Slovo vydavatele novin co se jmenují Noviny (Australie):

DESATERO PROTI ZAV?ENÍ KONZULÁTU V SYDNEY

1.                  Rozhodnutí absolutn? nezohled?uje po?ty ?eských ob?an? a
krajan? ?ijících v Austrálii. Podle statistik zde ?ije 25 tisíc ?ech? a
Moravan?. Canberra není ?e?ení, je mimo hlavní tranzitní trasy a nikdo nemá
d?vod tam jezdit. To tady ka?dý ví. Po?et krajan? je navíc v Sydney a okolí
nejvy??í.

2.                  Rozhodnutí p?inese potí?e mladým student?m, kte?í nemají
peníze a ?as cestovat do Canbery, p?itom ?asto pot?ebují r?zné doklady od
?eských ú?ad? kv?li práci a studiu. Ro?n? jich dorazí do Austrálie podle
statistik kolem 3 tisíc!

3.                  A co ?e?tí turisti? P?ilétají do velkých m?st, v?dy? v
Canbe?e není ani po?ádné leti?t?! Kdo jim pom??e, kdy? se jim ztratí pas,
dostanou se do nemocnice nebo v?zení? To bude po?ád n?kdo jezdit z
pracovník? ambasády do Sydney? Kolik to asi bude stát?

4.                  Zav?ení ú?adu je nevratná ztráta. Jeho znovuotev?ení v
budoucnu je nereálné a vy?adovalo by astronomické ?ástky na nákup a pronájem
kancelá?í, byt?, vybavení a zázemí pro pracovníky, st?hování z ?R atd.. To
v?echno te? v Sydney je!

5.                  Není jasné, jaké úspory ru?ení p?inese. Podle informací
médií se zam?stnanci ze Sydney p?esunou do Canberry. A s nimi jejich výplaty
a pronájmy bydlení? A kdo zaplatí st?hování? Kdy? u? ?et?it, pro? se zavírá
Sydney a nezavírá nap?íklad v Drá??anech  nebo Mnichov?, kde je také
konzulát, jen?e kousek od ?eských hranic?! Pro? ministerstvo ?et?í ve
vzdálených místech, kde je pomoc ?eského státu nejh??e dostupná? Pro? ?et?í
na ú?adu, který spravuje obrovské území Austrálie? (viz
www.sbs.com.au/czech)

6.                  Jak budou d?chodci ?ádat o ?eské d?chody? Zatím
dostávali doklad z konzulátu, který sta?il ú?ad?m v ?R, aby d?chod
vyplatili. Pro doklad se p?itom musí jednou za p?l roku. Je snahou
ministerstva donutit staré lidi, aby jezdili 300km do Canbery, nebo se
prost? doufá, ?e to bude tak obtí?né, ?e to nechají být a stát u?et?í na
d?chodech?

7.                  Budova konzulátu je dob?e dostupná a pat?í státu, navíc
je zjevn? nedlouho po rekonstrukci. Komu asi p?ipadne, a? se konzulát zru?í?
Pro? se stát zbavuje lukrativního majetku v dob?, kdy ceny nemovitostí
padají?

8.                  Jak se chce ?R prezentovat v Canbe?e? Obchod se d?lá v
Sydney a také v?t?ina kultury se odehrává mimo hlavní m?sto. Doposud d?lal
konzulát dosti kulturních akcí, kterými upoutal pozornost Australan? i
?ech?. Po zav?ení se asi ni?eho nedo?káme a na?e zem?, kultura i výrobky se
vytratí z pov?domí.

9.                  Myslel n?kdo na ?echy na Novém Zélandu?  Spo?ítal n?kdo,
kolik stojí cesta do Austrálie a potom je?t? do Canbery a pak taxíkem, nebo?
- mnozí to asi nevíte - ale ambasáda je je?t? hezky daleko od centra Canbery
a m?stská doprava tam nevede!

10.              ?eský konzulát je v Sydney snad  89 let. Jeho zav?ení je
ur?it? i symbolickým vzkazem ?ech? na?im Australan?m. Zamyslel se také n?kdo
nad tím, kolik kontakt? a zku?eností se zav?ením ztratí? Konzulát p?e?il
válku i komunisty a te? ho polo?í jeden mizerný státní rozpo?et?

.a ?e?ení? Zav?ete ambasádu v Canbe?e, to nikomu vadit NEBUDE!

.M?li bychom si pomáhat .

Vratislav Richard Eugene Maria John Baptist
of Bej?ák-Colloredo-Mansfeld
 

website:http://noviny.20m.com
under construction: http://home.exetel.com.au/noviny/
publisher of fortnightly newspaper  NOVINY -  (vydavatel ctrnactideniku v Australii )

HOW TO SUBSCRIBE?
send AUS 60.00$ (1year subscription)or AUS 32$ (half year)
AUS $ 97.00 for USA, Canada and Europe
AUS $ 89.00 for New Zealand and Asia Pacific region.
subscription allready include postage

DIRECTORY:
for members only $60 per year - six lines (on page 8)
check PAYABLE TO: Noviny
To:The Wentworth Bldg., B62
University of Sydney, NSW 2006
or ring us anytime on
0414 540 465

Toto predplatne je vcetne postovneho
This subscription include packing and postage
Nepresnosti v TV Markíza, alebo ako sa zosobá?i? v Austrálii

Nezvyknem pozeráva? telku, správy u? tobô? nie, ale niekedy si ich len tak, kvôli preh?adu pozriem. Urobil som tak v?era, pozeral som hlavnú spravodajskú reláciu TV Markíza a namotala ma bombastická upútavka: Ak ste sa zosobá?ili v Austrálií, vá? sobá? nebude na Slovensku uznaný... Tak potom ?o mám doma u? pol roka, ak nie uznaný sobá?ny list zo Sydney?!

Ale pekne po poriadku. Ako sa zosobá?i? v Austrálii. My sme s man?elkou boli v Sydney takmer 3 roky. U? dávnej?ie sme sa pohrávali s my?lienkou zosobá?i? sa niekde v zahrani?í a tu sa nám naskytla ideálna príle?itos?: svadba na plá?i presne pod?a na?ich predstáv. Spravili sme teda nasledovné:

1. na internete sme i?li na oficiálnu stránku asociácie verejných notárov, ktorý majú oprávnenie vykonáva? sobá?e
http://www.civilcelebrants.com.au/. Mo?e? tie? nav?tívi? stránku austrálskej vlády, ktorá tie? obsahuje zoznam takýchto osôb na adrese http://www.ag.gov.au/mclisting.

2. na?li sme si zoznam notárov v na?om okolí a vybrali si úplne prozaicky, pod?a fotky a toho, kto sa nám zdal sympatický...

3. skontaktovali sme sa s osobou, ktorú sme si vybrali ako sobá?iaceho. Nav?tívili sme ju, podali sme u nej tzv. Notice of Intended Marriage (Oznámenie o úmysle zosobá?i? sa), ktoré je povinné pre v?etkých svadbychtivých a stojí 100 austrálskych dolárov.

4. s na?ou notárkou sme sa dohodli na forme obradu, ako má vyzera?, kde sa má uskuto?ni? a ostatné podrobnosti. Jej slu?by nás celkom stáli 300 dolárov.

5. pri?iel de? D, svatbu sme mali na malej plá?i v úzkom kruhu priate?ov, po skon?ení obradu sme dostali svadobný certifikát - jeden úradný a druhý ozdobný (zrejme na zarámovanie...).

6. so svadobným listom sme ?li na austrálske ministerstvo zahrani?ia a nechali si ho overi?, resp. vystavi? Apostile. Stálo 50 dolárov a hotové bolo o 3 dni.

7. Po návrate z Austrálie som ?iel na matriku vo svojom meste, predlo?il úradne prelo?ený svadobný list spolu s Apostile nu? a po troch mesiacoch mi z matriky zavolali, ?e nám vystavili slovenský svadobný list.

To bol koniec celého procesu, nemuseli sme ani kontaktova? slovenskú ambasádu v Canberre, ani nás nemusel sobá?i? konzul, ani ni? podobné. A odkia? som pri?iel na takéto rie?enie? E?te na Slovensku pred odchodom som jednoducho dvihol telefón a zavolal na na?u matriku. Tam mi povedali, ?e si mô?em vybavi? Apostile a na základe toho mi následne uznajú svadbu. ?e sme museli ?aka? 3 mesiace na uznanie na Slovensku má jeden jednoduchý dôvod: je len jediná ?peciálna matrika v Bratislave, ktorá sa zaoberá uznávaním man?elstiev uzavretých v zahrani?í, ale opä?, ?iadna tragédia.

A teraz k TV Markíza a jej "ú?asnej" reportá?i. ?tve ma jedna vec. Jediné správy, ktoré dávajú o Austrálii sú pravidelne ?ralokmi nakusnuté surfové dosky alebo krokodílmi nakusnutí ?udia... Ale ke? má Markíza prinies? kone?ne o tejto krajine podstatej?iu informáciu, nezistí si základné skuto?nosti a zavádza. Sobá? v Austrálii nie je ?iadna veda, práve naopak, mal som pocit, ?e som mal presne takú svadbu, o akej som sníval a nestálo ma to ani ve?a byrokracie. Najvä??ou byrokraciou paradoxne bolo, ke? si moja man?elka chcela zmeni? meno tak, aby jej zostalo aj jej diev?enské a zárove? mala aj moje, ale v nesklo?ovanej forme, to celé bez poml?ky. Ale to je téma na iný blog...

Tak?e to?ko k mylným informáciám, akými nás pomerne hojne ovla?uje TV Markíza. To, ?e si dvojica v reportá?i nezistila základné informácie k tomu, aby sa mohla zosobá?i?, e?te neznamená, ?e vám sobá? neuznajú. Navy?e my sme sa rovnako ako oni brali presne pred rokom, tak?e nemohli ani plati? iné pravidlá. Ale aby bolo v?etko kó?er, pokú?al som sa hne? po skon?ení správ dovola? do spomínanej telky a poveda? im svoj názor, no nemal som úspech. Skúsim e?te raz, potom poreferujem, aká bola ich reakcia...  ?ia? jediné, ?o táto reportá? spôsobila, bola hystéria v mojej rodine a telefonáty typu: "Zapni si telku, hovoria ?e máte neplatný sobá?!" ?o je v telke, sa skrátka berie ako pravda...

 

Viktor Klimo 

Autor má blog na www.sme.sk

Uverejnené so súhlasom autora.

Vá? názor - zamyslenie nad Austráliou

Moja Austrália

 

          Striedanie ro?ných období je vlastne romantické. Tá príchu? o?akávania nie?oho nového, iného, studeného alebo teplej?ieho. ?lovek sa prechodom iného ro?ného obdobia zbavuje nánosov vecí nahromadených, vecí nepotrebných. Pripravuje sa na nie?o nové, nepoznané. Ka?dé ro?né obdobie ma nie?o do seba, ?i u? je to jese? v podobe rôznych farieb alebo pu?iaca jar ?i biela ?adová pani zima. Mám rád ke? sa cítim ob?as sentimentálne a zasneno a naopak niekedy sa rád trasiem od zimy s predstavou horúceho kúpe?a a vareného vínka u m?a doma...

 

Doma, to slovo e?te stále neobjavené, nepriznané. Pre?o si ?lovek a? v dia?ke uvedomí kam vlastne patrí a kde ma svoje korene? Ja, paradoxne odmietajúci v?etko slovenské a domáce, v sú?asne meniacej sa dobe, ako vlny oceánu, poci?ujem náklonnos? k môjmu domovu a ?udom tam.

 

V Austrálii som si uvedomil, ?o pre m?a znamenajú slová domáci, môj, vlastný. Veci, ktoré som dovtedy pova?oval za veci samozrejmé sa tu stávajú predstavou alebo hodnotou nemerate?né. Zabehané ko?aje vo svete techniky, potravín, drogistického tovaru a ?atstva sa zrazu skon?ili a nasleduje d?ungla plná objavovania a spoznávania, za úsvitu austrálskeho západu slnka. Krok po kroku zis?ujem ako ?aleko a aký odli?ný je tento národ....

KLIKNI NA ZOBRAZENIE CELÉHO ?LÁNKU MOJA AUSTRÁLIA

 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |