SUDOVJAN

E?te pred príchodom Sudovjanu sa nám podarilo urobi? 
malé interview s jedným
 z jeho ?lenov - pánom Tomá?om Drábekom
 
í      Mô?ete nám bli??ie predstavi? Vá? repertoár? 
Jsme cimbálová muzika - hrajeme tedy v?t?inou lidovky 
(pokud se ve?erní program nezvrhne jiným sm?rem). 
Proto?e pocházíme z Uherského Hradi?t?, ná? 
repertoár je postaven hlavn? na písni?kách 
z okolí - slováckého Dol?ácka, Kopanic, 
moravsko-slovenského pomezí. 
Hrajeme ale spoustu v?cí ze Slovenska,
 ?ech, n?co z Ma?arska a dále na východ. 
Mám dojem, ?e p?i ka?dém vystoupení (a je?t? 
více p?i hraní ve vinném sklep?), doká?eme sami 
sebe p?ekvapovat novými písni?kami (teda alespo?
 jeden by je v?dycky m?l znát ...). Tak?e kone?ná
 odpov?? - ná? repertoár je tak ?iroký, ?e sami
 nedohlédneme jeho konce.
 
í Ako ste sa dali dokopy a ako dlho u? spolu vystupujete? 
Hráli jsme spolu kdysi jako d?ti a teenage?i. Pak jsme 
se roze?li do ?kol a za prací r?zn? po sv?t? 
a asi p?ed p?ti lety se zase dali dohromady. 
Mezitím ka?dý z nás hrál s jinými kapelami. 
Tento stav vlastn? trvá stále - ka?dý z nás hraje 
soub??n? n?kde jinde.Jsme samoz?ejm? amaté?i, 
krom? muziky máme svá "seriózní zam?stnání".
 
í Budete predáva? aj Va?e Cd?ka? Ak áno, ko?ko 
budú stá?? 
Budeme prodávat jedno CD (teda více kus? toho 
jednoho). Cenu p?edpokládám kolem 20 dolar?.
 
í Máte isto nabitý program,ale ak by Vás niekto 
chcel po?as doby,?o tu budete pozva? na 
súkromnú party, alebo si s Vami dohodnú? 
stretnutie, koho by mal kontaktova?? 
Máme opravdu dost plný program, hlavn? díky 
cestování. Pokud se s námi n?kdo bude 
chtít potkat, nejlep?í zp?sob je samoz?ejm? 
v rámci plánovaných akcí podle programu. 
Jinak m?j mail je drabek.mail@seznam.cz. 
Ale moc prostoru pro dal?í hraní tam nevidím
 
í Te?íte sa do Austrálie? A bol tu u? niekto z Vás 
predtým? 
T??íme se, v Austrálii nikdo z nás je?t? nebyl.
 
í V ktorých krajinách okrem Austrálie ste e?te 
vystupovali a ako na Vás tamoj?í diváci reagovali? 
Jako Sudovjan jsme cestovali spí?e v Evrop? 
(p?ed m?sícem jsme se vrátili z festivalu v Polsku). 
Reakce bývají vesm?s velmi pozitivní, 
v?t?inou nás zvou zase. Te? práv? 
?e?íme dal?í pozvání k váno?ním koncert?m ve Francii. 
Na?ím amatérským statutem je dáno, ?e ka?dé 
cestování je vybojováno na úkor práce a rodiny.  
Pokud nechceme mít na Nový rok kufry 
p?ede dve?ma, asi n?jakou dobu z?staneme doma  ...

POSLECHNETE SI SUDOVJAN ? KLIKN?TE NA NÁZEV

SKLADBY:

 

Audio ukázky ve formátu .mp3:

V Kop?anskom rybní?ku

Za horama d?dina

Darmo ?a mami?ko

R??a

Dív?a, dív?a, la?tovi?ka

Moja milá, moja milá

Zahraj n? muzika pekn?

Po kalí?ku, po kalí?ku

?ivijó

 

Video ukázky ve formátu .avi:

Video ukázka 1 (11,5MB)

Video ukázka 2 (4,11 MB)

Video ukázka 3 (7,22 MB)

Cimbálová muzika Sudovjan vznikla p?ed p?ti lety v centru Moravského Slovácka Uherském Hradi?ti. Její ko?eny vedou hluboko do osmdesátých let, kdy se její ?lenové za?ali potkávat v r?zných d?tských lidových muzikách. ?asté spole?né muzicírování jim z?stalo i v pozd?j?ích letech, ob?asné potkávání se nad muzikou v?echny ú?asn? bavilo a tento pocit se p?ená?el i na jejich poslucha?e.Zá?itky ze spole?ného hraní vyústily v nutnost scházet se a ?tvo?it? pravideln?. Posledních p?t let m??ete muziku potkávat na koncertech a festivalech doma i v zahrani?í. Jejím nejoblíben?j?ím p?sobi?t?m je prost?edí vinných sklep?, kde jsou poslucha?i nejblí?e a v?ichni mohou spole?n? pro?ívat lidovou píse?. 

Muzika se zam??uje jak na klasickou interpretaci lidových písní (podle podání starých hudc?), tak na jejich um?lecké úpravy. P?irozeným zdrojem repertoáru je Slovácké Dol?ácko, zejména okolí Uherského Hradi?t? se svým nep?eberným bohatstvím lidové písn?. Záb?r muziky je ale mnohem ?ir?í a zahrnuje nejen tém?? v?echny regiony Moravy, ale sahá a? na Slovensko a ob?as je?t? dál.

Cimbálová muzika Sudovjan je oce?ována pro instrumentální a p?vecké kvality svých ?len?, znalost regionálního podání lidové písn? a p?irozenou muzikálnost. Co ji tvo?í výjime?ným, je obrovské nasazení kapely p?i h?e, kterým v?dy strhne své publikum.

Pro turné po krajanských klubech v Austrálii si muzika p?ipravila pr??ezový program z populárních i mén? známých moravských a slovenských lidovek. Muzikanti se hlavn? t??í na spole?né zpívání s poslucha?i a plné sály.

Sargent Sapphire

Hrá s gitaristom slovenského pôvodu

Filipom Molitorom

On 10 October 2008 20:00 at 
Spectrum with the Vandolls and
LivewireLevel 2 34 Oxford Street,

Sydney, New South Wales 2000


 

?íjnová 2008 Party

 13/10/2008

Star Bar

(600 George Street, oproti kinam)

SYDNEY

Za?átek ve 21:00.

Spousta místa na sezení, tancování, billiard.

DJ Stanley a DJ Dawko zahrají ?S tvorbu a samoz?ejm? i mezinárnodní hity.

Pivo od 21:00 do p?lnoci jen za $9!

V jednu ráno sout??ní tombola o zajímavé ceny.

FREE Vstup pro dívky do 10PM.

P?ineste si ID: Pas, ?idi?ák (ne medzinarodní) nebo ob?anku.


Classical Recital at 
the Goethe Institut 
Sydney
90 Ocean Street, Woollahra, 
Saturday, 27 September 2008 
We witnessed a breath taking interpretation 
of songs, arias and operettas by 
Schumann, Dvorak , Bellini, 
Tschaikovsky, Bizet, Verdi and Kalman 
in an intimate venue presented by
Sylvia Virag
mezzo-soprano 
Sharolyn Kimmorley   Alison Laurens
piano                        violin
Thank you Sylvia! 

Darling Park Exhibition

Sochár Ivan Polak tam vystavoval

od 4 Aug do 6 Sep. 2008

Venue:

201 Sussex St, corner Market St, Sydney.

MAPA.


Koncert ?eské a slovenské hudby k p?ipomenutí 
sov?tské okupace ?eskoslovenska v roce 1968
Czech, Slovak and Australian artists 
including Sylvia Virag - mezzo-soprano,
  Josef Hanic - oboe,  Adriana Hanic - soprano,
  Julie Berkie -  flute,  David Miller-piano,
  Glenn Amer - organ and piano
 and Alison Laurens - violin.
 
The concert will be in the Historical Venue
 of the Great Hall of the University of Sydney
 on Saturday 23 August, 2008.
The Great Hall can accommodate 500 people.
 The tickets are $ 40 and will be sold
 at the door before the concert. 
The door will be open at 1530pm. If 
you prefer  to reserve you tickets you
 can call Ludwig Mlcek, 
0413081616 or send Cheque or money 
order made payable to Eva Durna,
 5 Division Street, Coogee, 
NSW 2034 Tel: 0422899557 


 

Sdru?enie Australských Slovákov v NSW
?esko Slovenský Country Club
Sokol Sydney
uspo?adal 
SRPNOVÝ PLES
v sobotu 16.8.2008 19.00
North Ryde RSL
na rohu ulic Pittwater a Magdala

fotografie...

PREDSTAVENIE SA ODKLADÁ Z DOVODU

OCHORENIA JEDNEJ Z HLAVNÝCH

PREDSTAVITELIEK.O NÁHRADNOM TERMÍNE

VÁS BUDEME V?AS INFORMOVA?

 

Milí p?átelé,

 

Kyanid o páté je vynikající hra kontraverzního ?eského spisovatele a dramatika Pavla Kohouta, který se inspiroval novelou polsko ?idovské autorky Zed mezi námi Tecie Werbowské, která ?ije v Kanad?.

Hru jsem si vybrala p?edev?ím kv?li hlavním témat?m, kterými se zabývá: vina, nenávist, msta. A také: Kde je pravda  p?ihlédneme-li k mravním lidských princip?m?

Kyanid o páté je vynikajícím kusem pro dv? dobré here?ky. Jean Cocteau kdysi prohlásil, ?e jeho hry jsou jen pro výborné here?ky. M?l na mysli p?edev?ím své monodrama Lidský hlas, který jsem zde v Sydney a v Melbourne p?ed n?kolika lety hrála s výborným ohlasem u publika i kritiky. Docela p?íjemn? mi to tenkrát polichtilo, proto?e divadelní diváci, v Sydney p?edev?ím, nejsou p?ili? kultivovaní a sta?í si p?e?íst program divadel a jaké kusy hrají.Kohoutova hra pat?í do první zmín?né kategorie. Vy?aduje dobré here?ky a citlivé obecenstvo. P?ála bych si, aby takových divák? bylo v obecenstvu co nejvíce.

Milí ?e?tí a sloven?tí p?átelé, zveme Vás co nejsrde?n?ji na na?e p?edstavení a doufáme, ?e se Vám bude libit.

 

Zdraví,

 

Eva Sitta-Sitteová

 

Eva Sitta (Eva Sitteová-Píchová), here?ka/re?isérka, vystudovala brn?nskou Janá?kovu akademii múzických um?ní a byla ?lenkou M?stských divadel pra?ských. Hrála hlavní role v divadle i ve filmu u? jako studentka nap?. ve Stínu létajícího ptá?ka, Já jsem st?na smrti, Zrcadlení  (re?ie Jaroslav Balík) nebo Eva, Eva (re?ie Juraj Jakubisko). A také role v Den pro mou lásku (re?ie Juraj Herz) nebo v socialistickém slavném seriálu 30 p?ípad? majora Zemana ? Tatranské pastorále atd. Za filmové role byla ocen?na v ?eskoslovensku i v Polsku. Za?átkem 80. let emigrovala do Austrálie. V Austrálii nadále pokra?uje ve své profesi. Nato?ila n?kolik hlavních filmových ?i TV rolí- Ostrov (re?isér-auteur mezinárodn? uznávaný Paul Cox), Petrovova Afféra ( TV mini série podle významné historické události Austrálie), Uzav?ené kapitoly atd. 

Divadelní role, které vytvo?ila v p?edstaveních svého Minitheatre a které má tém?? nejrad?ji pat?í: Jean Cocteau Lidský hlas, Biletá?ka Arno?ta Goldflama nebo komedie Aldy Nokolaje.

Miroslav Bukovsky vystupuje s Wanderlust!

Rodák z ?eskoslovenska Miroslav Bukovsky je popredný austrálsky trubkár a skladate? a nosite? poprednej ceny ARIA.

Miroslav bude  predstavova? nové CD zdru?enia Wanderlust ?When in Rome? v Piatok 20. júna 2008 v The Sound Lounge v Sydneyskom Seymour Theatre Centre na rohu City Rd and Cleveland St, Chippendale

Predaj vstupeniek ? tel: 9351 7940 alebo book online 

 

WANDERLUST CD LAUNCH

Miroslav vyu?uje na ANU College of Arts and Social Science

Sydney Theatre Company uvádza hru ?Rock 'n' Roll? od ?eského emigranta Toma Stopparda - jedného z najznámej?ích divadelných dramatikov tohto storo?ia.

Hra je v na?tudovaní Melbourne Theatre Company.

Dej sa odohráva v priebehu 22 rokov v bývalom ?eskoslovensku a v Anglicku.

Premiéra bola 11.Apríla a hrá sa do 17. mája 2008. 

Lístky si mô?ete objedna? na Sydney Theatre Company Box Office na ?ísle: (02) 9250 1777

Alebo cez internet https://boxoffice.sydneytheatre.com.au/ShowListVenues.aspx

 

Viac o hre si mô?ete pre?íta? na http://www.sydneytheatre.com.au/Performance.asp?pID=239

Novou umeleckou riadite?kou Sydney Theatre Company je svetovouznávaná here?ka Cate Blanchett a jej man?el a jej man?el Andrew Upton.

    

Tom Stoppard v New Yorku so svojím u? 4. odcenením ?Tony Awards? za rok 2007

  


|Kultúra, podujatia,akcie| |?esi a slováci v Austrálii| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?eské a slovenské businessy| |?esi a Slováci na náv?teve| |Spolo?enská kronika| |Osudy emigrantov| |Organizácie a ambasády| |Archiv podujeti| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Osobnos? mesiaca| |Business mesiaca| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |Návod na pre?itie| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| |Nazad na hlavnú stránku| |Gala christmas poster|