Ak bývate/bývali ste do?asne
v Austrálii, mô?ete tu ma? peniaze o ktorých netu?íte

         

Vyh?ada? akéko?vek stratené peniaze v Austrálii mô?ete,ak si kliknete na linku unclaim money in Australia na stránke Australian Securities and Investments Commission.

Len napí?te svoje meno a h?adajte.Skúste najprv len priezvisko,alebo aj len krstné meno. Peniaze vám mohli osta? po príbuzných, sú tam nevybraté ú?ty z bank, pois?ovní, rôznych spolo?ností a firiem, poistky at?. Ve?a austrál?anov tam na?lo tisícky dolárov, o ktorých ani netu?ili. Posledné ?tatistiky z  ASIC ukázali,?e tam e?te stale majú nevybratých $490.8 miliónov dolárov /z 28 apríla  2008/.

 

Tak isto je mo?né preh?adáva? na internete pozostalosti ?Deceased Estates and Beneficiaries?. Napríklad NSW Public Trustee má webstránku Lost Dollars . Nachádza sa tam ve?ké mno?stvo pozostalostí, kde sa Public Trustee nepodarilo nájs? najbli??ích príbuzných alebo iných dedi?ov. A sú tam státisíce nevy?iadaných dolárov.

Preh?adajte tie?: ACT Public Trustee,

Public Trustee of Queensland,

Department of Treasury, Western Australia

South Australian Treasury and Finance

State Revenue Office, Victoria

 

Ove?a vä??í balík stratených pe?azí na vás ?aká na starých zabudnutých ú?toch superannuation. Sedí tam $11.9 miliárd dolárov. Austrálsky da?ový úrad registruje v?etkých ?lenov. Ak teda h?adáte zmiznuté superannuation, definitívne cho?te na SuperSeeker, táto webstránka je vlastnená  ATO ? Australian Taxation Office - austrálsky da?ový úrad. Budete musie? uvies? svoje da?ové ?íslo -  tax file number a datum narodenia.

Ak ste tu zarobili po?as Vá?ho pobytu viac ako $A450 za mesiac, Vá?
zamestnávate? bol pod?a zákona povinný odvies? peniaze na  "superannuation" account. Tieto
peniaze si mô?ete bez problémov da? previes? do zahrani?ia.Mô?ete si o tom zisti? viac na Departing Australia Superannuation Payment
(DASP), a na  Australian Taxation Office's
superannuation website.

Ak chcete v Austrálii pracova? musíte aplikova? o  tax file number (da?ové ?íslo).


O da?ové ?íslo mô?ete aplikova? po internete:

Ak ste v Austrálii len prechodne:
A http://www.ato.gov.au/individuals/content.asp?doc=/content/38760.htm

Ak ste v Austrálii natrvalo a ste rezidentom
B -
http://www.ato.gov.au/individuals/content.asp?doc=/content/41612.htm

Najdôle?itej?ie základné informácie o daniach v skratke
najdete na : http://www.ato.gov.au/individuals/pathway.asp?pc=001/002/006&mfp=001/002&mnu=1215#001_002_006


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|