Moja Austrália

 

          Striedanie ro?ných období je vlastne romantické. Tá príchu? o?akávania nie?oho nového, iného, studeného alebo teplej?ieho. ?lovek sa prechodom iného ro?ného obdobia zbavuje nánosov vecí nahromadených, vecí nepotrebných. Pripravuje sa na nie?o nové, nepoznané. Ka?dé ro?né obdobie ma nie?o do seba, ?i u? je to jese? v podobe rôznych farieb alebo pu?iaca jar ?i biela ?adová pani zima. Mám rád ke? sa cítim ob?as sentimentálne a zasneno a naopak niekedy sa rád trasiem od zimy s predstavou horúceho kúpe?a a vareného vínka u m?a doma...

 

Doma, to slovo e?te stále neobjavené, nepriznané. Pre?o si ?lovek a? v dia?ke uvedomí kam vlastne patrí a kde ma svoje korene? Ja, paradoxne odmietajúci v?etko slovenské a domáce, v sú?asne meniacej sa dobe, ako vlny oceánu, poci?ujem náklonnos? k môjmu domovu a ?udom tam.

 

V Austrálii som si uvedomil, ?o pre m?a znamenajú slová domáci, môj, vlastný. Veci, ktoré som dovtedy pova?oval za veci samozrejmé sa tu stávajú predstavou alebo hodnotou nemerate?né. Zabehané ko?aje vo svete techniky, potravín, drogistického tovaru a ?atstva sa zrazu skon?ili a nasleduje d?ungla plná objavovania a spoznávania, za úsvitu austrálskeho západu slnka. Krok po kroku zis?ujem ako ?aleko a aký odli?ný je tento národ.

 

Po kultúrnom ?oku a po ázijsko-indickom attacku sa ?lovek ocitá v úplne inej spolo?nosti bez zau?ívaných pravidiel a komfortu na aký bol zvyknutý. V meste, kde centru vládne pár mrakodrapov ?ahajúcich sa do vý?ky, s mno?stvom tzv. suburbov, ?o sú vlastne pri?ahlé mestské ?asti, sa cítim ako na prestupnej stanici alebo letisku. Obchod, obchod, fast food, bo?e, ?mesto to?kých kontrastov?. Márne h?adám nejakú historickú pamiatku alebo vec z ktorej aspo? trochu dýcha história. Neuspel som. Milióny ?udí valiacich sa iba za jedným, v dusne kultúrnej, umeleckej a historickej prázdnoty. Odmietam predstavu by? v tejto krajine dlh?ie. Sna?ím sa pozrie? na túto krajinu cez poh?ady austrálskych Aboriginalcov, ktorí pravidelne stoja na uliciach a ?obrú alebo si privyrábajú pouli?ným umením. Tak isto ako ka?dý domorodý kme? aj tento bol rovnako utlá?aný a poni?ovaný, sta?í sa pozrie? do austrálskej histórie. Je to spolo?nos? ?ijúca na vysokej prie?ke konzumu a blahobytu, teda nebolo miesto pre nejaký men?inový národ ?ijúci v e?te v prvotnopospolnej spolo?nosti.

 

     

?udia. ?udia. ?udia v?etkých mo?ných a nemo?ných rás. Zástupy svalnatých, modrookých australanov potetovaných na celom tele ?i rovnako sfarbené austral?anky sa prelínajú na plá?ach austrálskeho kontinentu. ?udia ktorí sú dobrí aj zlí. Moje vyumelkované a naivné predstavy o dokonalom charaktere sa tu rázom zmenili v utópiu. Atmosféra pripomína zhluk atómov rôznych nábojov, ktorí pri strete nará?ajú do seba obrovskou rýchlos?ou. Ve?a ?udí je tu prinútených akceptova? a tolerova? iné etnikum, ne? na aké boli zvyknutí. Táto predstava sa mi pá?i preto?e fa?izmus a nacionalizmus z du?e nenávidím.

 

U? ako malý tretiak som musel vstáva? do ?koly s ve?kým atlasom domnievajúc sa, ?e mi u?ite? v ?om nenájde ?iacku kni?ku. Rozdelenie kontinentov, hlavne mestá, podnebie boli základné veci, ktoré sa vy?adovali a vy?adujú v ka?dom veku. Z hrôzou som ale zistil ?e iba malá ?as? ?udí vie okrem svojho miesta bydliska ?e sa nachádza aj nie?o iné. Mladých ?udí tu ani neláka pozrie? sa do krajín ich predkov. Do Európy. Ni? im nehovorí Grécko, kolíska civilizácie alebo vzne?ený Rím, rodisko umenia. Vzdelanostná úrove? týchto ?udí mnohokrát zo samotnej pú?te alebo lesa sa ve?mi lí?i od európskej. Chýbajú tu ?udia hladní po vedomostiach a súcne h?adajúci odpove? na otázku pre?o. Ak sa v?ak rozhliadneme naokolo zistíme ?e to v?etko ani nepotrebujú. Európsky film o realite a h?adaní pravdy sa tu nahradí kriketom v priamom prenose z rôznych uhlov, obrazy majstrov galérii v Londíne surfom a kvalitná kuchy?a lacným ob?erstvením na ka?dom pol metri.  Rýchle opojenie s nadväzovania známostí opadá, ke? s údivom za?neme zis?ova? ?e známi, ktorí sa e?te v?era stali najlep?í kamaráti, na druhý de? letia domov. Domov do svojej krajiny, z ktorej pri?li z dôvodu ?i u? vzdelaniu alebo chví?kovému rozptýleniu. Taký sk?u?ujúci pocit som e?te neza?il. Nemal som dôvod. Doma je toti? situácia taká akú som ju tam nechal. Poznám ?udí, známych a kamarátov, ktorí cestujú iba prstom po mape a som presved?ený, ?e ke? sa vrátim domov, budem im musie? zobra? pivo v tom istom bare, za tým istým stolom, v tých istých nohaviciach. A ja im ho zoberiem znova v?dy ve?mi rád...

 

Spoznávanie. Prestáva ma te?i? komunikáciu typu odkia? si? aký je tvoj job? ko?ko má? na hodinu? Ko?ko má? rokov? a ?al?ie banálne otázky zoznamovania. V?era sa ma kamarátka z Brazílie spýtala asi tri krát kde robím a ?o. A? som mal chu? si vymyslie? nie?o typu: ?robím pornoherca?, nech sa prelomí tá komunika?ná bariéra ?o stále vládne medzi nami. Niekedy je lep?ie ml?a? a usmieva? sa ako splodi? nie?o nasilu. Spoznávanie. Na ?o? Aby som si potom musel ?íslo vymaza? zo svojho zoznamu ?al?ích odýdených? nie som masochysta!

 

Sklamanie z no?ného austrálskeho ?ivota mi zase raz u?tedrilo facku na dobrú noc. Zábava potia?, pokia? to vyhovuje personálu podniku. Miera zábavy je závislá od miery nálady vyhadzova?ov no?ného podniku. Akonáhle si dovolíte aspo? minimálne prejavi? svoju náladu aj inak ako verbálnym konaním, hne? ste podozrivý. A preto, ?e pochádzam z  národa zo strednej európy, teda z národa patri?ne dobre temperamentne vybaveného, v austrálskych podnikoch nám nechcú porozumie? a máme problém.

 

Austrália je ve?mi dobrá ?kola na spoznávanie rôznych charakterov ?udí. Ak si niekto myslí, ?e u? skon?il s objavovaním seba samého a dokonale pozná aj svoje skryté vlastnosti, tu náhle zistí ?e ?udí je ove?a viac. Podobnos? pováh je ale niekedy prekvapujúco spolo?ná  ale na druhej strane zará?ajúco odli?ná.

 

Prestávam komparova? a prestávam zvyka? si. Existuje iné miesto, kde si zvyka? na ni? diametrálne odli?né a cudzie môjmu srdcu, nemusím. To miesto je stará, dobrá, matka nás v?etkých. Európa.

 

Autor - 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |