H?adáte prácu v Austrálii? Vyskú?ajte na?e linky.

  

V?eobecné linky na vyh?adávanie zamestnania:

 

Australian Job Search ? Vládna webstránka ? Vyh?adávanie tisícok zamestnaní a vytvor si svoje resumé ? ?ivotopis, aby ?a prípadný zamestnávate? mohol vyh?ada?..

Seek job search ?  obsahuje aj ?peciálne rýchle vyh?adávanie  po?íta?ových - IT jobov, ve?ká  webstránka, vyh?adávanie aj pod?a recruitment agencies ? sprostredkovate?ní práce a vyh?adávanie pod?a ve?kých spolo?ností.

CareerOne ? Práce v Austrálii ? s informacemi o platech, daních, d?chodovem spo?ení a poi?t?ní. Salary and Wages, Tax, Superannuation and Insurance Information

The Byron Employment service ? firma byla zalo?ená v roce 1995, obvykle tady najd?te víc ne?  130.000 volních pracovních míst po celé Austrálii.

PositionsVACANT - 200,000 ucháze?? o zam?stnání sleduje tuto stránku ka?dý m?síc.Zaujímavé typy a rady pro psaní biografie.

Mycareer ? najd?te nejnov?j?í ponuky na práci v Austrálii s My career

Careerjet ? vyhledáva? zam?stnáni pro Austrálii

Jobs.com.au ? práce v Austrálii ale také na Novém Zélandu

Jobs guide ? Sprievodca zamestnaním ? preh?adáva nielen pracovné ponuky vo ve?kých centrách ale aj jednotlivé regióny Austrálie regions ? nájdete tu pracovné ponuky zo 160 regionálnych novín.

Bojob ? Práca a zamestnanie v Austrálii

ozfreeonline.com ? Men?í vyh?adáva? ponúk vo?ných pracovných miest

 

?pecializované Vyh?adáva?e pre vybrané zamestnania :

 

Kelly services ? zalo?ené roku 1946 ? úradnícke zamestnania, predaj po telefóne, zamestnania v priemysle , pozície v informa?nej technológii , vedecké pozície, in?inierske zamestnania, finan?níctvo & ú?tovníctvo.

Statistics Jobs zamestnania v ?tatistike Austrália a Nový Zéland

Coaching Jobs -  ponuka práce pre ?portových trénerov v Austrálii.

healthwork.com.au ? práca v zdravotníctve

HealthStaff Recruitment ? sprostredkovate??a práce - lekárske miesta, práca v zdravotníctve, pomocné práce v zdravotníctve, zdravotné sestry a o?etrovatelia ? v?etky slu?by pre klientov ponúkajú zdarma.

Affinity Nursing ? sústre?ujú sa hlavne na zdravotné sestry zo zahrani?ia. ? Ve?a z ich ponúk je ve?mi ?pecifických a nevyskytujú sa  nikde inde. Pozrite si aj ich cestovný program pre zdravotné sestry a sponzorovaný program. - http://www.affinitynursing.com.au/overseas.html

Nursing Jobs vo?né pracovné miesta pre zdravotné sestry v Austrálii.

Research Jobs Australia -  Research and Development Employment Service ? Pracovné miesta vo vedeckom výskume.

Engineering Jobs Australia - portál ?pecializujúci sa na in?inierske  povolania

Australia Teachers ? U?ite?ské zamestnania a ?al?ie vzdelávacie zamestnanecké pozície

Sport Jobs ? vyh?adáva? pozícií v ?portových povolaniach

iTWire ? IT ? po?íta?ové a telekomunika?né zamestnania v Austrálii.

Peoplebank ? IT komputerové joby a sprostredkovanie práce v Austrálii.

Artshub ? práca v divadle , pozície v Austrálskom filmovom, televíznom a rozhlasovom sektore , zamestnanie pre výtvarných umelcov, maliarov  a umeleckých remeslách. Ponuky práce pre hudobníkov, spisovate?ov a publicistov . Pozície v oblasti kultúry, pamiatok , designu a kurátorov umenie.

Travel Jobs ? Práca v cestovom ruchu a turistike.

Leisure jobs Australia ? ponuky na zamestnanie vo fitnes kluboch, gymoch  

Bluecollar  - zvä??a úradnícke pozície v Austrálii od  administra?ných  a? po transport a ?pedíciu.

Just Secretarial Jobs -  ?pecialisti  na prácu sekretárok a administratívne a úradnícke povolania v Austrálii..

 CountingJobs ? prvá austrálska stránka, ktorá sa za?ala ?pecializova? na vo?né miesta pre ú?tovníkov.

MiningCareers.com -  Mining Jobs in Australia Banícke povolania v Austrálii, Práca v bani ? ale i podporné zamestnania ako elektrikári atd.

The Australian Local Government ? Miestne úrady, mestské úrady ? vo?né pozície. Vz?ahujú sane isté ?peciálne pravidlá.

Australian Government Jobs ? ?tátne a vládne úrady,  obrana, armáda , verejné slu?by v Austrálii ? vo?né miesta.

Jobs Government of Western Australia ? Ponuka práce v Západnej Austrálii ?od najvä??ieho zamestnávate?a ? ?tátu.

Christian Jobs -1530 kres?anských zamestnávate?ov ? aj toto tu existuje...

 

Práca na polovi?ných úväzok, príle?itostná práca, krátkodobé zamestnania sezónna práca - Australia:

Hi Wages ? Austrália -  práca na polovi?ný úväzok, príle?itostnákrátkodobá práca.

JOB Australia  - sezónna  práca / zamestnanie v Austrálii pre cudzincov a ?tudentov.

DayWork.com.au ? táto stránka je trochu iná ako ostatné vyh?adáva?e -  je výborná ak h?adáte prácu popri ?kole, alebo druhý job. Ponúka len do?asnú prácu a príle?itostnú prácu na kontrakt a iné krátkodobé ponuky. Potrebuje len brigádu na pár dní ? Alebo h?adáte prácu na ráno, poobedie, ?i chcete pracova? v noci ? toto je stránka pre vás.

Jobmap ? Pracovné prázdniny , brigády ? vebstránka pre turistov a ?tudentov, ktorý si chcú privyrobi? po?as dovolenky

Harvest Labour Services ? práca pri ?atve, zbieranie ovocia a úrody.

 

Povolania pre emigrantov:

Job search Stránka austrálskej vlády ? pracovné miesta v Austrálii.

Working In ? informácie o miestach pre emigrantov  Austrálii, vízach a zamestnaní.

Affinity Nursing ? sústre?ujú sa hlavne na zdravotné sestry zo zahrani?ia. ? Ve?a z ich ponúk je ve?mi ?pecifických a nevyskytujú sa  nikde inde. Pozrite si aj ich cestovný program pre zdravotné sestry a sponzorovaný program. - http://www.affinitynursing.com.au/overseas.html

Study in Australia - ?al?ia mo?nos? ako pracova? v Austrálii

 

U?ito?né linky:

Job Placement Organisations 400 sprostredkovate?ní práce s viac ako 2500 úradmi po celej Austrálii.

Workplace.gov.au ? Vládne informácie ? platy v Austrálii, zmluvy , odmeny, kontrakty,  platby , dovolenky , pracovné podmienky ? a v?etky ostatné pracovné situácie.

Free resume builder  - malý, ve?mi jednoduchý program pre písanie ?ivotopisu priamo na internete ? z austrálskej vládnej stránky ? vhodné najmä pre ?tudentov.

Microsoft Office ? má výborné vzory na stiahnutie na písanie ?ivotopisu, biografie a formálnych listov . Základný ? jednoduchý ?ivotopis, ?pecifický ?ivotopis pre rôzne povolania a ?ivotopis pre rôzne situácie. A v?etko zadarmo. Len nezabudnite skontrolova? v ktorej verzii windows boli pôvodne urobené ? niektoré sa u? nedajú otvori?,,, 

Rady pre uchádza?ov o zamestnanie v Austrálii - Jobs Australia je to ?tátna nezisková organizácia, ktorá pomáha nezamestnaným získa? a udr?a? si prácu. Hlavné v?ak je ,?e tam majú výborné linky...

Australian Taxation Office Austrálsky da?ový úrad

Job Guide ? sprievodca povolaniami

Workplace Ombudsman Ak máte problém oto?te sa na Ombudsmana... 

 

Ak ste ?tudovali v Austrálii dlh?ie ako 2 roky ? full time mô?ete aplikova? o víza ? pozrite si skilled migration visas na www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/880/index.htm.  .

 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |