Na tejto strane priná?ame podrobné profily jednotlivých umelcov ? emigrantov ?ijúcich v Austrálii.

 

Ako prvých uvádzame umelecké zdru?enie BELZEBU

 

BELZEBU Pty Ltd si pokladá za výsadu a zároven i povinnost prinies? na austrálsky trh to najlep?ie v oblasti umelecko-remeselného spracovania kovu.

 

Pri na?ej praci naväzujeme na dávnu európsku tradíciu umeleckého ková?stva., reagujúc na pohyb a smerovanie v sú?asnej architektúre.

 Vychádzajúc  zo  znalosti charakteru kovu a jeho skrytých mo?ností v oblasti remeselného spracovania a pou?itia nových materiálov ako napr. stainless steel, sme schopní ponúknu? nové, originálne mo?nosti pre architektov a dizajnérov. 

 Pri výrobnom procese sa kladie vysoký dôraz na komunikáciu zo zákazníkom/architektom, pochopenie a realizáciu jeho osobitých predstáv, smerujúc k maximalizácii kone?ného efektu diela a spokojnosti zákaznika.

 Pri práci kladieme velký dôraz najmä na estetiku, detailné spracovanie a funk?nos? zhotovovaného objektu.

        

 

O NÁS:

 

Majitelia firmy, Tomá? Mi?ura a Leonard Sabol, sú umelecký ková?i, obaja absolventi Bratislavskej ?koly umeleckých remesiel. Neskôr pokra?ovali v  ?túdiu pod vedenim prof. Alberta Habermanna, ktorý je svetovou autoritou v oblasti moderného umeleckého ková?stva.Studio BELZEBU ? Sydney, je vyvrcholením úspe?nej mnohoro?nej spolupráce dvoch  nezávislych dielní posobiacich na európskom trhu.

   

 

Tomá? Mi?ura:

 

Tomá? cestoval naprie? Európou a ?tudoval rozdielne ková?ske ?týly.

V roku 2002 a 2003 nav?tívil Japonsko,  kde sa stretol s ková?skym Majstrom Kotarom Kurata a dizajnérom Nobuom Matsuoka, ktorí mali hlboký vplyv na jeho profesionálne smerovanie.

Tomá? ma dlhoro?né skúsenosti v oblasti re?taurovania a produkcie atypických kovových objektov, preva?ne spojených s architektúrou . Jeho silnými stránkami je najmä volné ru?né kovanie a tepanie. (repousse). Medzi projektami si Tomá? rozvija svoju vá?e? pre sochársku tvorbu.

 

 

Leonard Sabol:

 

Pre Leornardovu prácu je charakteristické modernej?ie ponímanie klasickeho ková?skeho remesla. Jeho práce su plné innovatívnych detailov, technických spojení a kombinácii rôznych materialov a ?truktúr.

Leni taktie? ?tudoval techniky tradi?ného drotárstva pod taktovkou majstra ?perkára Ladislava Jurovatého.

Medzi jeho silné stránky patrí najmä zmysel  pre detail a technické rie?enie projektov.

     

 

HLAVNÉ OCENENIA:

 

2001 Australian National Ferriers and Blacksmiths Championship:

            1st place ? Traditional Blacksmithing.

            1st place - Non Traditonal Blacksmithing.

            2nd place - Traditional Blacksmithing.

            2nd place - Non Traditional Blacksmithing.

 

2001 South Australian  Blacksmith  competition:

            1st place- Freehand Forging

 

 

VÝSTAVY A DEMON?TRÁCIE :

                          

2003 ? European Biennale Di Arte Fabrile, Stia, Italy

2004 ? Ferracullum, Ibbisitz, Austria

2005 ? Hrad Helfstyn, Czech Republic

2005 ? Australian National Blacksmithing Championship, Brisbane

2007 ? Sculpture by the Sea, Sydney

 

  

 

KONTAKT:

 

B  E  L  Z  E  B  U   PTY LTD

M e t a l   D e s i g n

ABN 57 129 882 355

 

P.O. Box 399, 127 Bondi Road

2026 Bondi, Sydney, Australia

TEL.: 0402 522 299,  0432 407 463

E-MAIL: workshop@belzebudesign.com

 

 

     

  


|Kultúra, podujatia,akcie| |?esi a slováci v Austrálii| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?eské a slovenské businessy| |?esi a Slováci na náv?teve| |Spolo?enská kronika| |Osudy emigrantov| |Organizácie a ambasády| |Archiv podujeti| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Osobnos? mesiaca| |Business mesiaca| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |Návod na pre?itie| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| |Nazad na hlavnú stránku| |Gala christmas poster|