví a prví budú poslední.

 

?udia si ani neuvedomuju aké mno?stvo informácii a nielen so ?portovou tematikou si na Slovensko odoslal, ko?kých ?udí i firmy si skontaktoval  a ko?kým si priamo pomohol.

Ba i pohostinnos? Tvojej man?elky Danky je známa... Minulý rok sa Ti podarilo vybavi? ú?inkovanie Lú?nice v Austrálii. Ako si sa vlastne k tomu dostal?

 

Lú?nica ma oslovila u? roku 1999, ke? tu bola prvýkrát v Austrálii. ?udia z jej mana?mentu ma poznajú zo Slovenska, z práce v televízii, médiách, ale aj z organizácie ve?kých podujatí. Lú?nica nebola mojou prvou lastovi?kou. Vhupol som do toho 17-ro?ný, ke? so pomáhal organizova? prvýkrát hokejový turnaj o Cenu Izvestijí v Moskve, kde som bol v organiza?nom výbore 5 rokov. Pribudli dvoje MS, vrátane zlatých pra?ských 1985, Svetový pohár v USA a Kanade 1996. V atketike som pomáhal organizova? slávny bratislavský míting Grand Prix Pravda ? Televízia ? Slovnaft, v gymnastike som bol mana?érom turnaja Ko?ice Cup Open a viedol ich delegáciu na MS 1995 v japonskom Sabae, dvakrát som bol ?lenom výpravy SGF na MS, pomáhal som v organiza?nom výbore plaveckých MS 2007 v Melbourne, pri?inil som sa o 5 tenisových exhibícií v Bratislave s Artmediou a pánom Janom Kukalom (pri?li osobnosti ako Lendl, Navrátilová, Becker, Sanchezová, Hingisová, Grafová), pomáhal som pri náv?teve Pelého na Slovensku, a tu v Melbourne som pomáhal pri troch koncertoch Karla Gotta a Heleny Vondrá?kovej. Tak?e Lú?nica so 45 muzikantmi a tane?níkmi bola trochu dobrodru?stvom, ale vy?lo to. Mali krásne vystúpenia v Melbourne a Sydney, boli vo v?etkých ve?kých novinách a televíziách, prvýkrát na území Austrálie sa propagovalo meno Slovenska v takejto ve?kej miere.

 

?o zaujímavé chystá? na najbli??ie vysielania SBS?

 

Vysielania SBS v?dy závisia od historických výro?í,  udalostí medzi krajanmi v Austrálii alebo azda aj náhody a ??astia. ?a?ko vopred tipova?, ?o nám ?ivot prichystá nasledujúce mesiace, ale ur?ite bohato pokryjeme náv?tevu slovenského ministra zahrani?ia, advent, Vianoce  a Nový rok a údajne majú prís? do Perthu na Hopmanov pohár  po nejakom ?ase aj Slováci ? Dominká?i Hrbatý a Cibulková.

 

Pri svojej práci v SBS si postretal mnoho na?incov. Na koho výnimo?ného zo Slovenskej komunity si natrafil...?

 

Na tých v?etkých si naraz ?a?ko spomeniem, ale mali sme vdovu po prvom pris?ahovalcovi zo Slovenska vôbec, ?o dostal ob?ianstvo, pani Jandurovú, slovenského námorného kapitána, ktorý sa plavil aj sem ?ubo?a Piláta, muzikanta na lesnom rohu Alberta Vl?eka, významnú slovenskú maliarku Nata?u Floreanovú, stavite?a Jána Belániho, podnikate?ov, k?azov a mno?stvo oby?ajných ?udí s nádhernými ?ivotnými príbehmi. Z tých známej?ích zazneli najkraj?ie exkluzívne rozhovory s prezidentom Ivanom Ga?parovi?om, bývalým prezidentom Michalom Ková?om, bývalým premiérom Mikulá?om Dzurindom, bývalým ministrom zahrani?ia Eduardom Kukanom,  vysokým komisárom EU Jánom Fige?om, tenistami Ku?erom, Hrbatým, Me?í?om, Hantuchovou, hokejistom a europoslancom Petrom ??astným, hercom Ladislavom Chudíkom, arcibiskupom Alojzom Tká?om, na v?etkých si narýchlo nespomeniem.

 

Mal si aj nepríjemné zá?itky so slovenskými emigrantmi alebo s náv?tevníkmi zo Slovenska?

/Bu? tu v Austrálii, alebo aj vo svete.../

 

Dva-tri príklady by sa na?li. Boli takí, ktorí chceli nadáva? na austrálske úrady a vy?etrova? veci, ktoré nespadajú do na?ej právomoci a nesmieme sa nimi zaobera?, boli takí, ?o ihne? písali sa kus ?eského slova vo vysielaní, hoci ?lo o zámer a propagáciu Slovenska takouto cestou, ale mô?em zaklepa? na drevo, ?e za tých takmer 7 rokov, ?o vysielam, ni? výnimo?ne zlé, alebo kritické sa neobjavilo. Skôr mám len obavy, aby sa slovenský program udr?al, lebo vzh?adom na po?et krajanov ?ijúcich v Austrálii po ka?dom s?ítaní ?udu je slovenská komunita na chvoste, dole v tabu?ke a klesá. SBS vysiela v 68 re?iach, a tá na?a sa pohybuje u? niekde okolo 58.-60. Tak?e treba bojova?, aby tá sloven?ina v nede?u ve?er o 22.00 hodine nezmizla.

Andrej a Steffi Graf

 

V Tvojom oficiálnom ?ivotopise na webstránke SBS sme sa do?ítali, ?e si ?tudoval v Petrohrade. Je to pravda? Ako k tomu do?lo?

 

V Petrohrade, bývalom Leningrade som ?tudoval preto, lebo som odmali?ka chcel by? ?portovým reportérom a na Slovensku som nemal ?iadnu protekciu, bohatých rodi?ov ani ve?ké nádeje. Ponúkala sa v?ak mo?nos? ?tudova? ?urnalistiku na Petrohradskej ?tátnej univerzite 1980-85 a záujem tam ve?ký nebol. Nie div ? zima, ?aleko od domova a problémy so stravou. Tak som sa prihlásil, lebo som mohol naplni?  svoj sen. Dnes ne?utujem, stretol som nových ?udí, videl svet a dostal sa k ?urnalistike a ?portu azda aj ?ah?ie ne? v Bratislave.

 

Preto?e si precestoval viac ako 40 krajín a spoznal ich zvyky, veríme, ?e málokto je kvalifikovanej?í ako ty na to, aby porovnal ?ivotný ?týl v Austrálii a na Slovensku. V ?om sa teda pod?a teba asi najviac odli?ujeme?

 

Ve?a je dané zemepisne: naopak sa jazdí, ve?ký ?asový rozdiel, klimatický, re?ový. Ka?dý krok má svoje pre a proti. Nie?o získate, nie?o vám chýba. Po páde komunizmu 1989 sa mnohé rozdiely vyrovnávajú, miznú. V Austrálii je viac vo?nosti, ?ahkosti, pokoja a tolerancie. Na Slovensku a okolo hraníc viac kultúry, stretnutí s ?u?mi, nábo?enskej viery, ale aj politiky, kriminality, dopravných nehôd a závisti. ?o je pre m?a naj?a??í a najvä??í rozdiel? Ten 24-hodinový let medzi blízkymi rodinnými príslu?níkmi za ?a?ko zarobené penia?ky....    

   

Davis Cup                                 Andrej s Pelem                             Andrej s rodinou

Linka na slovenské vysielanie SBS - Slovenský programPredchádzajúca osobnos?
  Roman Illovský
Art Director Roman Illovský

 

Predchádzajúcou osobnos?ou bol Art Director  Roman Illovský . Viac...

Predchádzajúcou osobnos?ou bol svetovouznávaný záhradný architekt ?eského pôvodu Tom Sitta.


Tom (Vladimír) Sitta - Záhradný architekt

 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |