S?AHOVANIE DO AUSTRÁLIE:

PRIEMERNÝ TÝ?DENNÝ ZÁROBOK PRE ZAMESTNANCOV:
Teritórium hlavného mesta Austrálie: Mu?i $1,275.60 / ?eny $1,077.10
Nový Ju?ný Wales: Mu?i / ?eny $843
Severné teritórium: Mu?i / ?eny $735

Queensland: Mu?i $980.10 / ?eny $620.90

Ju?ná Austrália:  Mu?i $1033.60 / ?eny $913.60

Tasmánia: Mu?i $829.00 / ?eny $585.60

Viktória: Mu?i $983.45.0% / ?eny $644.6

Západná Austrália: Mu?i $1,014.7 / ?eny $564.70
 
  
Základné informácie o Austrálskom právnom systéme ? nájdete na stránke austrálskej vlády ?Austrálske Právo? - http://law.gov.au/accesspoint?ction=menuHome  Ak sa dostanete do problémov - Polícia, súdy  a ve?a ?tátnych úradov zaru?ujú slu?by tlmo?níka. Ak máte problém porozumie? ?omuko?vek oficiálnemu ? ?iadajte tlmo?níka. Odporú?ame to urobi? i vtedy, ak mate pocit, ?e viete dobre anglicky. Vyhnete sa prípadných chybám, získate viac ?asu na odpove? i rozmyslenie, ak dostanete tú istú otázku 2x at?.   Austrál?ania jazdia po  ?avej strane vozovky. Ubezpe?te sa, ?e poznáte v?etky austrálske dopravné zna?enia predtým ako tu za?nete jazdi?, preto?e sú  ur?ité rozdiely medzi ?eskými - slovenskými a austrálskymi zna?kami. Verejná doprava ? ak nie ste austrálsky permanent resident musíte plati? celý lístok.  

Austrália je pova?ovaná za krajinu pomerne bezpe?nú pre turistov, zahrani?ných ?tudentov a tak isto obyvate?ov. Austrália je teplej?ia ako Európa ale, v rozpore s  rôznymi cestovnými bro?úrkami, nie je tu horúco v?ade a v ka?dom ?ase.  V zime ak ste na juhu a v centrálnych vnútrozemských regiónoch, teplotu mô?u klesnú? aj na nulu.
Hoci sneh padá zvy?ajne len v Snowy Mountains, v Tasmánii ale i v Blue Mountains, ktoré sa nachádzajú hne? za Sydney, mô?e tie? nasne?i? ?  pár centimetrová snehová pokrývka cez zimu v Katoombe nie je ni? nezvyklé.

Informácie o tom ako zosta? legálne ?i? v Austrálii -  Staying Legally in Australia a legálne pracova? v Austrálii - Working Legally in Australia a informácie o seminároch a výstavách Australia Needs Skills Expos   Ako získa? vstupné vízum a zosta? v Austrálii ako ?tudent -  Students - Visas & Immigration   Aký je rozdiel medzi do?asným a trvalým vstupným vízom do Austrálie:  

TEMPORARY VISA ? DO?ASNÉ VÍZUM:

Je ur?ené pre:
1.Turistov ? ?udí, ktorí nav?tívia Austráliu kvôli prázdninám, rekrea?nému pobytu, nav?tívi? príbuzných alebo priate?ov, alebo pre iný krátkodobý dôvod nespojený s výkonom zamestnania. Turisti majú po?iada? o Turistické vízum -  Tourist visa (subclass 676) alebo o sponzorované rodinné vízum ? pri náv?teve príbuzných Sponsored Family Visitor visa (subclass 679) alebo Electronic Travel Authority (ETA) Formuláre si mô?ete stiahnu? aj z internetu z nasledovnej webstránky : Tourists
2. Pracovné prázdniny
? pre ?udí, ?o si chcú zarobi? po?as prázdnin -Working Holiday Makers alebo sezónnou prácou v po?nohospodárstve a pri ?atvách  - Harvest Trail - Overview , Formuláre si mô?ete stiahnu? aj z internetu z nasledovnej webstránky :Working Holiday Makers

3. Biznis
? pre podnikate?ov, obchodníkov a investorov - Business visits, biznis vízum  napríklad na zalo?enie firmy v Austrálii, vies? nový alebo existujúci podnik ?i firmu alebo investova?.
Tieto víza mô?u by? do?asné alebo  trvalé - Business Development - Provisional - do?asné, roz?irovanie obchodu/marketing -  trvalé  
4. Sponzor - Informácie o sponzoroch pre obchodné vz?ahy - Business Development Sponsorship. Sponzorom je austrálska vláda alebo jednotlivé austrálske ?táty ?i regióny a sponzoruje sa v kategóriách: Majite? firmy, manager /úradník a investor.
5.Profesionálne pracovné vízum
- profesie  Workers  alebo ur?ité povolania ? profesionáli a vyu?ení migranti Professionals and other Skilled Migrants
Formuláre si mô?ete stiahnu? aj z internetu z nasledovnej webstránky : Professionals and other Skilled Workers   Event Organisers and Participants ? vízum pre organizátorov a ú?astníkov rôznych podujatí ? kultúrnych, ?portových a spolo?enských Special Activities ? vízum pre ?peciálne aktivity ? profesionálne, kultúrne a sociálne alebo lie?ebné pobyty. Employer Sponsored Workers - vízum pre pracovníkov sponzorované zamestnávate?om Doctors and Nurses vízum pre lekárov a sestri?ky Employers ? Informácie o pracovných vízach a sponzorstve pre zamestnávate?ov Regional Employment ? Informácie o zamestnaní a o príle?itostiach v regiónoch  
 
PERMANENT VISA - PERMANENTNÉ VÍZUM:
Family Members
- Informácie o vízach pre príbuzných ob?anov a permanentných obyvate?ov Austrálie

Refugee or Humanitarian Entrants
- Informácie o ute?eneckých vízach
Returning Residents - Informácie o vízach pre bývalých permanentných obyvate?ov Austrálie
Workers
- Informácie o vízach pre zamestnancov a o ?iadúcich povolaniach

Business People
- Informácie o vízach pre podnikate?ov
Australian Capital Territory (ACT)
Skilled and Business Migration Strategy ? Teritórium Hlavného mesta Austrálie ? Emigra?ná Stratégia pre kvalifikované profesie a biznis

Business Migration
- Informácie o vízach pre podnikate?ov

Skilled Migration
- Informácie o vízach pre ?iadané profesie a kvalifikácie

Employer Sponsored Migration
- Informácie o zamestnávate?mi sponzorované víza
 
Registrácie a licencie
? Ak plánujete v Austrálii pracova? vo svojom povolaní, mali by ste by? vedomí, ?e výkon ur?itých povolaní je regulovaný registráciou alebo licenciou.
 
Australian Skills Recognition Information (ASRI)
- Informácie o uznávaných kvalifikáciách
National Office of Overseas Skills Recognition ? Národný úrad uznávania zahrani?ných kvalifikácií Trades Recognition ? Uznávanie kvalifikácie v remeslách  
Citizenship Applications
- Informácie o ?iadosti o ob?ianstvo
  

Urazi? Austrál?anov sa Vám mô?e podari? aj bez toho, aby ste to vedeli:
 
1.Vä??ina udalostí sa v Austrálii za?ína na?as a me?kanie, obzvlá?? v biznise, je pova?ované za neslu?né.
2. Úplatky sú absolútne neakceptovate?né a protizákonné. Ak sa pokú?ate ponúknu? úradníkovi peniaze mimo oficiálnych poplatkov, konáte protizákonne.
3. ?akanie v rade - v?dy sa postavte na koniec radu a ?akajte kým neprídete na rad. Toto pravidlo platí v?ade takmer bez výnimky
(Tieto pravidlá sme prevzali z Austrálskej literatúry ? vo v?eobecnosti platia ale z?aleka nie tak prísne ako je tu uvedené, aspo? vo ve?kých mestách ur?ite nie. Z na?ej skúsenosti vieme, ?e v ?echách a na Slovensku sú ?udia ove?a dochví?nej?í ne? v Austrálii)

V Austrálii sa takmer ka?dý oslovuje krstným menom. Pou?ívanie oslovenia ako "Mr.", "Mrs." alebo "Miss", ?i pou?ívanie priezviska je ve?mi zriedkavé. Zvy?ajne sa tak deje len:
1.na súde 2. medzi politikmi (pre týchto platia výnimky vo v?etkých hore uvedených pravidlách ? nie ?e by sa to u nich nepova?ovalo za drzé, ale pri politikoch sa tomu proste nikto ne?uduje) 3. medzi ?tudentmi pri oslovovaní u?ite?ov . Pre mnohých Austrál?anov je alkohol neodmyslite?nou sú?as?ou spolo?enských stykov. Ak ste pozvaní na barbecue BBQ (opeka?ku), ?i party, slu?í sa prinies? nejaký alkohol, ale ak chcete, mô?ete namiesto f?a?e prinies? dezert, kvety, ?i nejaký iný dar. 


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|