UMELCI ?ESKÉHO A SLOVENSKÉHO POVODU ?IJÚCI V AUSTRÁLII

Zoznam umelcov ?eského a slovenského pôvodu v Austrálii postupne dop??ame. Ak viete o niekom, koho meno tu chýba, dajte nám vedie?. Ak niektorí z umelcov chce o sebe uverejni? viac, prípadne prida? fotografie svojich diel, nech nás kontaktujú na webmaster@australiacon.com .Tento servis je zdarma.

Albín Berky  - hudobník, hrá? na hoboj,klarinet,saxofón a rekorder sa narodil na
Slovensku. V rokoch 1970-77 ?tudoval na ?tátnom konzervatóriu v Bratislave. Ako
hrá? na dychové nástroje sa venuje hlavne populárnej tane?nej hudbe,jazz-
rocku, folku a klasickej hre na saxofón. V roku 1980 sa stal ?lenom
Austrálskeho Komorného Orchestra a za?al vyu?ova? hudbu v Sydney. U?il i na
Riverina College ? teraz Charles Sturt University. Zaviedol výu?bu hry na
dychové nástroje na Konzervatóriách vo Wagga a Albury a hudobnej ?kole v
Griffithe.
Jeho meno je uvedené v americkej publikácii "Who's Who in the World" a v publikácii
?Outstanding People of the 20th Century? vydanou IBC Cambridge v
Anglicku. Albín je aj uznávaným hudobným skladate?om. Je synom
svetoznámeho violon?elistu Albína Berkyho star?ieho.


Júlia Fekete  ? Berky - hudobní?ka narodená v Bratislave. Vy?tudovala ?tátne
konzervatórium v Bratsilave a flautu a klavír na univerzite.
V hre na flautu bola sólistkou ?tátneho orchestra a vystupovala vo
Francúzsku, Rakúzsku, ?védsku, v bývalom Sovietskom zväze,na Kube
a v Afrike.Vyhrala nieko?ko ?tátnych i medzinárodných sú?a?í
v hre na flautu.
 U?ila na Riverina College ? teraz Charles Sturt University.

Bola prvou flautiskou v Sydney Opera Ensemble Orchestra


Marian Budos -  Hudobný skladate?. Narodený v r. 1968 v ?iline. ?tudoval hudbu
naAustralian National University, School of Music v
Canberre. Ako skladate? je Marián Budo? vysoko odce?ovaný a jeho diela sa hrajú
skuto?ne po celom svete. Jeho skladby boli pou?ité vo filmoch,televízii,
rozhlase,na rôznych festivaloch a hrali si na olypijskych hrach 2000
v Sydney. V sú?asnosti  je vedúcim hudobného oddelenia
na WanniassaSchool v Canberre. V minulosti sa popri umení
venoval i sportu  - získal aj nieko?ko titulov Majstra ?eskoskoslovenska v
behu.

 

Miroslav Bukovsky ? rodák z ?eskoslovenska. Nieko?kokrát zví?azil v

sú?a?iach Jazzových skladate?ov organizovaných Jazz Action Society. V sú?asnosti vyu?uje hru na trúbku

na univerzite v Canberre.(Canberra School of Music, Australian National
University). Vystupuje s jazzovou skupinou Wonderlust. Wonderlust vyhral prestí?nu cenuARIA so svojím
 

debutovým albumom v r. 1994. Miroslav Bukovsky na myspace , ?lánok o Miroslavovi Bukovskom na wikipedii

 

Emma Dikyova ? Grafická designerka pôvodom ?iech V sú?astnosti pôsobí v Melbourne

a jej ?túdio pracuje pre austrálsky i ?eský trh. Emma Dikyova Communication Design

Complex Services in Graphic Design , Windsor, VIC 3181

Mobile: +61 421 748 903

emma@emmadikyova.eu ô www.emmadikyova.eu


Joseph Frost  - 
Nar. R. 1953 v ?eskoslovensku.Medzi rokmi 1974-1980 ?il v Sydney neskôr sa pres?ahoval

do Southern Highlands blízko Bowral. Jeho obrazy sú v súkromných zbierkach Australii, Europe,
Japonsku, Novom Zélande, Tahiti, Ve?kej Británii a USA.


Hana Gerzanicová 11. kv?tna 1928 , p?vodem z Plzn?, básní?ka,

laureátka ocen?ní Významná ?eská ?ena ve sv?t? 2009. Dvojnásobní
nositelka ceny
Poet of the Year od International Poets Society ve Washingtonuz v roce 1997 a 1999
Autorka sbírek básní Ve stínu eukalypt? (1996) a Nová epocha
(1998). T?etí knihou v ?eském jazyce je sbírka Kam cesty vedou
(1999). Hana ?laufová vystudovala Univerzitu Karlovu, a kdy?
v padesátých letech ode?la z republiky, p?sobila jako profesorka
angli?tiny na Masarykov? univerzitní koleji v n?meckém Ludwigsburgu.
Pozd?ji p?esídlila do Austrálie
a uplatnila se v Sydney jako pedago?ka. Vedle toho studovala
srovnávací nábo?enské v?dy.
Jako básní?ka se vepsala do pov?domí
ve?ejnosti nejprve ze stránek dlouhé ?ady periodik.V USA   
vy?la Gerzanicové sbírka anglických básní Words Only.

 

Joseph Hanic ? ?tudoval hru

na hoboj na ?tátnom konzervatóriu a potom na Univerzite J.A. Komenského
v Bratislave. U? po?as ?túdia sa stal sólistom pre ?tátny orchester
a bol i ?lenom dychového kvinteta. Vystupoval s mno?stvom
medzinárodných hudobných telies ako napríklad 
PACT Symphony Orchestra v Pretorii v Ju?nej Afrike a bol i ?lenom ?tátneho
Juhoafrického dychového kvinteta a ?lenom Symfonického Orchestra v Baden-Baden
v Nemecku. Potom u?il viac ako 20 rokov na Sydney Conservatorium a bol
?lenom Sydney Wind Quintet.Jozef bol I ?lenom Australian Chamber Orchestra, the
Sydney Symphony Orchestra, Australia Ensemble and Ensemble Quattro.

 

Dennis Kalous, sochár, ?len the Sculptor Society, narodil sa v ?echách. Jeho ?túdio je v

Elanora Heights, Sydney. Pracuje s pieskovcom, ?ulou a ru?ne brúseným sklom.

Mobile: 0418458738, Fax:

99708188, Email: d.kalous@bigpond.com.au

 

Andrea Keller  - Pianistka.Narodila sa r. 1973 v Sydney .

Rodi?ia pochádzajú z ?iech. V roku 2001 Andrea zví?azila v MCA/Freedman
Foundation Jazzovom Fellowshipe, ?o jej umo?nilo vystupova? na viacerých
miestach v ?echách  v?ítane Jazzového Festivalu v Karlovych Varoch. V
rokoch 2002 a 2003 vystupovala v ?kótsku a Írsku. Andrea doteraz vydala tri
albumy, ktoré jej priniesli dve ocenenia ?ARIA? a ?Bell Award?. V sú?asnosti
vyu?uje na College of the Arts vo Viktórii a na Monash University.

 

Linda Klarfeld  - Socha?ka ?eského p?vodu. Narodila se

v Praze v roce 1976. Získala Bachelor of Arts na Macquarie University NSW. Její
práce se nacházejí v soukromích sbírkach po celém sv?te. Je autorkou mnoha
monumentálnych d?l pro university, církev i pro ve?ejní prostranství.

 

Ida Jaro?ová  Malí?ka ?eského p?vodu.V?nuje se port?étní a figuratívni tvorb? a

krajinomalb?. Oblíbená technika ? olej.

 

Peter Lik  Fotograf - Rodi?e pocházeji z ?ech. Jeden z naprogresívn?j?ích sv?tových fotograf?. Narodil se
v Melbourne v r. 1959. ?ije v Cairns.Jeho krajinky získali velké
mno?ství ocenení v Austrálii i ve sv?te. Jenom od samotného Austrálskeho
Instutu Profesionálni Fotografie získal výce ne? 30 ocenení. Petr je majitelem
nekolika exklusívních galérií v 
Cairns,
Port Douglas, Sydney, Noosa Heads, Hawaii a Las Vegas. Jeho Peter Lik
Publishing pat?í medzi t?i nejv?t?í spole?nosti tohto druhu v Austrálii.
Informace o jeho knihách:

 http://www.portraitaustralia.com.au/default.asp?d=70394&sid=89875&data_text19=72003

 

Tomá? Mi?ura ? spolumajite? ?tudia BELZEBU,

umelecký ková?. Absolvent Bratislavskej ?koly umeleckých remesiel.
V sú?asnosti pôsobí na Bondi v Sydney. Tomá? ma dlhoro?né
skúsenosti v oblasti re?taurovania a produkcie atypických kovových
objektov, preva?ne spojených s architektúrou . Jeho silnými stránkami je
najmä volné ru?né kovanie a tepanie. (repousse). Získal mnô?stvo
odcenení v Austrálii v oblasti umeleckého ková?stva a zú?astnil sa výstav v
Taliansku, ?eskej republike, Rakúsku a Austrálii.Viac o ?túdiu BELZEBU? 

TEL.: 0402 522 299 begin_of_the_skype_highlighting              0402 522 299      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0402 522 299      end_of_the_skype_highlighting ô 0432 407 463

E-MAIL:workshop@belzebudesign.com

 

Ludwig Mlcek -  Sochár, pôvodom z Moravy. Narodil sa r. 1949 v Brne. Po roku 1968 opustil

?eskoslovensko  a usadil sa v Blue Mountains. Pracoval tu ako designer a in?inier , zalo?il spolo?nos? na
dodávku dreva a za?al i s výrobou nábytku.  Teraz sa ?pecializuje výlu?ne
na tvorbu umeleckých nábytkových kusov. Koncom roku 2007 vystavoval na
?National Trust?s Woodford Academy?.

 

Stanislav Moc ? spisovate? ?eského pôvodu. Narodil sa r.1945 v

Prahe. Po roku 1968 opustil
?eskoslovensko a usadil sa v Austrálii.Tu pôsobil 5 rokov ako u?ite?
medzi domorodcami. Z tejto doby ?erpal aj námety na svoje knihy. Recenze
Napísal: 1977 Tábor na Alligator River, 1984 Údolí
no?ních papou?k?, 1998 Listy z Fitzroy Crossing aneb Krokodýl Dundee z Vr?ovic.
a Upadlí vlastenci aneb ?eský wake.

 

Lenka Muchova ? se v?nuje bábkovému divadlu ve zmyslu nejlep?ích

?eských tradicí, kostýmovému designe?ství a dekoratérství. Narodila se v Praze
do um?lecké rodiny.
Její matka Ludmila Muchová pracovala vice ne? 40 let jako kostýmová dizajnérka pro Národní Divadlo v
Praze. Nevlastní otec byl herec Otta ?imánek ? Pan Tau. Email :
lenka@tpg.com.au  Ph: 04 14819215, PO Box 1548 , North Sydney NSW
2059

 

Timm Muráni  ? Maliar slovenského pôvodu. Býva v Blue Mountains Mt. Riverview. Úspe?ný sú?asný umelec.
Zú?ast?uje sa výstav v zahrani?í ako napríklad

Medzinárodné Bienále Moderného umenia vo Florencii,Taliansko, Lipsko, Dusseldorf a
podobne.

 

Ji?í Tibor Novak Malí?, ilustrator a spisovatel. Narozen roku 1947 v

?echách. Byl nominován na UNESCO Noma Literacy Prize.

 

Paul Partos  ? (1943 ? 2002) Maliar

slovenského pôvodu, narodený v Bratislave. Jeho rodina emigrovala do
Austrálie cez Francúzsko roku 1949.Jeho prvá samostatná výstava bola
v Melbourne i v Sydney v roku 1965, ked mal púhych 22 rokov.Partos patrí
medzi najúspe?nej?ích a najuznávanej?ích austrálskych umelcov.

 

Ivan Polák ? http://www.geocities.com/ivanovart a www.sculptorssociety.com 

Sochár slovenského pôvodu. ?ije v Sydney. Venuje sa sochárstvu a sklárskej
tvorbe v architektúre. Telefón: +61 402 044 096 Email: ivanpolak@hotmail.com

 

Jaroslav Procházka  -  Socha? a ?ezbá? ?eského p?vodu.Vystudoval Fine Arts

v Sydney a socha?ství a kamenictví v ?echách. Specializuje sa na
kámen,d?evo a kov. Ph. 02 97977279, Mob. 0413 897988 , email: jarda@theartillerystore.com.au


Eugenia Raskopoulos  Fotografka.

Vystavovala po celej Austrálii, USA,Japonsku, ?vaj?iarsku a ?echách.
Jej diela sú vystavené v National Gallery of Australia, Canberra a v?etkých ve?kých austrálských
galériach a v ?védsku, Grécku, Nórsku,Holandsku.

 

Eva a Karel ?eho?ek (10.1. 1937), loutkohereci

,Absolventi akadémie Musických um?ní v Praze.
Spolupracovali s ?erným divadlem Praha a s Janem ?vankmayerem. Do Austrálie emigrovali v r.1969,kde spoluzalo?ili

?The Paper Bag Theatre Company? v Adelaide

 

Leonard Sabol ? spolumajite? ?tudia BELZEBU, umelecký

ková?. Absolvent Bratislavskej ?koly umeleckých remesiel. V sú?asnosti
pôsobí na Bondi v Sydney.
 Pre
Leornardovu prácu je charakteristické modernej?ie ponímanie klasickeho
ková?skeho remesla. Jeho práce su plné innovatívnych detailov, technických
spojení a kombinácii rôznych materialov a ?truktúr. Leni taktie?
?tudoval techniky tradi?ného drotárstva. 
Získal mnô?stvo odcenení v Austrálii v oblasti umeleckého ková?stva a
zú?astnil sa výstav v Taliansku, ?eskej republike, Rakúsku a Austrálii. 
Viac o ?túdiu BELZEBU?

TEL.: 0402 522

299,  0432 407 463 E-MAIL: workshop@belzebudesign.com


Tom Samek  - Maliar,

sochár, scénický designer, animator. Narodený v Prahe 11 marca  1950. Do
Austrálie prisel v r. 1971. Potom ?il v krátkodobo v Rakusku a teraz ?ije v
Tasmánii. Vystavoval v USA, ?vaj?iarsku, ?echách ,
Japonsku a Singapore. Jeho diela su vystavene v Australia National
Gallery a mnohých ?al?ích popredných galériach.Portfolio Toma Samka .

 

Eva Sitta - ?esko-australská here?ka a

re?isérka, v ?eské republice známá jako Eva Sitteová-Píchová, je
p?edstavitelkou mnoha hlavních filmových i divadelních rolí, k nim? pat?í
filmy Stín létajícího ptá?ka, Já jsem st?na smrti, Zrcadlení (re?ie Jaroslav
Balík) Eva Eva (re?ie Juraj Jakubisko), Island (re?ie Paul Cox), The Petrov
Affair aj. nebo  divadelní p?edstavení Malované na skle, The Human
Voice, The Usherette aj. Po absolutoriu na Divadelní fakult? Janá?kovy akademie
múzických um?ní v Brn? se stala ?lenkou M?stských divadel pra?ských. Za
svou filmovou práci získala ocen?ní v ?eské republice i v Polsku. Od
po?átku 80. tých let ?ije a pracuje ve svém oboru v Sydney. P?íle?itostn?
filmuje op?t i v ?eské republice. Eva je zakladatelkou a  um?leckou
?editelkou divadelní produkce Minitheatre Productions, která v sou?asné
dob? p?ipravuje divadelní hru Pavla Kohouta Kyanid o páté. 
Chcete-li získat informace o
p?edstaveních, napi?te na e-mail adresu:
cyanideatfive@gmail.com

 

Kaya Sulc  -  Socha? a malí?

?eského p?vodu . ?ije a pracuje v Cooroy v Queenslande,

 

Daniela Tomecko  - Sochárka a designérka slovenského pôvodu. Narodila

sa r.1962 v Bratislave. Vy?tudovala Fakultu muzických umení
v Bratislave a získala titul Akademický sochár. Od roku 1991 ?ije
v Adelaide.Vystavovala po celej Európe ale i v Indii, Japonsku
a získala viaceré odcenenia.

 

Pavel Tomecko  Sochár a designér slovenského pôvodu. Narodil

sa r.1948 v Ro??ave. Vy?tudoval Fakultu muzických umení
v Bratislave.R. 1982 sa pres?ahoval do Adelaide. Za svoju umeleckú prácu
získal ve?ké mno?stvo odcenení.

 

Sylvia Virag ? Baj?anová - mezzosopranistka. Vysoko?kolské ?túdium na VSMU v

Bratislave ukon?ila u prof. Hudecovej a následne, v r. 1999 získala na tej
istej ?kole u prof. Stracenskej titul PhDr. Venovala sa koncertnej ?innosti a
formou hos?ovania v operných domoch doma aj v zahrani?í budovala svoj operný
repertoár. Svoje bohaté skúsenosti zúro?ila po?as 5-rocneho umeleckého
pôsobenia v Turecku v Izmire. Od r. 1996 ?ije a pracuje v Sydney. Okrem
umeleckých aktivít pôsobila ako pedagóg na Australian institute of Music. V
slávnej Sydneyskej opere v r. 1998 spoluú?inkovala na opernom a
symfonickom  Galakoncerte. Pravidelný kontakt s Európou a Slovenskom
udr?iava formou hos?ovaní na koncertoch a festivaloch. Nahrala 4 CD nosi?e v
rôznych ?týloch vá?nej hudby. V posledných rokoch sa venuje aj agenta?nej
?innosti nielen ako producent, ale aj interpret. Kontakt: 
dalilasinging@gmail.com, webstranka:

Sylvia Virag-Bajcanova - Mezzo-soprano http://www.webspawner.com/users/sylviavirag/

 

Eugénia Jenny Williams je maliarkou a
spisovate?kou a dr?ite?kou dvoch literárnych grantov od Arts Tasmania. Jenny sa narodila v Ko?iciach v bývalom
?eskoslovensku. Po okupácii ?eskoslovenska sovietskou armádou v r.1968 Jennina
rodina ilegálne u?la do Viedne a odtia? odcestovali do Tasmánie v roku
1969. Jenny najprv pracovala v nieko?kých pomocných zamestnaniach a neskôr
ako analyti?ka v laboratóriu a vo verejných slu?bách ba viedla i vlastnú
re?tauráciu. Dnes ?ije v in Lauderdale v Tasmánii. Jenny ma?uje akrylikovými
farbami a pou?íva textúru s impasto. Jej ?iarivo farebné práce mô?ete vide? v
galérii Quoll v Art Centre v Salamance. 
Jej prvá kniha bola autobiografická novela nazvaná : ?Yenni
-  A Life Between Worlds
? ? ?Jenni ? ?ivot medzi svetmi? a bola publikovaná roku 2002
vydavate?stvom Pluto Press. Dej pokrýva obdobie po?as
druhej svetovej vojny, oslobodenie, zmenu hraníc, potí?ky medzi kultúrami a
ideológiami, okupáciu Sovietským zvazom, ilegálny útek a emigráciu do
Austrálie.

 

Slávni ?e?i v Austrálskej histórii - http://www.adb.online.anu.edu.au/scripts/adbp-ent_search.php?culitext=Czech
 
 


|Kultúra, podujatia,akcie| |?esi a slováci v Austrálii| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?eské a slovenské businessy| |?esi a Slováci na náv?teve| |Spolo?enská kronika| |Osudy emigrantov| |Organizácie a ambasády| |Archiv podujeti| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Osobnos? mesiaca| |Business mesiaca| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |Návod na pre?itie| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| |Nazad na hlavnú stránku| |Gala christmas poster|