Colnica

V?etky nasledovné informácie si pre istotu preverte tu -  Webstránka austrálskej colnice . Adresy colných úradov v Austrálii. 

 

Tovar, ktorý nepodlieha precleniu:

1.TOVAR -  v hodnote A$900 (A$450 pre deti pod 18 rokov) v?ítane dar?ekov, suvenírov, fotoaparátov, elektronického zariadenia, ko?ených výrobkov, parfumov, ?perkov, hodiniek a ?portového vybavenia. Alkohol a tabakové výrobky sem nepatria.Tieto tovary mô?u by?:
Dovezené zo zahrani?ia alebo zakúpené v Austrálii v obchodoch , ktorých tovar nepodliehajú precleniu ? ALEBO ? Tovar za ktorý mô?ete ?iada? spätne vyplatenie dane na základe Turistickej colnej schémy ? ALEBO -  zakúpene v bezcolnej zóne pri návrate.

2. ALKOHOL

Clu nepodlieha 2.25 litrov alkoholických nápojov pre ka?dého pasa?iera star?ieho ako 18 rokov.
3 ? TABAKOVÉ VÝROBKY
250 cigariet
alebo 250 gramov cigár alebo iných tabakových výrobkov pre ka?dého pasa?iera star?ieho ako 18 rokov. Jeden otvorený balí?ek cigariet obsahujúci 25 a menej cigariet je tie? povolený.
Pri prekro?ení ktoréhoko?vek uvedeného limitu, colný úradník vyrúbe da? NA V?ETOK DOVEDZENÝ TOVAR V CELKU V UVEDENEJ SKUPINE.

 
Predmety osobnej spotreby - NOVÉ

Vä??ina predmetov osobnej spotreby ako napríklad nové oble?enie, obuv, predmety osobnej hygieny a kozmetiky ( ale nie parfumy) mô?u by? privezené ako sú?as? bato?iny bez preclenia.

Imigra?né colné ú?avy: Imigrant pri prvom vstupe na austrálske územie, alebo austrálsky ob?an vracajúci sa do Austrálie po dlhom pobyte v zahrani?í má nárok na to aby si priviezol bez cla v?etky osobné predmety a v?etok hnute?ný majetok domácnosti, ktorý vlastnil a pou?íval po?as obdobia minimálne 12 mesiacov bezprostredne predtým ako sa pres?ahoval do Austrálie.

Vrátenie dane z pridanej hodnoty turistom: Pri odchode z Austrálie mô?ete ?iada? o vrátenie dane z pridanej hodnoty. Aby ste mohli ?iada? o navrátene musíte minú? v jednom obchode viac ako $300 (v?ítane dane z pridanej hodnoty ? DPH -  v Austrálii je to GST) a musíte predlo?i? blo?ek ako doklad o kúpe. Tovar nesmie by? zakúpený skôr ako 30 dní pred odchodom. Tento tovar musíte vzia? so sebou na palubu lietadla v príru?nej bato?ine, ale ?perky a ?aty mô?ete ma? i na sebe. Colnému úradníkovi musíte prelo?i? originálny nákupný blo?ek, pas a letenku s palubnou vstupenkou.
Vy?iadanie dane z pridanej hodnoty je mo?né len 30 minút pred odletom. Na druhú stranu na rozdiel od iných turistických nákupných schém vä??inu  tovarov ako je napríklad oble?enie, fotoaparáty a kamery mô?ete za?a? pou?íva? u? pre odletom z Austrálie.
Existuje tzv. ?mokré vrátenie dane? ? ?WET refund? a tento predstavuje 14.5 percent pôvodnej ceny vína, o ktorý mô?ete za?iada? pri vývoze vín. GST - ?o je 10 percent z ceny tovaru ? austrálsku da? z pridanej hodnoty pri návrate si vypo?ítate takto ? prede?te celkovú sumu nákupu jedenástimi. 

Príklad:
Celkový nákup bol $660 z ?oho kamera stála ($460) a víno ($200). Dostanete nazad $89 ? to jest GST predstavuje $60 a ?mokré vrátenie dane? ? ?WET refund? na víno je $29.
Výhodou je, ?e ak nakúpite aj nieko?ko lacnej?ích tovarov v tom istom obchode, naraz ?i nieko?ko razy po?as obdobia posledných 30 dní pobytu v Austrálii a celková suma presahuje alebo je presne $300 (v?ítane GST) mô?ete ?iada? o návrat dane z pridanej hodnoty.Budete v?ak musie? po?iada? predávajúceho aby Vám vystavil jednu spolo?nú ú?tenku na v?etok tovar. Mô?ete prelo?i? ú?tenku i z viacerých obchodov za predpokladu, ?e v?etky budú presahova? $300.( a tovar budete ma? pri sebe v príru?nej bato?ine)
Na blo?ku z obchodu musí by? jasne napísané da?ový doklad -  'tax invoice'  a ?íslo firmy -  Australian Business Number (
ABN)
spolu s vyzna?enou cenou v?ítane GST (dane z pridanej hodnoty).Na ú?tenke musí by? e?te popis tovaru a meno predajcu a dátum, kedy bol nákup uskuto?nený.
Pri nákupe preto povedzte, ?e tovar vyvá?ate a tým pádom
potrebujete vystavi? riadnu ú?tenku. Da?ové doklady nad  $1000 musia obsahova? i ?al?ie informácie ako napríklad meno a adresu nakupujúceho.

Doklady ktoré potrebujete dolo?i? colníkom , ak chcete ?iada? o vrátenie dane pri vývoze tovaru z Austrálie:
1.Originálnu ú?tenku na $300 a viac austrálskych dolárov
2.Vá? pas
3. Va?u palubnú vstupenku  

Viac informácii získate na Austrálskom Colnom úrade - CUSTOMS 

Telefón: V Austrálii - 1300 363 263 toto ?íslo mô?ete vola? odkia?ko?vek v?dy budete plati? len cenu miestneho hovoru.
Mimo Austrálie - 61 2 6275 6666
Internet: http://www.customs.gov.au
Email: information@customs.gov.au 

U?ito?né fakty: Va?a bato?ina mô?e by? pri príchode röntgenovaná ? toto by v?ak nemalo ma? vplyv na filmy v kamere alebo fotoaparáte. Ak deklarujete nejaký tovar, to e?te neznamená ,?e Va?a bato?ina nebude e?te ?alej prehliadaná.
Ak beriete lieky mali by ste kontaktova? ambasádu alebo konzulát krajiny, ktorú plánujete nav?tívi? u? pred odchodom, aby ste sa uistili, ?e lieky a mno?stvo liekov, ktoré beriete so sebou je v tejto krajine povolené dová?a?.
Vyvá?a? lieky ktoré sú vydávané na predpis a vz?ahuje sa na nich
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) a neslú?ia na Va?e osobné pou?itie alebo na pou?itie osoby, ktorá cestuje s Vami je trestné.
Viac informácii nájdete na http://www.medicareaustralia.gov.au. 

Pri príchode do Austrálie musíte deklarova? nasledovné:
1.Finan?nú hotovos? v hodnote $A10000 a viac alebo jej ekvivalent v cudzej mene ? to platí aj pri odchode z krajiny.
2.Akýko?vek ?ivo?í?ny ?i rastlinný materiál alebo predmety vyrobené z ich ?astí.
3.V?etky potraviny v?ítane ?erstvých, su?ených, konzervovaných a mrazených.
4. Výrobky alebo suveníry z chránených ?ivo?íchov a rastlín v?ítane : kaviáru, tvrdých koralov (i ?ierneho koralu) ve?kých mu?lí - giant clam shells - (latinsky Tridacna gigas), ?ivé orchideje, aligátor, krokodíl ? v?ítane gavialov a kajmanov, dravých zvierat ako leoparda, tigra, jaguára, slonov ? ?peciálne slonoviny, hadov, ja?terov a goán (monitorov), nosoro?cov, zebier a ve?rýb. 

Pri odchode z Austrálie musíte deklarova? nasledovné:
1. Akýko?vek ?ivo?í?ny ?i rastlinný materiál ? V?ítane vtákov a ich vajec, rýb, plazov a hmyzu, rastlín a semien ?i ich derivátov.
2. Výrobky z chránených ?ivo?íchov a rastlín v?ítane : tvrdých koralov, ve?kých mu?lí - giant clam shells - (latinsky Tridacna gigas), ja?terov a ve?rýb.

3. Finan?nú hotovos? v hodnote $A10000 a viac alebo jej ekvivalent v cudzej mene.
4. Strelné zbrane a munícia ? Musíte získa? ?Povolenie k vývozu zakázaných tovarov? od Austrálskeho colného úradu v predstihu pred ich exportom.
5. Staro?itnosti ? v?ítane napríklad umelecké diel, známok, mincí, archeologických nálezov, minerálov a
vzoriek atd. ? plný zoznam nájdete na tejto webstránke:  www.dcita.gov.au
 

Informácie oh?adne dovozu konkrétnych potravín, rastlinného materiálu alebo produktov ?ivo?í?neho pôvodu nájdete na www.aqis.gov.au/whatcanti 

Rýchle linky:
Pre výpo?et vý?ky cla a dane z pridanej hodnoty cho?te na stránku http://www.customs.gov.au/site/page.cfm?u=4752#1

Cestovné Tipy:

A. Prekontrolujte si posledné cestovné rady a upozornenia pre cie? va?ej cesty.
B. Zabezpe?te si primerané cestovné poistenie, ktoré pokryje pobyt v nemocnici a odvoz.
C. pred cestou do problémových oblastí zaregistrujte svoju cestu ? viac informácii na  ?
register your travel and contact details online?  alebo na miestnej Austrálskej ambasáde ? Australian embassy, high commission or consulate? hne? po príchode, aby Vás mohli okam?ite kontaktova? v prípade nutnosti.
D. Dodr?iavajte zákony. Ambasáda nemô?e zmeni? miestne zákony a to ani v prípadoch, ke?  sa miestne právo javí ako omnoho tvrd?ie ako Austrálsky ?tandard.
E. Preverte si ?i nepotrebuje vystavi? vstupné vízum pre krajiny, ktoré hodláte nav?tívi? alebo ktorými len prechádzate. 
F. Urobte si dve kópie pasu, poistky, cestovných ?ekov, kreditných kariet atd. .Jednu kópiu vezmite so sebou a ulo?te si ju separovane od originálov. Druhú kópiu nechajte doma, u niekoho koho mô?ete v prípade potreby rýchlo kontaktova?.
G. U svojho lekára si preverte, ?i pre nepotrebujete zao?kova? alebo existujú iné zdravotné riziká v cieli va?ej cesty. 
H. Prekontrolujte si zahrani?né zákony oh?adne cestovania s liekmi.
I. Vá? pas musí ma? platnos? e?te minimálne pol roka.
J. Ak mate dvojité ob?ianstvo preverte si, ?i  to má nejaký vplyv na va?u cestu. Viac na -
dual nationality 

Italian design - scarves,

shawls and textile

accessories, beautiful materials

and premium quality.

www.zahara.com.au

Mluvíme ?esky. 


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|