Historie emigrace z  ?eskoslovenska 

Podle na?ich v?domosti prvním ?echem, který vstoupil na  Australskou a také na Novozélandskou p?du byl známy botanik a biolog, Tadeas Haenke. Haenke se narodil v Ch?ibské u D??ína. P?iplul do Austrálie spolu se ?pan?lskou expedicí v b?eznu 1793.
Haenke popsal a pojmenoval mnohé z Australské  flory a fauny s pomocí skupiny trestanc?, která mu byla nabídnuta na pomoc p?i sbíraní vzorek. Haenke byl ?asto srovnávan s
Alexandrem von Humboldtem.Haenke byl také snad prvním evropanem, který vystoupil na nejvy??í vrchol Ekvadoru ? Chimborazo - 6310m. Chimborazo byl léta pova?ován za nejvy??í horu sv?ta.Kdy? ná? Haenke nav?tívil Amazonku objevil tam slavnou ob?í vodní lilii - ?Royal Water Lily? anebo Victoria Regia ? te? také zvanou Victoria Amazonica.Pro?tete si Haenkeho dopis zaslaný ze Sydneyské zátoky 15 dubna 1793 ?Nejjemnej?ímu pánu Josephu Banksovi?.

  

Slavní ?e?i v Austrálskej histórii:

Borovansky, Edouard

Dane?, Jirí Václav 

D'Hage, Ludwig 

Kisch, Egon Erwin 

Lhotsky, John 

Philipp, Franz Adolf 

Stan Zemanek  (1947 ? 2007)

Jason John Krejza - hrá? kriketu

Jana Wendt - televízní osobnost, ?urnalistka

Miles Kupa  - politik a vysoký vládní ú?edník

 

Slávny slováci v Austrálskej histórii:

Frank Lowy  ? Narodil sa vo Fi?akove na Slovensku roku 1930. V sú?asnosti je prezident Westfield Holdings a jeden z najznámej?ích obchodných magnátov na svete.Je druhým najbohat?ím ?lovekom v Austrálii.

Franti?ek Vnuk  - historik a technik

 

?Milan Brych the Cancer Man?  - Ak ste e?te nepo?uli o neslávne ? ?i predsa len slávne známom krajanovi Dr.Milanovi Brychovi, mate ?ancu. Vlastimil ? Milan Brych sa preslávil na prelome 70. tych a 80. tych rokoch na celom svete, preto?e dokázal úspe?ne lie?i? rakovinu. ?o v?etko za tým bolo a ?i bol naozaj lekárom si mo?ete pre?íta? v dokumente ?Milan Brych the Cancer Man? od Franka Quilla.

Zaujímavé linky:

Six Somersaults - Helen Hughes známa ekonómka ?eského pôvodu. Ve?mi zaujímavá a pekná stránka.

Paraolympionik Radek Valenta
 


|Kultúra, podujatia,akcie| |?esi a slováci v Austrálii| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?eské a slovenské businessy| |?esi a Slováci na náv?teve| |Spolo?enská kronika| |Osudy emigrantov| |Organizácie a ambasády| |Archiv podujeti| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Osobnos? mesiaca| |Business mesiaca| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |Návod na pre?itie| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| |Nazad na hlavnú stránku| |Gala christmas poster|