Po?tovné na Slovensko:

Poh?adnice a blaho?elania : $1.20  Doba doru?enia 5-6 pracovných dní
!Nezabudnite obálku ozna?i
? nápisom CARD ONLY!
Listová zásielka letecky max. váha 50g : $1.85 Doba doru?enia 5-6 pracovných dní
Listová zásielka letecky váha 50g ? 125g : $3.70 Doba doru?enia 5-6 pracovných dní
Listová zásielka letecky váha 125g ? 250g : $5.55 Doba doru?enia 5-6 pracovných dní
Listová zásielka letecky váha 250g ? 500g : $11.10 Doba doru?enia 5-6 pracovných dní

Aj ke? zásielka vá?i menej ale je vä??ia ako 260mm x 360mm, hrub?ia ne? 20mm alebo ?a??ia ne? 500g je pova?ovaná za balík.

ECI Documents ? Listy a dokumenty zasielané mezinárodným po?tovým kuriérom - $38.50 Doba doru?enia 2-3 pracovné dni
Mezinárodná  expresná po?ta /Express Post International/ ve?kos? obálky C5 - $11.00 Doba doru?enia 4-5 pracovných dní.
Mezinárodná  expresná po?ta /Express Post International/ ve?kos? obálky B4 /t.j. trocha vä??ia ne? A4 /klasický kancelársky papier/ $16.50 Doba doru?enia 4-5 pracovných dní.
Mezinárodná  doporu?ená / rekomando/ po?ta  /Registered Post International/ ve?kos? obálky DLE $10.50 Doba doru?enia 5-6 pracovných dní
Mezinárodní  doporu?ená / rekomando/ po?ta  /Registered Post International/ ve?kos? obálky B4 /t.j. trocha vä??ia ne? A4 /klasický kancelársky papier / $17.00 Doba doru?enia 5-6 pracovných dní

 

Balíky:

Váha do 250g : Letecky $9.75 Námorne: $6.00 Express Post International $62.00, ECI Documents $38.50, ECI Merchandise $45.50,
Váha do 500g : Letecky $16.50, Námorne: $9.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $38.50, ECI Merchandise $45.50,
Váha do 750g : Letecky $23.25, Námorne: $13.00,  Express Post International $62.00, ECI Documents $48.00, ECI Merchandise $55.00,
Váha do 1000g : Letecky $30.00,Námorne: $16.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $48.00, ECI Merchandise $55.00,
Váha do 1250g : Letecky $36.75,Námorne $20.00,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50
Váha do 1500g : Letecky $43.50,Námorne $23.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50
Váha do 1750g : Letecky $50.25,Námorne $27.00,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50
Váha do 2000g : Letecky $57.00,Námorne $30.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50

Dále uvádime len uká?ky jednotlivých váh pro orientáciu:

Váha do 3000g : Letecky $73.80,Námorne $37.50,  Express Post International $78.80, ECI Documents $79.50, ECI Merchandise $86.50
Váha 3510-4000 g : Letecky $90.60,Námorne $44.50,  Express Post International $95.60, ECI Documents $113.50, ECI Merchandise $120.50
Váha 5001-5500 g : Letecky $115.80,Námorne $55.00,  Express Post International $120.80, ECI Documents $156.00, ECI Merchandise $163.00
Váha 6500-7000 g : Letecky $141.00,Námorne $65.50,  Express Post International $146.00, ECI Documents $156., ECI Merchandise $163.00
Váha od 8.51kg do 9kg : Letecky $174.60,Námorne $79.50,  Express Post International $179.60, ECI Documents $198.50, ECI Merchandise $205.50
Váha od 10.01kg do 10.5kg: Letecky $199.80,Námorne $90.00,  Express Post International $204.80, ECI Documents $241.00, ECI Merchandise $248.00
Váha od 12.51kg do 13kg: Letecky $241.80,Námorne $107.50
Váha od 14.51kg do 15kg: Letecky $ $275.40,Námorne $ $121.50
Váha od 19,51kg do 20kg: Letecky $359.40,Námorne $156.50,  Express Post International $359.40, ECI Documents $368.50, ECI Merchandise $375.50

Okrem v?eobecných zákazov zasielania zásielok s ur?itým obsahom / výbu?niny, jedy, azbest, pornografie/sú tu ?pecifické obmezenia platiace len v Slovenskej republike.
Pozor na zdanenie ? ke? uvediete cenu zásielky vy??iu ne? 300 Sk, mô?e podliehat zdaneniu.
Dary ni??ej hodnoty ne? 5000 Sk nevy?adujú dovozné povolenie.

Obmezenia:
Zasielanie po?tových známok ? zásielka nesmie obsahova? viac ne? 100 známok v celkovej hodnote 1000 Sk a tieto dary sú obmezené na 3 ro?ne.
Zasílanie pou?itého ?atstva a obuvi ? smiete zasiela? iba vlastné odevy a obuv, pokia? cestujete,pracujete,?i ?ijete v Austrálii alebo ide o ?atstvo zdedené.
 

Slovenká republika dalej zakazuje zásielky s nasledovným obsahom:
Alkohol,
Hra?ky,
Topánky,
Elektrické spotrebi?e,
Vzácne kovy,
Re?azové listy,
Reprodukcie bankoviek alebo i designy, které ich napodobujú,
Lístky Lotérie,
Sarín
 

Pre podrobnej?ie informácie kontaktujte Slovensky po?tový urad
Alebo austrálsku po?tu http://www.austpost.com.au/


 

 


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|