Telefóny v Austrálii


Ties?ové volanie  - 000

Toto zjednotené ?íslo je pre políciu, po?iarnikov a prvú pomoc. Namiesto tónu budete po?u? nahraný záznam : "You have dialled emergency triple zero. Your call is being connected."
Na telefónne ?ísla za?ínajúce 1800 mô?ete vola? zdarma.
Na telefónne ?ísla za?ínajúce 1300 mô?ete vola? za cenu miestneho hovoru.
Telefónne ?ísla za?ínajúce 19 ? sú platené slu?by a oby?ajne  ú?tujú viac ako je cena normálneho hovoru. Tieto sluby sú zvy?ajne horoscopy, informácie o po?así, financiách, správy at?.
Zoznam domácich telefónnych staníc: Biele stránky - White Pages 
Zoznam firemných telefónnych staníc: ?lté stránky - Yellow Pages
V S
ydney existujú aj Ru?ové stránky -  Pink Pages ? Malý zoznam lokálnych firiem v jednotlivých ?tvrtiach.
Verejné telefóny ? V Austrálii existuje hustá siet verejných telefónov. Miestny telefonát stojí od 40 centov. Vä??ina miestnych telefonátov zo domácich telefónov stojí od  20 to 25 centov.
Verejné telefóny sú na mince a predplatené telefónne karty ? a ?asto len na karty. 
Telefónovanie do Austrálie zo zahrani?ia:
Najprv treba vyto?i? predvo?bu na Austráliu -  61 a potom miestny kód bez nuly
V Austrálii sú len 4 miestne kódy:
(02) Centrálny Východný Región pokrívajúci New South Wales, Australian Capital Territory ? territorium hlavné ho mesta a niektoré hrani?né oblasti Viktórie a Queenslandu.
(03) Juhovýchodný Región pokrívajúci Viktóriu, Tasmániu a niektoré hrani?né oblasti New South Wales.
(07) Severovýchodný Región pokrívajúci Queensland a niektoré hrani?né oblasti New South Wales.
(08) Centrálny a Západný Región pokrívajúci Západnú Austráliu, Northern Territory, South Australia and some New South Wales border areas

?i?e pri volaní zo zahrani?ia to bude 2 namiesto (02) 3 namiesto (03) atd. A potom vyto?te potrebné ?íslo. 

Telefónne spolo?nosti pre mobilné telefóny v Austrálii:
Digitálna sie? nepokríva celú Austráliu. 

3 www.three.com.au ? skuto?ne mô?eme odporu?i?, výborné slu?by ? ale nepokríva ve?ké ?asti územia.
AAPT Cellular One Ltd www.aapt.com.au
Austar Mobile www.austarmobile.com.au
B Digital www.bdigital.com.au
Boost www.boost.com.au
Cellhire Australia Pty Ltd www.cellhire.com
Crazy Johns www.crazy johns.com.au
Digiplus www.digiplus.com.au
Fone Zone www.fonezone.com.au
Globalstar Australia Pty Limited  www.globalstar.com.au
Just Prepaid Mobile www.justprepaidmobile.com.au
Mobile Innovations www.mobileinnovations.com.au
Oneway Communications Pty Ltd www.oneway.com.au
Optus Communications www.optus.com.au
Orange www.orange.net.au
People Telecom Ltd www.peopletelecom.com.au
PowerTel www.powertel.com.au
Primus Telecommunications www.primus.com.au
Revolution Telecom www.revtel.com.au
SIMplus Mobile Pty Ltd www.SIMplus.com.au
Southern Cross Mobile www.scmobile.com.au
Telecall www.telecall.com.au
Telecorp Ltd www.telecorp.com.au
Telstra MobileNet www.telstra.com.au
Think MOBILE www.thinkmobile.com.au
Unison Mobile www.unisonmobile.com
Virgin Mobile www.virginmobile.com.au
Vodafone www.vodafone.com.au 

Alebo si pozrite sami na  -  http://toolkit.acma.gov.au/mobile/csp.htm

Na porovnanie jednotlivých ponúk chodte na:
PhoneChoice.com.au www.phonechoice.com.au
Mobility magazine -  http://www.mobility.com.au/  

U?ito?né informácie o bezpe?nosti mobilov a ?o robi?,ke? vám ukradnú mobil? Mind your mobile - http://www.amta.org.au/aoi.asp?ID=Lost_and_Stolen   


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|