Je Va?e povolanie ?iadané?
 

!!!POZOR - PRIPRAVUJEME NOVY ZOZNAM POVOLANI V DOSLEDKU ZMIEN,

KVOLI CELOSVETOVEJ HOSPODARSKEJ KRIZE!!!

 

Zoznam zamestnaní a povolaní ?iadaných v Austrálii, tak ako ho pripravila vláda.

Zoznam sa vraj mení dvakrát do roka ? posledná zmena bola 18.mája 2008 - uz doslo k dalsim zmenam!!!

Pre istotu si ho v?ak skontrolujte na vládnej stránke - Migration Occupations in Demand List

Ak patríte do niektorej z kategórii, zmená to,?e pri emigra?nom teste ?General Skilled Migration points test ? dostanete viac bodov a k tomu body navy?e ak u? budete ma? ponuku na prácu od vhodného zamestnávate?a.

Ak aplikujte o ?General Skilled Migration visa ? a ste na uvedenom zozname va?a aplikácia bude prednostne spracovaná.

 

AK VAM CHÝBA LINKA NA PRESNÝ POPIS PRÁCE VÁ?HO POVOLANIA V ZOZNAME NAPISTE NÁM A MY JU PRIDÁME.

 

Seznam povolání a zam?stnáni ?ádaných v Austrálii:

 

Professionals - Profesionáli:

Accountant - ú?tovník                2211-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Anaesthetist ? anestezilóg                2312-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/

Architect - architekt                2121-11  

Chemical Engineer ? chemický in?inier 2129-17  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Civil Engineer ? stavebný in?inier  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

 

Po?íta?ový a softwarový in?inier ? pod?a ?pecializácie:                2124-11

Computing Professional - specialising in CISSP *                 2231-79  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Computing Professional - specialising in C++/C#/C *                 2231-79

Computing Professional - specialising in Data Warehousing                2231-79

Computing Professional - specialising in Java *                 2231-79

Computing Professional - specialising in J2EE *                 2231-79

Computing Professional ? Linux     

Computing Professional - .Net technologies                2231-79

Computing Professional - specialising in Network

Security/Firewall/Internet Security *                2231-79 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Computing Professional - specialising in Oracle *                2231-79

Computing Professional - specialising in PeopleSoft *                 2231-79

Computing Professional - specialising in SAP *                 2231-79 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Computing Professional - specialising in SIEBEL */ tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /
(especially Siebel Analytic)                 2231-79

Computing Professional - Solaris                2231-79

Computing Professional - Unix 

 

Dental Specialist ? zubár ?pecialista, chirurgia ?e?uste atd?                2381-13  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Dentist - zubár                2381-11

Dermatologist - dermatológ                2312-13

Electrical Engineer ? elektrický in?inier                2125-11

Electronics Engineer ? elektronik                2125-13

Emergency Medicine Specialist ? doktor - úrazovka                2312-15

External Auditor - auditor                2212-11

General Medical Practitioner ? v?eobecný lekár 2311-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Hospital Pharmacist  ? farmakológ ? v nemocnici                2382-11

Mechanical Engineer  ? Vzduchotechnický in?inier                2126-11

Medical Diagnostic Radiographer ? Rádiológ - diagnostik                2391-11

Mining Engineer (excluding Petroleum) ? Banský in?inier /nie

so ?pecializáciou v petrochemickom priem. 2127-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Obstetrician and Gynaecologist  ? pôrodník - gynekológ                2312-17

Occupational Therapist ? rehabilita?ný terapeut                2383-11

Ophthalmologist ? o?ný lekár                2312-19

Paediatrician ? detský lekár                2312-21  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Pathologist - patológ                2312-23

Petroleum Engineer  ? petrochemický in?inier 2127-13 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Physiotherapist - fyzioterapeut                2385-11

Podiatrist  - ortopéd                2388-11

Psychiatrist - psychiater                2312-27 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Quantity Surveyor - rozpo?tár                2122-11 

Radiologist - rádiológ                2312-29

Registered Mental Health Nurse ? zdravotná sestra - psychiatria                2325-11

Registered Midwife ? pôrodná zdravotná sestra                2324-11

Registered Nurse  - zdravotná sestra                2323-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Retail Pharmacist ? farmakológ ? v predaji                2382-15 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Specialist Medical Practitioners (not elsewhere classified) ? Odborný lekár

ne?pecifikové presnej?ie                2312-79

Specialist Physician ? doktor - fyziológ                2312-25

Speech Pathologist ? re?ový ?pecialista                2386-11

Sonographer  ? ?pecialista - ultrazvuk                2391-17

Surgeon - chirurg                2312-31

Surveyor  ? zameriava?, geodet                2123-13

 

Administrácia, management:                                                                     

Child Care Coordinator ? materská ?kola,administratívny pracovník                1295-11

Engineering Manager                                                                                            1221-11

 

Associate Professionals:

Chef (excluding Commis Chef) - kuchár - ?pecialista                3322-11 (part) / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Dental Technician ? zubný technik , laborant                 3492-15

 

Trades Persons:

Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) ? in?inier leteckého priemyslu ? aviatická údr?ba  in?inier leteckého priemyslu 4114-15

Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) in?inier leteckého priemyslu  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

- vzduchotechnika                  4114-11

Automotive Electrician  ? elektrikár zápalných motorov                                                 4212-11

Baker ? pekár                4512-11  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Boat Builder and Repairer ? stavite? a opravár lodí  4981-1         

Bricklayer  - murár     4414-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Binder and Finisher ? viaza?      4913-11

Cabinetmaker ? stolár                                                      4922-11

Carpenter - tesár                                 4411-13

Carpenter and Joiner ? stolár ? nábytok    4411-11

Cook ? kuchár                      4513-11

Drainer ? v podstate in?talatér ?pecialista na odpad a septik                4431-15

Electrical Powerline Tradesperson ? in?talatér a opravár elektrických

distribu?ných systémov                               4313-11

Electrician (Special Class) ? elektrikár                4311-13

Electronic Equipment Tradesperson ? predáva? elektrických zariadení    4315-11

Fibrous Plasterer  - poklada? izolácie, sádrokartónu, obkladov stien                      4412-11

Fitter ? montér kovových ?astí v strojnej výrobe                                      4112-11

Floor Finisher ? podlahár                                                4423-11

Furniture Finisher  -  závere?né práce pri úprave nábytku, le?tenie atd.         4929-13

Furniture Upholsterer ? po?ahova? nábytku                  4942-11

Gasfitter ? údr?bár a in?talatér in?talácii pohonných ?erpadiel a asi aj plynu  4431-13

General Electrician  ? elektrikár ? v?eobecný                4311-11 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

General Plumber  ? in?talatér                                               4431-11

Hairdresser  ? kaderník                4931-11  / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

Joiner  továrenské opracovanie dreva                                                      4411-15

Landscape Gardener ? záhradník                                                 4623-13

Lift Mechanic ? mechanic vý?ahov                                                  4311-15

Locksmith  ? zámo?ník                               4115-15

Mechanical Services and Air-conditioning Plumber  - in?talatér vzduchotechniky                4431-19

Metal Fabricator (Boilermaker) ? výroba boilerov a iných tlakových zariadení  4122-11

Metal Machinist (First Class) ? kovoobrába?, detailér                  4112-13

Motor Mechanic ? Mechanik strojov                  4211-11

Optical Mechanic ? Optický mechanik                 4999-11

Painter and Decorator ? Maliar a dekoratér                4421-11

Panel Beater  -  opravár po?kodenej karosérie                 4213-11

Pastry Cook ? kuchár ? jemné pe?ivo                    4512-13

Pressure Welder ? zváranie pod tlakom                    4122-13

Refrigeration and Air-conditioning Mechanic ? mechanic ? chladenie

a vzduchotechnika                                  4312-11

Roof Plumber ? klampiar                4431-17

Roof Slater and Tiler  - poklada? stre?nej krytiny                                     4413-11

Solid Plasterer  - ?tukatér, ale aj pokladanie omietky                  4415-11

Sheetmetal Worker (First Class)                     4124-11

Stonemason  - kamenár                 4416-13

Toolmaker ? výroba nástrojov                                   4113-11

Vehicle Body Maker ? výroba karosérii vozidiel                  4215-11

Vehicle Painter  - farbenie karosérii                                4214-11

Wall and Floor Tiler ? obklady dla?díc                                   4416-11

Welder (First Class) - zvára?                 4122-15 / tý?denná výplata a popis náplne práce/ - / príklad vo?ných miest /

 

AK Va?e povolanie NIE JE na uvedenom zozname a chcete vedie? ko?ko dostanene bodov - Napríklad ? Veterinár ? 60 bodov z potrebných 100,

Hotelový manager - ? 60 bodov z potrebných 100 atd... Pozrite si nasledovnú tabu?ku imigra?ného úradu od strany 3.

 

POZOR! Ak tam nájdete miesto po?tu bodov N/A ? Va?e povolanie mô?e by? nominované pod?a zamestnávate?skej schémy ? Employer Nomination scheme. 

Pri?om existujú ?pecializované firmy, ktoré vám mô?u pomôc? nielen vybavi? víza ,ale aj nájs? prácu.

Nasledujúce informácie sme na?li na nete a uverej?ujeme ich bez záruky.

 

Immigratiouaus - Imigra?ní právnici v Melbourne ? pomô?u nájs? aj prácu , ak ste na ich zozname povolaní.

Mô?ete oslovi? imigra?ných agentov priamo v Austrálii - niektorí z nich sú aj ?eského a slovenského pôvodu - alebo mimo územia Austrálie.

Na území Slovenska uvádza AUSTRÁLSKA VLÁDA JEDINÉHO imigra?ného agenta pod ?íslom 0640720 - Dalgety, S.R.O - pozrite si sami Register Agentov  Stránka Dalgety, S.R.O je v ?eskom,slovenskom a anglickom jazyku -  http://www.dalgety.sk/ 

Zoznam agentov, proti ktorým boli uplatnené trestné sankcie - http://www.themara.com.au/Online/SAView.asp?DeptID=139

Ak plánujete pou?i? agenta, skontrolujte si najprv austrálsku vládnu imigra?nú webstránku - Australian immigration website. Tam sa odzviete, ?o je vlastne úlohou agenta a s ?ím vám mô?e ,?i nemô?e pomôc?. Nezabudnite, ?e agenta mô?ete, ale z?aleka nemusíte pou?i? na vlo?enie ?iadosti o akéko?vek vízum a akúko?vek aplikáciu o azyl.

Ak ste ?tudovali v Austrálii dlh?ie ako 2 roky ? full time mô?ete aplikova? o víza ? pozrite si skilled migration visas na www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/880/index.htm.

 

Ak ste na na?ej stránke na?li chybu,alebo ste sa medzi?asom stali agentom,prosím informujte nás. 

  


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |