Medzinárodný ?tudenti v Austrálii v ?íslach:

Historicky je vä??ina Austrálskych medzinárodných ?tudentov pôvodom z Ázie. Napriek tomu rastie po?et ?tudentov z Ameriky a Európy. (Najrýchle?ie údajne rastie po?et ?udí prichádzajúcich z bývalého ?eskoslovenska.)  Tu sa od roku 2000 zvý?il po?et prihlá?ok o 35-40%. Sem patrí Kolumbia,Nórsko, Bangladé?, ?eská a Slovenská republika a Brazília.


Nepodarilo sa nám ?ial dosta? k najnov?ej oficiálnej vládnej ?tatistike a tak uvádzame len tú z. r. 2000.

V?etky krajiny dohromady 188 277
Ázia       155 577
Európa   13 993
Amerika   8 821
Afrika      3 128
Oceánia   2 877


Ázia:
Singapore          20 886
Hong Kong        20 739
?ína                  14 948
Malajzia            19 602
Indonezia          17 868
Ju?ná Kórea      11 485

India                 10 572
Japonsko          10 220
Etc.

Európa:

?eská & Slovenská Republika     2 194
Norsko                                      2 132

United Kingdom                         1 473
?védsko                                    1 301
Nemecko                                  1 191
Etc.

Amerika:

USA                                         3 487
Brazília                                     1 928
Kanada                                     1 378
Kolumbia                                  1 250
Etc.

Afrika:
Ke?a     674
Ju?ná Afrika  653
Etc.

Oceánia
Fid?i                             1 076
Papua Nová
Guinea        1 067

?al?ie detaily nájdete na vládnej stránke.
 


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|